is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdsbepaling van de Opening en Sluiting der Stads Poorten enz. Bij Notificatie van Burgemeester en Wethouders, van 8 Febr. 1850 , is kennis gegeven dat, aan te vangen met 1 Maart, de niet finaal opengestelde Stads Poorten en hel Schoolhek , zoomede de Walerboomen en Hekken van de vier lloofdingangen der Stad , namelijk aan de Haas- en Oostpoorlen, aan de Valbrug en aan de Watersloot, zullen worden geopend: gesloten: Inde maanden: De "Walerboomen De Koepoort November 1 . , , en Hekken en het Schoolhek December I (eS oc!ltenls len des avonds ten des avonds (en Januari) j Ure" zes ure. negen ure. Februari) 1 half zes ure. zeven ure. half tien ure. October j ®aad 1 vijl’ ure. acht ure. tien urS. September J Vll l half vijf ure. negen ure. hall elf ure. Augustus j Mei 1 Junij V vier ure. tien ure. elf ure. Julij ' De voorn. Poorten, Walerboomen en Hekken zullen op de Marktdagen in April en Aug. een half uur, en inde overige maanden, behalve in Mei, Janij en Julij een uur vroeger geopend worden, terwijl deOostpoort bet geheele jaar door, des avonds lot elfuregeopendblijlt. De opening en sluiting der overige Walerboomen is geregeld naar bel luiden der Werkklok.

135