is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

626

Wet van 24 oktober 1979 tot wijziging van de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, dat enige in de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II (Stb. 1978, 263) genoemde termijnen worden verlengd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

(1) In de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II worden de hierna te noemen data vervangen als volgt: A. in artikel 3, eerste en tweede lid «30 september 1977» onderscheidenlijk «1 januari 1978» door de datum, drie maanden na inwerkingtreding van deze wet; B. in artikel 4, eerste lid «1 april 1978» door de datum, negen maanden na inwerkingtreding van deze wet; C. in artikel 4, tweede lid «31 december 1977» door de datum, zes maanden na inwerkingtreding van deze wet; D. in artikel 10, eerste lid «31 maart 1978», «1 februari 1978» en «31 december 1978» door de data, onderscheidenlijk negen, zeven en achttien maanden na inwerkingtreding van deze wet. (2) In artikel 6, tweede lid van de genoemde wet wordt «binnen» gelezen als: uiterlijk en worden de woorden «twee maanden na bedoeld tijdstip» vervangen door de datum, twee maanden na inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL II

De tekst van de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst, nadat daarin de wijzigingen zijn aangebracht, welke in deze wet zijn voorgeschreven.