Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19a Jaargang.

15 SEPTEMBER 1915

No. 9.

MAAND

VAN

Vereeniging voor

BLAl)

DE

Vrouwenkiesrecht.

Dr. ALETTA H. JACOBS, Pres., Amst.; Mej. J. C. VAN LANSCHOT-HUBRECHT, le Secr., Amst.; Redactie-Commissie Mw. Dr. ALETTA H. JACOBS; Mw. J. GOUDSMIT-GOUDSMIT; Mw. Dr. G. DOCTERS VAN LEEUWENVAN MAARSEVEEN. Alle stukken betreffende het Maandblad en het Hoofdbestuur te zenden aan het Hoofdbureau der Vereeniging Wouwermanstraat 37, Amsterdam. Int. com. tel. 4965 Zuid. Het Auteursrecht van deze aflevering wordt voorbehouden.

INHOUD: Berichten; Brief van het Hoofdbestuur aan de Vakvereemgingen. — Voorkomen is beter dan genezen, door Mej. E. van der -Hoeven. - Brief van Marijtje uit Broek en Waterland, door Mej. C. S. Groot. — Vóór de poort, door Mevr. W. v.Itallie—v Embden — De Weerbelasting, door Freule S. Wichers. — Een ernstig woord aan de Ned. moeders en vrouwen, door Mevr. A. Bos—Coppy — De oorlog propagandist voor Vrouwenkiesrecht, door J. C. van Lanschot Hubrecht. — Int. Comité van Vrouwen voor duurzamen vrede. — Binnenland. Uit onze Koloniën. — Buitenland.—Boekbespreking.— Ingezonden stukken. — Vrouwenclub tot bywoning der Tweede Kamerzittingen. — Afdeelingsverslagen. - Advertenties. — Naar aanleiding van wat „Een Man" in „De Telegraaf' schrijft.

BERICHTEN.

Afdeelingsbesturen en algemeene leden worden er aan herinnerd, dat voorstellen voor den beschrijvingsbrief voor de 22 ste Algemeene Jaarvergadering, die in December te Groningen zal worden gehouden, vóór 1 October aan het secretariaat der Vereeniging, Wouwermanstraat 37, worden ingewacht.

De aanbieding van het Petitionnement voor Grondwettelijke gelijkstelling van Man en Vrouw zal plaats hebben op Woensdag 22 September a.s.

Nadat door het uitbreken van den oorlog een groote stilstand in den groei van het ledental is gekomen, is in de laatste maanden het aantal leden weder groeiende.

Door het Hoofdbestuur werd onderstaand schrijven aan alle vakvereenigingen toegezonden:

Aan de Besturen der Vakorganisaties.

Niettegenstaande sedert Augustus 1914 de geheele wereld in een toestand van groote beroering verkeert en dientengevolge alle landen weldra voor de oplossing van groote maatschappelijke vraagstukken zullen komen te staan in verband met den oorlog, doch vooral om eene herhaling van den thans plaats vindenden broedermoord in het vervolg onmogelijk te maken,

heeft onze Regeering, getrouw aan de opdracht bij haar optreden aanvaard, de herziening onzer Grondwet op het punt van kiesbevoegdheid en verkiesbaarheid voorbereid

De voorstellen om de desbetreffende artikelen te wijzigen zijn reeds eenige maanden geleden bij den Raad van State ingediend en zullen weldra openbaar gemaakt worden.

Wij hebben reden om te vermoeden dat die voorstellen het rechtsgevoel van het Nederlandsche Volk niet zullen kunnen bevredigen, omdat in de nieuwe Grondwet geen

I v echts gelijkheid zal bestaan tusschen de YnctuYieu en wouwen van het land.

Wij kunnen bijna met zekerheid zeggen dat wordt voorgesteld om in de nieuwe Grondwet het algemeen kiesrecht vooi de mannen vast te leggen doch dat men voor de vrouwen alleen de mogelijkheid wil scheppen dat later een gunstig gezinden wetgever haar het kiesrecht zal kunnen geven.

Men wil voortgaan den Nederlandschen vrouwen het kiesbiljet, dat zoo'n krachtig wapen is in den strijd om het bestaan en dat het middel is om ook haar wil kracht te geven bij de oplossing van de komende vraagstukken met betrekking tot den oorlog, te onthouden.

Mocht ons vermoeden bewaarheid worden, dan verwachten wij dat de groote meerderheid van het Nederlandsche volk, evenals in Denemarken, Noorwegen en andere landen, met een dergelijk voorstel geen genoegen zal nemen en zal eischen, dat het kiesrecJit, 't geen aan geen enkelen mondigen staatsburger, 't zij man of vrouw, behoort onthouden te worden, bij deze grondwetsherziening ook den vrouwen worde gegeven.

Bij haar optreden heeft de Regeering verklaard, volgens den Wil van het Volk te willen handelen, laat de Volkswil dan duidelijk aantoonen, dat men het geploeter met het kiesrecht, dat elk burger en burgeres toekomt, moede is en dat men wil dat de Grondwet in het vervolg duidelijk aangeve dat alle mondige mannen en vrouwen in Nederland het recht hebben, de Volksvertegenwoordigers te helpen kiezen. Dat wij willen „het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen opgenomen in de Grondwet."

Hoe dien Volkswil in den kortst mogelijken tijd te toonen?

Een groote, indrukwekkende volksdemonstratie in Den Haag te houden, zoo spoedig mogelijk na het verschijnen der regeeringsvoorstellen betreffende de Grondwetsherziening, zal waarschijnlijk den meesten invloed op de Regeering kunnen uitoefenen.

Dé Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht meent daarom met de voorbereiding van zulk eene demonstratie nu reeds te moeten beginnen, om later op tijd klaar te kunnen zijn.

Zij vertrouwt dat zulk een demonstratie gesteund zal worden door alle Vereenigingen, Bonden en Partijen, die het nut van het algemeen kiesrecht voor mannen èn vrouwen beseffen en daarom de invoering daarvan willen helpen bevorderen.

Wij hopen en verwachten dat ook Uwe vereeniging met tal van leden aan deze demonstratie zal willen deelnemen. Het spreekt van zelf dat elke Vereeniging, die aan deze demonstratie deelneemt, dit kan doen onder eigen banier en met opschriften, waaraan alleen de voórwaarde wordt

Sluiten