is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Dit artikel is niet van toepassing op de gepensioneerde aan wie een kostwinnerspensioen is toegekend of wiens pensioen is berekend naar een minimum berekeningsgrondslag.

Artikel 46

Indien aan pensioen, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Aanpassingsregeling pensioenen, ware dat pensioen berekend met toepassing van de minimumberekeningsgrondslag, zoals deze is vastgesteld ingevolge de Aanpassingsregeling militaire pensioenen 1978-1 en artikel 40, over het jaar 1978 een hoger bedrag zou zijn genoten dan het geval is zonder rekening te houden met bedoelde minimumberekeningsgrondslag, wordt het verschil aan de rechthebbende betaald.

Artikel 47

Deze afdeling kan worden aangehaald als Aanpassingsregeling militaire pensioenen 1978-111.

Slotbepalingen

Artikel 48

De directie van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, bedoeld in hoofdstuk L van de Algemene burgerlijke pensioenwet, is bevoegd om ten aanzien van de ten laste van dat fonds toegekende of toe te kennen pensioenen aan nagelaten betrekkingen van overleden militairen of overleden ontslagen militairen, met inachtneming van de materiële inhoud van dit besluit, die pensioenen aan te passen op een tijdstip en op een wijze, als plaatsvindt ten aanzien van de andere ten laste van het fonds komende pensioenen ingevolge genoemde pensioenwet.

Artikel 49

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Aanpassingsregeling militaire pensioenen 1976,1977 en 1978, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de directie van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Soestdijk, 20 november 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Defensie, C. L. J. van Lent

Uitgegeven de eenentwintigste december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter