is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was bij verpligt hier )e blijven. Daarenboven genoot hij )) een jaarlijcx Kleet van de stad ën ook vrijdom van accijse’’ voor hem en zijne familie. Hij was vrij van »het L&geeren en fourieren van Soldaeten ende ander gevolg van den Hove, als ook van de irnposilien ende Contributicn deser stad in ’l particulier roerende , mitsgaders van Exuegcld”, als hij na expiratie der negen jaren de stad zou verlaten.—

Extracten uit het Iste Resolutie-bouck van Veertigen. (1565-1581.) Ordre tegens de predicatien buyten op ’t land.

»Up huyden den xviijc augusti ao xvelxvj Mijn herë die borghemm conuocatie gheleyt hebbende van die Wet der stede van delff ën sornmighe vandie oude regierders der slede van delff, ende die vergaderinghe aldaer gheproponeert zijnde datter bilgetgens (billetjes) voir die poorten ën kerekdoiren ghea Ui geert waeren dat men des achtermiddaeehs Ie twe ure predicken zoude tusschen Rijswijck ende delff Inden Euytercamp, Off daerom gheraeden zoude wesen , om die zelue predicatie te beletten datmen die poorten deser stede sluyten zoude, Is by tmeerderdeel van die voirsz vergaderinghe gberesolueert, alsoe die predicatie gbesebieden zoude bayten die Jurisdictie van delff, datmë om alle

24