is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Kantoor is geopend: van ’s morgens 7,50 tot ’s avonds 8,50 ure. Op Zon- en Feestdagen van 7,50—8,50 , van 12,50—1,50 en van 6,50—7,50 u. Voor de overbrenging vaneen telegram tussclien twee kantoren in verschillende plaatsen binnen Nederland , wordt betaald: voor de eerste tien woorden 25 cent; elk tweetal woorden daarboven 3 ct.; voor stadstelegrammen : voor de eerste tien woorden 15 cent; elk woord daarboven 1 cent. Voor overbrenging vaneen dringend telegram wordt in het binnenlandsoh verkeer het dubbel en in dat met het buitenland het drievoud van den gewonen tariefsprijs geheven. In het verkeer met België wordt voor de overbrenging vaneen telegram een vaste prijs van 25 cent, met 2Vs cent daarboven voor ieder woord dat het telegram bevat gerekend. Voor het verkeer met E uitschland bedraagt zulks 6V2 cent per woord. In het verkeer met Groot-Brittannië en lerland wordt voor de eerste vijf woorden 50 cent en voor elk woord meer 10 cent, en in dat met Frankrijk voor de eerste zes woorden 50 cent en voor ieder woord meer 8 cent gerekend. De tarieven worden steeds afgerond tot het naast hoogere door 5 deelbare getal. Wanneer een woord onderstreept is, telt zulk een woord voor twee woorden. Eveneens tellen aanhalingsteekens „ ” en haakjes (), elk voor één woord. Woorden uit niet meer dan vijftien letters bestaande, tellen voor één woord. Getallen, uit 5 teekens bestaande, tellen voor één woord, zoo is bv. 10000 één woord, daarentegen tellen 10,000 en 120V2 ieder voor twee woorden.

84