is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Uitbetaling van een toegekende vergoeding ingevolge de artikelen 7, 8 en 10 der in het eerste lid genoemde wet vindt niet plaats, tenzij het herstel van de oorlogsschade, de herbouw dan wel de uitvoering van het wederopbouwplan blijkens een vóór 31 maart 1979 aan Onze Minister van Financiën gedane mededeling op 31 december 1978 is voltooid. 5. De artikelen 11,13 en 14 der in het eerste lid genoemde wet vinden met ingang van 1 januari 1979 geen toepassing meer.

Artikel 11

Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op de afwikkeling van de schaden ten gevolge van de op 31 januari/1 februari 1953 plaatsgehad hebbende stormvloed, zoals die afwikkeling is geregeld in de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen (Stb. 1953, 401).

HOOFDSTUK III

Slotbepaling

Artikel 12

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1977 en kan worden aangehaald als «Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II».

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11976/77,14 162; 1977/78, 14 162. Hand. I11977/78, bladz. 781. Kamerstukken 11977/78,14 162 (41). Hand. 11977/78, bladz. 166.