is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Beknopte Opgaven nopens den Almanak. Verklaring vau den Tijd■ en Veest-Almanak. Idem Maan -Almanak. Teekens en Woordverkortingen. Zons- en Maansverduisteringen en Hemelverschijnselen. Zonnetafel. Tijdperken voor het laar 1864. Kalender. Twee Maanden van het laar 1865. Vorsten in Europa. Geboorte en Troonsverheffing. Koninklijk Huis. Verjaardagen. Bla(lz Ministeriële Departementen j Bnitenl. Zaken. Afd.: E.-K. Eeredienst. Justitie Md. Herv. Eeredienst. Bmnenl. Zaken. Marine. 2 xinantien. Oorlog. Koloniën 3 Staten-Generaal. Leden der Iste en 2de Kamer... 4 Provinciale Staten van Zuid-Holland. 5 Leden van het Hoofd Kiesdistrict Helft Gouvernement van Zuid-Hollaud _ Gemeente-Bestuur 0 Brandwezen g Plaatselijke Belastingen 9 Wijkmeesters 20 Kamer van Koophandel en Fabrieken 11 Kantongeregt Policie 23 Schutterij, Commissien van Bestuur, Toezigt enz 15 Fabricage. Tot het ontwerpen der Verordeningen Gasfabriek. Bank van Leening 16