is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Kantoor is geopend: vans morgens 8 tot ’g avonds 9 ure. Op Zon- en feestdagen van 8 9, van I—2 en van 7—B ure. Voor de overbrenging vaneen telegram tusschen twee kantoren in verschillende plaatsen binnen Nederland , word betaald: voor de eerste tien woorden 25 cent; elk tweetal woorden daarboven 3 cent; voor stadstelegrammen; voor de eerste tien woorden 15 cent; elk woord daarboven 1 cent. Voor overbrenging vaneen dringend telegram wordt in bet binnenlandscb verkeer het dubbel en in dat met het buitenland het drievoud van den gewonen tariefsprijs geheven. In het verkeer met België wordt voor de overbrenging vaneen telegram een vaste prijs van 2o cent, met 21/2 cent daarenboven voor ieder woord dat het telegram bevat, gerekend. Voor het verkeer met Duitschland bedraagt zulks 6”, cent per woord. Het tarief wordt echter afgerond tot het naast hoogere door 5 deelbare getal. In het verkeer met Groot-Brittannië en lerland wordt voor de eerste vijf woorden 50 cent en voor elk woord meer 10 cent en in dat met Frankrijk voor ieder woord 10 */$ cent gerekend. Wanneer een woord onderstreept is, telt zulk een woord voor twee woorden. Woorden uit niet meer dan vijftien letters bestaande, tellen ieder voor één

99