is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1987, no no.371-400, 01-01-1987

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maximaal drie maanden indien het antecedentenonderzoek nog niet is beëindigd. Zij is mogelijk van personen die niet voldoen aan de voor een aanstelling in vaste dienst gestelde eisen. Zij is mogelijk ter vervanging van een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige ambtenaar. Zij is mogelijk van personen die zullen worden belast met werk van kennelijk tijdelijk karakter, zoals werkzaamheden in het kader van een project of werkzaamheden bij een tijdelijke verhoging van de onderwijs- of onderzoeklast dan wel beide. Zij is mogelijk van personen die in dienst worden genomen als leerling ter opleiding tot enig beroep dan wel in verband met hun verdere wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming. Zij is mogelijk indien een wijziging in de taak van de betrokken centrale dienst of andere eenheid van beheer, van de bibliotheek of van het rekencentrum of van de betrokken faculteit is voorgenomen. Zij is mogelijk van onbezoldigde ambtenaren. Voorts is tijdelijke aanstelling van maximaal vijf jaar mogelijk gemaakt van zgn. fellows. Tijdelijke aanstelling is ook mogelijk gemaakt van - zoals deze vroeger werden aangeduid - «buitengewone hoogleraren» en verwante figuren. Tijdelijke aanstelling is mogelijk gemaakt voor het vervullen van taken van een vacante functie. Tijdelijke aanstelling is tenslotte mogelijk van assistenten in opleiding. Voor zover het zogenaamde overig wetenschappelijk personeel alsmede onderwijs en onderzoek ondersteunend personeel betreft is behalve een aanstelling ook indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht mogelijk, en wel op de gronden, genoemd in het AOB. Vermeld zij de in artikel 43 uitdrukkelijk vermelde mogelijkheid van indienstneming op grond van het AOB van student-assistenten.

Onderdeel i heeft betrekking op de vorengenoemde «fellow», geïntroduceerd in de beleidsnota Beiaard (Kamerstukken II, 1983-1984, 18 320), nadien ook wel aangeduid als Academie-onderzoeker. Het gaat hierbij om tijdelijk, specifiek toegewezen plaatsen aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs, waarbij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen een essentiële rol speelt. De plaatsen zijn bestemd voor jonge, veelbelovende onderzoekers die gepromoveerd zijn of een vergelijkbaar wetenschappelijk niveau hebben bereikt. Met het instituut van Akademie-onderzoeker wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem dat (te) veel jonge, goede onderzoekers als gevolg van onvoldoende doorstroming in het vaste personeelsbestanden door gebrek aan nieuwe plaatsen voor het wetenschappelijk onderzoek verloren dreigen te gaan . Door aanstelling van de meest belovenden onder hen, na hun promotie, als Akademie-onderzoeker, kunnen zij zich gedurende drie of (maximaal) vijf jaar door het verrichten van excellent wetenschappelijk onderzoek verder bekwamen. Daardoor ontstaat voor hen uitzicht op vervulling van hoog gekwalificeerde plaatsen op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek bij de universiteiten, bij andere onderzoekinstituten en bij het bedrijfsleven. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de Academie-onderzoeker behoort tot het overige wetenschappelijk personeel, bedoeld in artikel 107, vijfde lid, van de W.W.0.

Onderdeel j ziet op die gevallen waarin iemand wordt aangetrokken in een deeltijdse betrekking vanwege een betrekking die hij elders bekleedt en blijft bekleden, die van belang geacht wordt voor de functievervulling bij de instelling. In eerste instantie denken ondergetekenden daarbij aan de deeltijdse hoogleraren, die onder vigeur van de W.W.0. (Stb. 1975, 729) voor bepaalde tijd - met mogelijkheid van herbenoeming - als buitengewoon hoogleraar werden benoemd. In de nieuwe W.W.0. is het onderscheid tussen gewoon en buitengewoon hoogleraar vervallen. De ondergetekenden achten het echter juist en wenselijk in ieder geval voor deze categorie, en voor daarmee vergelijkbare gevallen waarin sprake is van een zekere causale, Inhoudelijke koppeling tussen twee betrekkingen, de mogelijkheid van tijdelijke aanstelling te behouden. Het gaat hier derhalve om specifieke gevallen. Met een «reguliere» aanstelling in