is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vrouw; veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw, jrg 1, 1893-1894, no 1, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intern. Archief 1

. Yr" I .

Eerste Jaargang. N 1. Amsterdam -

s ö In ' 15 Juli 1893.

DE VROUW

SOCIALISTISCH MAANDBLAD

onder redactie van Enailie CLAEYS en. 3STELLIE

^Abonnementsprijs per jaar voor België .

" » Buitenland

VOOROP BETAALBAAR

JFR. 2(5O •' 3,00

fnkele nummers, BELGIË. . ïo CENTIEMEN

PuiTENLAND g CENTS

Administratie : E. ClAEïS, Metsci-straat, 20, «ent

Redactie : X. VAX KOL.

154, <»allaitsti-aat, Itrussrl

WWX/WWWVXO ,jw wv y/y y,..Wyy/VA ^/VVAAAAAA nnAA/vyy^^n ^

IM. 1q_ O UL cl

1.

2. 3.

4-

5.

6. 7-

Beginselverklaring.

Een \\ oord aan de Vrouwen

De Rechten der Vrouw .

Twee

De Vrouwenbeweging. Uit de Vrouwenwereld Feuilleton .

De Redactie.

Nellie.

E. Claeys.

Anna.

Rienzi.

E. Claeys.

J. van Maurik.

'v\/v\ a/v.> x/x/w \/\r\ /\/v\

BEGINSELVERKLARING

van,den

Ibollanbscb^Dlaamscben IDrouwenbonb

M,

ONDER KENSPREUK :

Vrouwen aller landen, vereenigt U !

Eendracht maakt macht, zoowel in het huisgezin als m den Staat. Maar eendracht kan slechts bestaan tusschen gelijken. Waar de een volstrekt meester is van den ander, daar is tyrannie en slaverij doch geen eendrachtig, liefdevol samenwerken mogelijk. Sedert de groote gebeurtenis, die in vóórhistorische tijden plaats greep namelijk de vervanging van het moederrecht door het vaderrecht, is de vrouw de slavin van den man. Eeuwenlang heeft zij zich, door den godsdienst misleid en door de wetten geketend, in dien toestand geschikt tot groote schade van het geheele menschehjke geslacht; doch thans wordt zij zich van hare waarde en van hare rechten bewust, en in alle landen der wereld begint zij te protesteeren tegen het schromelijk onrecht haar aangedaan.

Wél beschouwd heeft de vrouw, niet alleen als vocrtplantster van het mensrhpliil,- crod o r>l-i f t>-> AAI.

. j" iiiacLi UUh. en

vooral wegens de bezwaren en gevaren die voor haar aan die roeping verbonden zijn, méér rechten dan de man. Wie de zwaarste lasten draagt, mag aanspraak maken op de grootste lusten. Doch zóóver gaat zij niet fjfi ? ff rechtmatige eischen. Ze bepaalt zich uitsluitend tot het aanspraak maken op gelijke rechten mmd tegen gelijke plichten. Zij vraagt, als de man, net recht op het leven en wel op het leven naar hare neiging en haren aanleg. Ze verlangt stem te hebben in het bestuur van stad en land; deel te nemen aan de wetgeving, daar de wet tot heden toe niet alleen haar oelangen verwaarloosde, maar haar tot minderjarige en erger stempelde ; zij eischt economische onafhanke-

hjkheid, daar zij gevoelt dat hare economische afhankelijkheid de eenige oorzaak is harer slavernij. Kortom tegen het einde der 19e eeuw verlangt zij alle rechten,' alle vrijheden, die haar als mensch toekomen. Te dien einde verheft zij 111 alle landen hare stem ; te dien einde noodigen wij al onze zusters(i)in Holland en VlaamschBelgië uit om zich bij ons aan te sluiten en door eendrachtig samenwerken de macht te verwerven die wij tot het verkrijgen onzer natuurlijke rechten behoeven ten minste indien zij zich kunnen vereenigen met dé volgende eischen :

ie Het recht op het leven ;

2e De toelating der vrouw tot alle ambachten, betrekkingen en beroepen, waarin zij lust heeft, en waartoe zij de noodige physieke kracht en intellectueele ontwik-

L-olinrr 1 ■»! 1 11-J- 1 J-J_ _

ic ueziuen ;

3e Een minimumloon, berekend naar de billijke behoeften van iederen mensch, namelijk : de behoefte aan goed voedsel, gezonde woning, behoorlijke kleeding, ontwikkelend onderwijs en gepaste ontspanning;

4e Gelijk loon voor gelijken arbeid, onverschillig of die arbeid door een vrouw of door een man wordt verricht;

5e De toelating der vrouw tot alle openbare betrekkingen en wetgevende lichamen, uit welke gelijkstelling slechts voordeel kan vloeien voor de maatschappij in het algemeen;

6« Gemengd, verplichtend en kosteloos onderwijs tot den ouderdom van 16 jaren. Geen onderscheid van cursus voor jongens of meisjes. Kostelooze openstelling van alle vakscholen en inrichtingen tot hooger onderwijs voor vrouwen zoowel als mannen;

7e Afschaffing van alle wetsbepalingen die de vrouw stempelen tot de mindere van den'man. Onderzoek naar het vaderschap;

8e Vooerdii van dpn vnllrssfa pf T-»öf 1-iA ,^

vj j ^ v jviina, vctii uc

nnh'Onrronic r\f 4-^4- "U J- , /T,. i -ï

-i. uii8uuic wx lul net ïu-jaai toe; en oescnerming van het kind door dien zelfden staat tegen alle schadelijke invloeden van armoede, onzedelijke voorbeelden en tyrannie van de zijde zijner natuurlijke beschermers;

9e Onderhoud van staatswezen voor alle invalieden van den arbeid, zoowel vrouwen als mannen;

ioe Bestrijding van dronkenschap en prostitutie, voornamelijk door opheffing der armoede ;

nL Bestrijding van den oorlog door verbroedering der volkeren en een internationaal scheidsgericht; 12e Overtuigd zijnde, dat de slavernij "der vróuw is

(1) Wij noodigen de zusters uit, doch stooten daarom 1 5 broeders niet af!

I