is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 751-787, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een lijst met betrekking tot de gevaarlijke stoffen als bijlage van de algemene maatregel van bestuur fungeert en derhalve deel uitmaakt van die algemene maatregel. Het zal namelijk duidelijk zijn dat de reeks gevaarlijke stoffen waarop het besluit van toepassing dient te zijn, gemakkelijk vatbaar is voor aanvulling, zodat hier behoefte bestaat aan een eenvoudige en weinig tijd vergende wijzigingsprocedure.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, worden de gevaarlijke stoffen, na te zijn ingedeeld in de categorieën stof of preparaat, onderverdeeld in een of meer gevaarscategorieën, omschreven in het tweede lid van dat artikel. Bij preparaten wordt bij deze onderverdeling rekening gehouden met de concentratie van de aanwezige gevaarlijke stof of stoffen, aangezien de mate waarin een gevaarlijke stof in een preparaat aanwezig is, bepalend is voor de gevaarlijkheid van het preparaat.

De bepalingen inzake de verpakking en het kenmerken zijn opgenomen in de artikelen 4 tot en met 8. De bepalingen betreffen met name de verpakking die de gevaarlijke stof rechtstreeks omsluit.

Artikel 4 bevat de eisen waaraan de verpakking ter wille van een adequate vervulling van haar belangrijke functie zal hebben te voldoen.

De aanduidingen die op de verpakking aangebracht moeten zijn, en de wijze waarop dat kenmerken moet geschieden, hebben regeling gevonden in de artikelen 5 tot en met 8.

Daarbij moge nog de bijzondere aandacht worden gevestigd op artikel 7. Het eerste lid van dat artikel heeft betrekking op een enkelvoudige verpakking en bevat voor dat geval een regeling van de verhouding tussen het kenmerken ingevolge dit besluit en de daarmee corresponderende voorschriften in het kader van het vervoer. Het tweede lid ziet op een meervoudige verpakking en eist in dat verband dat elk van de binnenverpakkingen die de gevaarlijke stof niet rechtstreeks omsluit, in het belang van de veiligheid en de gezondheid op overeenkomstige wijze gekenmerkt moet zijn als de verpakking die de stof rechtstreeks omsluit. Daarbij wordt het formaat van het etiket of de opdruk echter gerelateerd aan de nominale inhoud van de binnenverpakking.

Uit het voorgaande is reeds gebleken dat aan de onderwerpelijke E.E.G.richtlijnen, behalve door dit besluit, ook door wetgeving op ministerieel niveau uitvoering zal worden gegeven. Deze vorm van wetgeving zal niet alleen betrekking hebben op de aanwijzing van de gevaarlijke stoffen waarop het onderhavige besluit van toepassing zal zijn, maar met name ook op de aanduidingen die op de verpakking aangebracht moeten zijn. Het ligt in het voornemen om gelijktijdig met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit twee ministeriële besluiten in werking te doen treden, te weten één besluit met betrekking tot stoffen en een ander met betrekking tot preparaten.

De Minister van Sociale Zaken,

Albeda

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar