is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Artikel 9, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

1. Aan de belanghebbende wordt, desgevraagd, schriftelijk kennis gegeven van een beslissing ingevolge deze wet, welke verband houdt met het recht op een afkoopsom als bedoeld in artikel 5 of artikel 7c. I. Na artikel 9 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidende: § 6. Uitkeringen aan rentetrekkers

Artikel 9a

Aan verzekerden, die in het genot zijn van een rente ten laste van het Ouderdomsfonds B, kunnen volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen naast de bedoelde rente ten laste van genoemd fonds andere uitkeringen worden gedaan.

ARTIKEL II

Ten aanzien van de verzekerde ingevolge de Ouderdomswet 1919, wiens rente na 31 december 1977, doch vóór 1 januari 1980 zou ingaan of zou zijn ingegaan, blijft artikel 4 van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit artikel, van toepassing.

ARTIKEL III

In artikel 57, vijfde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) 1 wordt «voor zover bestaande uit afkoopsommen ingevolge artikel 32c of artikel 32d van de Liquidatiewet invaliditeitswetten (Stb. 1967, 307) of ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919» vervangen door: voor zover bestaande uit afkoopsommen ingevolge artikel 32c of artikel 32d van de Liquidatiewet invaliditeitswetten (Stb. 1967, 307) of ingevolge artikel 5, eerste lid, of artikel 7c, eerste lid, van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671).

ARTIKEL IV

1. De tekst van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919, zoals deze met inachtneming van de daarin aangebrachte wijzigingen komt te luiden, wordt door de zorg van Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. Daarbij kunnen vernummeringen en daarmede verband houdende wijzigingen in aanhalingen worden aangebracht. 2. Met ingang van de dag, waarop de tekst van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid in het Staatsblad wordt geplaatst, wordt het in artikel 57, vijfde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) genoemde artikel 7c, eerste lid, van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671), vernummerd overeenkomstig de in het vorige lid, tweede volzin, bedoelde vernummering.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, en II, welke in werking treden met ingang van 1 januari 1980.