is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven met deses stads groten uylhangenden zegele gedaen bescgelen. Adam den löen dag Junij Ao 1584. ëfi was onderf: A: van der Meer, ën besegelt met des Stads groten uytbangende Zegele.”— In margine stond; „ Desen brieff is naderliant gedoodt ên den Principalen weder gerestitueert in banden van mijnen Heeren den Burgernrên ën gecasseert , overmits door de veranderinge van ’t overlijden van sijner Princ; Excell: lioogl: memorie, den 10™ Juli] dacrna opgecomen, ’t voorsz. Convente mijn genadige vrouwe de Princesse ëü den jongen geboren Soone niet en kan dienstelijck nogte profijtelijck sijn , êli inde plaetse van desen brieff eenen anderen van densclven dato verleden , inhoudende een Jijffrente van vierhondert gulden ’s jaers , die alhier in ’t navolgende f°. staet geregistreert.”— „Op den 22™ Augusli a°. 1588 hebben mijnen Heeren Burgernrên geaccordeert met mr Jan de Groot 1) ën mr Sihon Steüin , da! sy lot een vereeringe ën voor de inventie van ’t nieuwe iverck inde watermolen op ’t Duyvelsgat, ën voor ’t gebruyck van ’l octroy ’t welck mr Simon Steoiiï heeft, van sijn inventie niet na te maecken henluyden gegeven sullen worden Hondert Croonen , macckende twee Hondert currenten guldens , daer 1). Burgemeester dezer stad van 1891—1595. Men zie over hem o. a.: Brieven van Maria van Reigersbekgh , door Mr. H. Vollenhoyen en De. G. D. J. Schotel, Middel!). Gebroeders Abrahams, 1857, en vooral het Register , bl. 32 volg.

22