is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

506

Besluit van 16 augustus 1979 tot wijziging van het Algemeen Besluit (Warenwet), het Margarinebesluit (Warenwet) en het Mayonaise- en slasausbesluit (Warenwet)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 31 mei 1979, DG Vgz/VA, nr. 146310, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp;

Overwegende dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juli 1976 betreffende de vaststelling van het maximumgehalte van erucazuur in oliën en vetten, die als zodanig voor menselijke consumptie zijn bestemd, alsmede in levensmiddelen waaraan oliën en vetten zijn toegevoegd, nr. 76/621/EEG (Pb. Eg. L 202/35);

Gelet op de artikelen 14 en 16 van de Warenwet (Stb. 1935,793);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 1 maart 1979, nr. 12920/115;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1979, nr. 23);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 17 juli 1979, DG Vgz/VA, nr. 146691, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Algemeen Besluit (Warenwet) (Stb. 1949, J 306) 1 wordt aan artikel 3 bis een nieuw lid toegevoegd, luidende:

«3. In eet- of drinkwaren mag het gehalte aan erucazuur, berekend op het totale gehalte aan vetzuren in de vetfase, niet meer dan 5% bedragen.».

ARTIKEL II

Artikel 2, zevende lid, van het Margarinebesluit (Warenwet) (Stb. 1961, 398) 2 wordt gelezen:

«7. het gehalte aan erucazuur en zijn isomeren mag niet hoger zijn dan 6,5%, met dien verstande dat het gehalte aan erucazuur niet hoger mag zijn dan 5%, een en ander berekend op het totale gehalte aan vetzuren in de vetfase.».