is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hem ten selvcn dage ordonntie gegeven is op Willem Adamsz van der Burg Binnen Havemr., des is geconditioneerd ëïi ondersproockcn , dat 10l wat tijde Burgemrên te Rade sullen worden , omtne aen de watermolen slaende f eynde den Laiujendijck i) mede een nieuwe inventie van denselven mr. Simon Steüin te werck te doen stellen , die hy seyd dat vijff soude wercken , tegens dat de voorsz. nieuwe Inventie van de molen op ’t Duyvelsgat drie werckt, deselve mi. Simon Stedik gehouden aal sijn deselve inventie de stad ten besten ën tot Costen van de Stad in ’t werck te doen stellen , mits daervau genietende nog een vereeringe van gelijcke Hondert Croonen , te weten Twee hondert currenten gulden.” Op den 13en Juni] 1594 werd »lot een gegageerde medicyn” dezer stad aangenomen mr. Willem van der Meer, Dr. inde medicijnen , voor den lijd van 9 jaren. Hij moest de onvermogenden, «overmits sijne gagie” van f 150 , gratis dienen , terwijl hij van elke visitatie van de patiënten , waar hij verzocht werd te komen , »hem zou laten genoegen met ses stuyvers, zonder dat hij meer mogt eischen. Ten ware Burgemeesleren hem toestonden uit de stad Ie gaan, mogt hij die niet verlaten ; in gevalle van »menigte van patiënten” 1). Zie Bleysw. bl. 700 volgg. en Boitet, bl. 622 volg. Het privilegie , tot het oprigten van dezen molen door Philips v. Bourgondie op den 13 Juli] 1450 geschonken, is inde Fransche taal gesteld en berust hier op het Archief. Zoo als men weet, is deze molen onlangs geheel afgebroken.—

23