is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanmerkingen.

Verklaring van de Maan-Almanak, benevens die der teekens en woordverkortingen, inden Almanak voorkomende. Over het op- en ondergaan der Maan, Achter eiken dag der maand, -wordt, op het einde van den regel , het op- of ondergaan van de Maan gevonden , wanneer namelijk op dien dag dit verschijnsel inden nacht, dat is, van den ondergang der Zon tot haren opgang, invalt. Van de Nieuwe tot de Volle Maan gaal de lllaan des nachts onder, en komt van de Volle tot de Nieuwe Maan des nachts op. Op de dagen dat de Maan Nieuw of Vol is , wordt noch de ondergang noch de opgang aangcgeven, om dat in het eerste geval de Maan met de Zon te gelijk op- en ondergaat, en, in het tweede geval, de Maan ten tijde van de Zons ondergang opgaat. Voor de overige dagen beteekeuen de getallen van achteren de uren en minuten var. de Maans op- of ondergang. Bij voorbeeld: den 19 Januarij staat 5-38, dat is; de Maan zal des avonds ondergaan ten 5 ure 38 minuten. Desgelijks staat den 16 dito 6-45, dat is: de Maan zal des morgens opgaan ten 6 ure 45 minuten. Teekens en woord-verkortingen. Eenc -tlfj. beteekent jaarmarkt, paardenm., b. beestenmarkt; de verkort-woorden zijn: ke. kermis, le. leerraarkt, 10. lootdag , sch. schapenmarkt, la. lamraerenmarkt, var. varkenmarkt, ka. kaasmarkt, za. zaadmarkt, vl. vlasmarkt, zui. zuivelraarkt, hut. huidenmarkt, vrij. vrijmarkt, dank. dankdag.