is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere gevallen

Artikel T 5

In bijzondere gevallen of groepen van gevallen waarin de toepassing van de hoofdstukken T en U tot een naar het oordeel van de directie voor belanghebbende onredelijke uitkomst leidt, is zij bevoegd, na goedkeuring van de Raad van toezicht, ten gunste van de belanghebbende een beslissing te nemen, die met de strekking van deze hoofdstukken overeenkomt.

Uitvoeringsbesluiten

Artikel T 6

1. De bepalingen van de op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet van kracht zijnde besluiten tot uitvoering van de Pensioenwet 1925 worden geacht te zijn vastgesteld op grond van deze wet voor zover deze bepalingen: a. uitvoering geven aan artikelen van de Pensioenwet 1925 waarmee artikelen van deze wet overeenkomen; b. van administratieve aard zijn en van belang zijn voor de uitvoering van deze wet. 2. De overige bepalingen van de in het vorige lid bedoelde besluiten vervallen op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet.

HOOFDSTUKU

Bijzondere bepalingen van overgangsrecht

Behoort bij Hoofdstuk B, Deelgenootschap

Artikel U 1

De spoorwegambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1925 wiens ontslag ingaat op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, wordt voor de toepassing van de artikelen E 1 en E 2 ten aanzien van dat ontslag als deelgenoot in de zin van deze wet beschouwd.

Artikel U 2

Met ingang van het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet vinden de artikelen B 2, B 5, D 3 en N 2 overeenkomstige toepassing op hem die ten tijde van zijn ontslag spoorwegambtenaar was in de zin van de Pen - sioenwet 1925.

Artikel U 3 (Vervallen)

Artikel U 4 (Vervallen)

Artikel U 5

Voor het nemen van het eerste besluit krachtens artikel B 3 blijft het horen van de Raad van toezicht achterwege.

Behoort bij Hoofdstuk C, Bijdrage en verhaal

Artikel U 6

1. Artikel C 5 is slechts van toepassing op drempeltijd voorzover doorgebracht na het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet.