is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUKQ

Ingang en einde van de pensioenen

Ingang deelgenotenpensioen

Artikel Q 1

Het deelgenotenpensioen gaat in met de dag waarop het recht daarop ontstaat, met dien verstande dat het niet vroeger ingaat dan een jaar vóór de eerste dag van de maand waarin de aanvraag werd ingediend of waarin ambtshalve toekenning plaatsvond.

Ingang weduwen- en wezenpensioen

Artikel Q 2

Het weduwen- en wezenpensioen gaat in met de dag volgende op die van het overlijden van hem aan wie het wordt ontleend, met dien verstande dat artikel Q 1 van overeenkomstige toepassing is.

Ingang tijdelijk pensioen

Artikel Q 3

Het tijdelijk pensioen gaat in met een door de directie te bepalen dag. Ingang hersteld pensioen

Artikel Q 4

Wanneer een vervallen recht op pensioen geheel of gedeeltelijk wordt hersteld gaat het pensioen in met de eerste dag van de maand waarin het herstel heeft plaatsgevonden.

Einde pensioen

Artikel Q 5

1. Elk pensioen eindigt met het einde van de maand waarin de rechthebbende is overleden. In geval van vermissing van de rechthebbende eindigt het pensioen met een door de directie te bepalen dag. 2. Het tijdeljk pensioen eindigt, wanneer de vermiste in leven blijkt te zijn, met een door de directie te bepalen dag. 3. Een pensioen waarop het recht krachtens artikel 11 vervallen isverklaard, eindigt met het einde van de maand waarin de beslissing inzake het vervallen verklaren is genomen. 4. Het wezenpensioen eindigt voorts met het einde van de maand waarin de rechthebbende: a. meerjarig is geworden; b. ten gevolge van wettiging als bedoeld in artikel 214 of artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel door adoptie als bedoeld in artikel 227 van dat Wetboek de staat van wettig kind heeft verkregen.

Weduwenuitkering-Weduwnaarsuitkering

Artikel Q 6

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van een gepensioneerd deelgenoot wordt aan diens weduwe, van wie hij niet duurzaam gescheiden leefde,