is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen Ic welen , dat alsoo den doorlugtigcn hooggeboren furst, onsen genadigen Heere, den Hcere Prince van Orangen, Grave van Nassau, enz. ën de doorlugtige hooggeboorne Vrouwe , onze Genadige Vrouwe Sijner F; G: Gemaele , belieft heeft gehad, dese slad te verceren , en den burgemrën uyt den name van der slad te doen versoecken , omme ais getuygen ofte gevaders mede te slaen over de Christelijcken Doop van haer F. G: hooggeboorne Soon, Jonkheer Fredrik Hendrik binnen deser stad geboren, en op den 12eu deser maend alhier ten Christelijcken doop gebragt. Wy Juyden willende deselve eere met alle onderdanicheyt ende danckbaerheyt herkennen, den voorn, doorlugtigen hooggeboren Furst , onsen genadigen Heere , ën do doorlugtige hooggeboorne Vrouwe , onse genadige vrouwe , sijner F: G: gemale, hebben gecedeert ën opgedragen, cederen ën opdragen by desen , in vrijen eygendom, den grond , met al het getimmer! van eertijls St. Aeglen Convente , alwaer sijner F: G: tegenwoordelijck HolF houdende is, sulcx dat voor van der strate tot agter aen de slede veste toe streckendc is , hebbende belegen aen de zuytsijde de huysinge ën erve van Joncker Willem van Dorp 1), ëii aen de noordsijde de Schoolsteeg , wclcke grond ën gelimmert daerop sfaende by harer F: G: ën derselver harer F; G: erven ën nacomelingen ten eeuwigen dage beselen ën gebruyckt sullen worden , als harer F: G: vrijen eygcn goeden, belovende ,’lselve te waren ën vrijen tegens een yegelijcken. in kennisse hebben wy Burgemrën, Schepenen, Raden, Veertigen ën Vroedschappen voornt. desem 1). Van 1577—1584 Schout van Delft,

21