is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beknopte Opgaven nopens den Almanak.

De Zonnecirkel is een tijdkring van 38 jaren, na verloop van welken de dagen der week weder op denzelfden dag der maand invallen. Deze tijdkring heeft echter deszelfs naam niet van den schijnbaren loop der Zon, maar van den Zondag , den dag aan de Zon gewijd. De Zondagsletter is eender zeven eerste letters van het ABC, om in elk jaar de dagen, van den 1 Januarij af, te noemen; die letter, welke de Zondagen van het jaar aanwijst, wordt Zondagsletter geheeten. Een Schrikkeljaar heeft twee Zondagsletters, als: een van 1 Januarij tot 24 Februari), en eene andere van 25 Fehruarij tot het einde desjaars. Daar nu de dagen der week, na een tijdsverloop van 28 jaren , met dezelfde dagen der maand overeenkomen, zoo moeten ook, na hetzelfde tijdsverloop, de Zondagsletters terug keeren. De Maancirkel of het Guldengetal is een tijdkring van 19 jaren, na verloop van welke de Nieuwe en Volle Manen weder omtrent op dezelfde dagen van het jaar invallen; want 235 Maanmaanden maken nagenoeg 19 Zonnejaren. De Epacta is het getal, dat, volgens den Almanak, den ouderdom der Maan in het begin van het jaar aan wijst.. Hieruit volgt, dat, indien de Nieuwe Maan op den 1 Januarij invalt, de Epacta van dat jaar nul is, maar in het volgende jaar zal zij elf wezen, vermits het Maanjaar slechts 854 dagen heeft, terwijl het Zonnejaar 365 dagen telt. In het derde jaar daarna zou zij dus 33 moeten zijn; doch men trekt, zoodra de Epacta, 30 dagen of eene volle maand zou te hoven gaan, van dit getal 30 af, en dus krijgt men in het gesteld geval niet 33, maar 3 dagen. Men kan door middel van de Epacta, voor elke maand den dag d«r Nieuwe Maan, en den Maansouderdom op een bepaalden dag vinden, De Uomeinsche Indictie is een tijdkring van 15 jaren, dien men begint te tellen drie jaren voor de Christelijke jaartelling.