is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee Maanden van het Schrikkeljaar ISS6.

Januari).

1 d. Xieiiwj anrsjl, 2 w. Duink. Leipz. *Co-3 d. Ouden Doesb. *Co 4 v. ll.Rigobert, 5 z. II Telesphores , 6 zond. Brie Koningen , /ÖlJfllklN. maan , maand den 7, d av. ten 11 ure 36 m. 7 m Kopper maand. 8 d. Sl. Omer Cb 9 w. Middelburgs^ 10 d. H. Hyginus , 11 v. H. Arcadius, 12 z. (8 Eindhoven “Cd 13 zond. H. Godefi idus, 3E. kwart., maand, d. 14, des nam. t. 4 u. 2 ra. 14 m. H. Ponlianus, 15 d. H. Paul os Ezeg. , 16 w. (13 11. IN . Jezus, 17 d, H. Anthonius , 18 v. H Petrusstoel , 19 z. (22 Westz band. Zon inden \Yaterman. 20 zond. Septuagesima, 21 m. 11. Agnes , @V'. maan , dingsd. d. 22 , d. morg. t. 3 u. 48 m. 22 d. IJsselroode *Co 23 w. Oorschot *to 24 d. 11. Timolheus, 25 v. li. Paulus bek. 26 z. H. Polycarpus, 27 zond. Sexagesima , 28 m. lleerenthals *Co 29 d. H. Franc. Salis , CE. kwart., woensd. den 30, d. mor.t. 8 u. 54 m. 30 w. Geersbergen -rmf 31 d. (27 Tilburg-Cd

Februari].

1 v. Gelder *tß 2 z. Maria Lichtmis, 3 zond. Quinquagesima , 4 m. Arnemuiden *tD 5 d F astenavond, xtflffllkN. maan, w oen. den 6, d. avonds 1.10 u, 55m. 0 w. Aschdag, li. üorolh. 7 d. JNioort-to 8 T. Geut 9 z. H. Apoionia , 10 zond. Quadragesima, 11 m. Roerra. *Cd ütr. 12 d. H. Eulalia, /*|p|.E. kwart., woen. d. 13, '4Ü' d morg. t. 2u,31 m. 13 w. Qualertejnper, 14 d. H. Valentiuus, 15 v. Quatertemper, 10 z. Quatei'temper, 17 zond. Bemissire, Rees ‘Co 18 m. 11. bimon , Zon inde Yisschen, 19 d. (18 Harderw. @V, maan, woen. d, 20, d. avonds 1.10 u. om. 20 w. Maastr. 21 d. II Pi pinos, 22 v. U. Petrusst. 23 z. (22 Aurich *Cd 24 zond. Oculi, 25 m. H. Mattheus , 20 d. Harderw. ie. 27 w. Herenlhals 28 d. SI Lucipinos , CL. kwart., vrijd. d.29, d. morg. t, 2 u. 1 m. 29 v. (25 Gouda O