is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het 2de Memoriaal-boek.

» Al soo Cornelis Jansz Schoomr mijne Ueeren de Burgemrs hadde doen aendienen, alsdat eenen Dirk Cornelisz ecrtijts gewoont hebbende in ’t Lazarushuys 1) alhier, als besmet sijnde van de Lnsarije, sijnen roem was dragende êfi van hem was gevende in belofte te wesen met eene Anna Pietersdr van Vlacrdinge , nigte van de voorsz. Cornelis Jansz, soo sijn op huyden den 2en Jfovembr ao 1575 gecompareert inde Burgemrën Camer ter presentie van ’t volle geregt die voorsz Dirk Cornelisz ter eenre , ën Anna Pietersdr geassisteert by haar voorsz neve ter andere sijde , alvvaer partijen aan wcdersijden gehoort ën geexamineert sijnde op de voorsz belofte. Is by Schout, Burgemrën ën Schepenen vcrslaen ën verclaert dat die woorden die tussen de voorsz partijen gevallen waren, geen verbond van malckanderen te moeten Trouwen en mogten strecken, êfi dat ook bovendien die voorsz Dirk Cornelisz niet en vermast, overmits sijn sieckte , hem tot den hwywelijcken staet begeven , ter tijt toe blijcken sonde daer van gecureert te wesen.” «Mijn Ueeren de Burgemrën van des by eenige van haere burgers, die hun begeren inde Francoise Taele Ie oeffenen tot raeermaelen versogt sijnde, hebben acngenomen lot Prc'dicant in desclvc Taele I). Zie Bleysw. U. 363 en 514 vgg.

19