is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INH O U D

Eladz, Advocaten. Notarissen , . . .78 Hoogheemraadschap van Delfland. . . 79 Gemeente-Heerlijkheden . . . .81 Hof van Delft en Hoog- en Woml-Harnasch Vrijenban ..... 83 Garnizoen ...... 83 Iste Regiment Vesting-Artillerie . . 3de Bataillon 7e Regiment Infanterie. . 85 Corps Ingen. Geneesk. Dienst. Garn. Infirmerie 86 Militaire Inrigtingen . . . .87 ’s Rijks Artillerie Stapel- en Constr. Magazijnen Pyroteohn. School. Inspectie der draagb. Wapen. 91 ’s Rijks Magazijnen van militaire kleediug, enz. 92 Verzekerings-Maatschappijen . . .93 Brievenposten ..... 101 Spoortreinen ..... 107 Diligences . . . , . .111 Beurtschepen . , . .114 Trek- en Marktschuiten . . . .117 Dorps-Marktschuiten . \ . . 123 Voetboeien ...... 125 Zitdagen van den Burgemeester . . .128 Opening en Sluiting der Stads- en Landskantoren Staat der Bevolking .... 130 Accijnsen geheven in 1860 . . .132 Orde, op het luiden der Werkklok. . .134 Zegelregt. Vrijstellingen .... 135 Naamlijst der Studenten, en hunne Woonplaatsen 136 Idem van O. I. Ambtenaren \ste Klasse . . 142 Verscheidenheden ■ . . . .143