is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vrouw; veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw, jrg 19, 1911-1912, no 22, 22-06-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!9e Jaargang.

6 Juli 1912.

No. 23.

DE VROUW =-

VeerllendaaEscli Uil gewijd aan fle onderlip oproeding dar yronwsn.

Wij vrouwen van den nieuwen tijd zijn verplicht elkander bij te staan, vereenigd konden wij de wereld overwinnen.

Redactie: IDA HEIJERMANS.

Met vaste medewerking van de dames: Dina Batenburg—de Keijzer, C. J. Cogenbach, Suze Groshans JN. van xjichtum, Margaretha Meijboom, Jeannette Nijhuis en S. Peijes—Schmidt De heeren: Dan. de Clercq, R. J. van der Meulen en F. U. Sciimidt

Bureau van Redactie en Administratie: Binnenrotte 50, Botterdam.

Hebt uzelf het laatst lief.

Mrs. Massingberd.

INHOUD:

Westerbro. — Planten en Wieden in het Kinderhart. — Psychologie eener Heilige. — Twee romans over drankellende. — Lectuur. — Een vraag over hei bezighouden van jonge kinderen. — Berichten.

Westerbro.

Het ware Westerbro is een voorstad van Kopenhagen. Kopenhagen d.w.z. „Koopmanshaven" bezit verschillende steigers. Westerbro is de wester steiger daarvan, maar het Westerbro waarotver ik iets zeggen wilde, ligt dicht bij Den Haag, vlak bij het dorp Rijsjvijk op den weg naar ons vruchtbare Westland.

Het zijn vijf kleine in modernen maar eenvoudigen stijl opgetrokken huisjes, van elkaar gescheiden door moes- en bloemtuinen. Een, het eerste, staat met het front naar den grooten weg, de andere kijken uit op de weelderige groene weiden waar koeien grazen en 't nu vol boterbloemen en wilde zuring staat. Die vijf kleine huizen zijn de op coöperatieven grondslag gevestigde vereeniging Westerbro. Zij werd zeven jaar geleden opgericht door drie vrouwen, voor wie vele wanverhoudingen in onze maatschappij de oorzaak waren van een nieuw leven in communistische richting.

Margaretha Meyboom noemde haar vereeniging Westerbro, want onder de Denen had zij de kracht voor het sterke gemeenschapsleven leeren kennen. Hun eenvoudige leefwijze, de hoffelijkheid voor alle standen, rechtvaardiger verhoudingen dan onze samenleving geeft, hadden bij haar de kiem gelegd voor haar communistische denkbeelden en als een herinnering aan den tijd, doorgebracht onder dit krachtige volk, gaf zij de kolonie dezen naam. Da): Westerbro opgericht werd dicht bij den Haag, te midden der weilanden hééft zijn ontstaan te danken aan het feit dat er hier land kon gekocht worden voor niet al te hoogen prijs. Het was in den tijd der spoorwegstaking in ons land. Er werd toen plotseling een schel licht geworpen op de wanverhoudingen tusschen leiders en arbeiders en nooit was het besef van onrecht in onze samenleving zoo krachtig geweest bij Margaretha Meyboom en hare geestverwanten als toen. Langen tijd hadden die gevoelens gesluimerd, nu werd het opgewekt en groeide tot een daadwerkelijke kracht uit. Zoo te leven dat anderen er niet door lijden, zich met het allereenvoudigste vergenoegen omdat wat daar. buiten gaat overdaad is en overdaad onrechtvaardig is als een ander te min heeft; zoo te leven dat een ieder aandeel kan

Pr^s per jaar fl,50 bjj vooruitbetaling. Vooi Indië en Buitenland f2,00. Afzonderlijke nos. 10 ct.

hebben in den geestelijken kant van ons zijn, dat er geen zwoegers en tobbers bestaan naast nietsdoeners die in weelde baden, in één woord niet te leven voor zich zelf alleen, maar voor de gemeenschap; dit denkbeeld is de groote stuwkracht van Westerbro.

Of dit denkbeeld door te voeren is in onze maatschappij ?

Hierop is vooreerst nog geen antwoord te geven. Rijk worden is nog voor het meerendeel de illusie der massa, het zoo goed mogelijk hebben eveneens voor een groot aantal, buitendien kunnen we het „geld verdienen", zich een goede positie scheppen in de wereld, niet wegcijferen als groote drijfkracht voor allerlei werk, vooral niet daar waar op een of andex gebied geconcurreerd wordt. Ik voor mij geloof, dat het er opeens eigenaardig in onze maatschappij zou uitzien als in alle hoofden en harten het altruïsme eens hoogtij ging vieren, als alle arbeid gelijk betaald werd en er voor de minder plichtgetrouwen' of luien geen prikkel meer zou zijn óm te werken en het werk zoo goed mogelijk te doen. Ik geef dadelijk toe dat die prikkel alleen voor minderwaardige geesten geldt. De overtuiging door zijn arbeid de gemeenschap te dienen is zeer zeker nobeler, dan dien alleen voor zich zelf of zijn gezin te gebruiken. Maar bovendien zouden er, wanneer ieder voor het gemeenschapsleven wilde werken, niet minder plichtgetrouwen of luien zijn, want het geestelijk leven der massa zou op een hooger peil staan; en omdat werkelijk dit geestelijk leven nog niet hoog genoeg is, zullen de eenlingen die probeeren zoo te leven' als wellicht over duizend jaar de menschen leven zullen, voor allerlei teleurstellingen staan. De praktische wereld zal aantoonen dat hun streven in onze maatschappij nutteloos is en zij vergeten daarbij dat diezelfde maatschappij een verstollingsproces van onze beschaving en dus van den toestand is waarin onzen geest verkeert. — Veilig kunnen wij dus op het oogenblik aannemen, dat de communistische levensbeschouwing nog geen ingang kan vinden in onze maatschappij, maar wij mogen alle streven in die richting wel zeker aanmerken als stekken, waardoor wellicht velen te gronde zullen gaan, maar die later een bosch zullen vormen onder welks schaduw de. menschheid onder geheel ondere levensvoorwaarden zal feven dan zij nu doet.

Westerbro bestaat nu zeven jaar — het heeft zijn lief en leed, zijn vreugde en teleurstellingen gekend, maar het handhaaft zich en. . . wie er toeft, voelt zich tevreden en gelukkig worden. Als lid kan toetreden ieder die in staat is werk te verrichten en dit ten bate der vereeniging wil doen en een goede gezondheid bezit. Dit kan echter eerst na een jaar proeftijd geschieden;