is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7de Memoriaal-boek.

Drie Ergerlijke en profane boeken verboden.

»De Hr. Offcier ter Kamere van haar Ed. Groot Achtb. zijnde gecomen heelt aldaar gecommuniceert een Missive van de eerste en andere Raden van den Hove van Holland bij hem Heere Officier deze Morgen ontvangen en houdende ter requisitie van den Procureur Generaal ordre aan hem Officier tot het weeren van het debiet van drie zeer ergerlijke en Profane Boeken tot titul voerende: Dictionaire Philosophique portatif. L’evangile de la raison ou Oeuvres Philosophiques pour servïr de preuve d la Reliqion de l’auteur, en laaslelijk Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Foltaire, versoekende dierhalve dat haar Ed. groot Achtb: in deze de nodige ordres geliefden te stellen , welk versoek zijnde gehoort is aan den gem; Heer Officier aangezegt, dat bij haar Ed: Groot Achtb. hier in zoo als in diergelijke gelegendhcden gebruykelijk is zoude werden gehandelt, gelijk ook dien conform aanstonds de respe Boekdrukkers en Boekvercopers binnen dese stad zijn ontboden geworden , welke allen , nadat hun de voorsz: Boeken waren opgegeven , hebben gedeclareert geene van die te hebben of gehad te hebben, met aanneeming dat , ingevalle die aan baar wierden toegezonden , zij daarvan aan haar Ed: Gr: Achtb: kennisse zoude geven en de Exemplaaren ter Camere van haar Ed : Gr: Achtb: te zullen hesorgen. Actum Zaturdag den 8 Decemb: 1764.”

24