is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doele (Pachter van den —) . 25 Domeinen 96 Donar (Gymnastiek en Schermvereeniging) 65 Dorcas (Genootschap —) . . 60 Dorps- en marktschuiten . .123 Draagbare Wapenen (Werkpl. voor —-) . . . . . , 103 Drogist 107 E Eendracht verb. (Soc. door—) 70 Eeredienst 25 Elisabeth (Vereeniging van de H. —) 60 Evangelische Maatschappij . . 54 F Financiën (Ministerie van —) 1 Fundatie van Kenswonde . . 34 Frederik Hendrik (Ver.—) . 65 G Garnizoen ....... 105 Gasfabriek 21 Gasthuis 35 Geestbeschaving (Genootsch. —) 69 Gemeentebestuur 13 Gemeentewerken en eigend. (Comm. openh.).... 20 Geneeskund. (Practiseerende—) 106 Gend & Loos (Exped. van —) 117 Genie 106 Gevangenen (Maatsch. tot zedel. verbetering der —■) . . 55 Gezondheidscom. Openbare —) 22 Godsd. en Letterk. (Vereen.- ) 51 Godsdienstonderwijzers ... 28 Godshuizen (Bestuur over de—) 33 Griffier bij het Kantongerecht 15 Gustaaf-Adolf-Vereeniging . . 52 Gymnasium 40 Gymnastiekschool 51 Haagweg (Gaarder van Tolgeld op den —) 24

H Halleluja (Chr. Zangver.—). . 69 Handelsvereen. (Delftsche —). 57 Handenarbeid (Onderw. in —) 50 Heelmeesters 107 Helpt Elkander (Vereen. —) . 61 Hof van Helft (Gemeente —). 78 Hospitaal (Militair —) . . .106 Hulp (Eigen —) 56 Hulpbank 58 Hulpbetoon (Christelijk —) . 63 I Infanterie (4e Heg. Ie Bat. —) 105 Indische Instelling .... 36 Indologhche Vereeniging . . 147 Invoerrechten en Accijnzen . 97 Israëlitische Gemeente (Ned. —) 3 3 J Jaffa (Gemeentebegraafpl. —). 23 Justitie (Ministerie van —). . 1 K Kaasmarkt (Comm. over de —) 28 Kantongerecht 15, 128 Kantoren (Opening der Gem. en Lands—) 129 Kerk (Ned. Hervormde —) . 25 (Wa)sche —).... 28 (Luthersche —) ... 29 —■ (Bemonstrantsche geref.) 30 (Geref. A.) ... 30 (Gereformeerde B.). 31 (Roomsch Kathol. —). 32 (Oud-lloomsch-Kath—) 33 Keurmeesters 24 Kiesvereeniging (Kerkel. —■) . 72 (Politieke —). . . . 72 Kinderkerk 54 Kleedingmagazijn (Garniz. ) 106 Klokkenisten 23

191