is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 28, 1933, no 920, 12-04-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen op den crisissteun. Dit brenet

^«4. -i • , , . Ö

1UCUC een nuisnouaster naast de zorg voor de kinderen ook de finandeele moeilijkheden heeft, waardoor het haar te zwaar werd. Het blijkt mii na vele vergeefsche pogingen niet moge lijk, een huishoudster te vinden.

Daarna wende ik pogingen aan on de kinderen bij kennissen onder t< biengen. Voor de twee jongsten is mi. dit gelukt. Voor de beide oudste jongens van 13 en 14 jaar slaagde ik niet.

Bij het Burgerweeshuis klopte ik vergeefs aan, omdat men daar geen halfweezen aanneemt; terwijl andere weeshuizen voor mij gesloten zijn, omdat ik bij geen kerkgenootschap ben aangesloten.

De eenigste weg welke mij thans gewezen wordt voor mijn beide jongens is „Hulp voor Onbehuisden".

Het ligt niet in mijn bedoeling van deze instelling iets ten nadeele te zeggen, maar als oplossing voor mijn moeilijkheden, zou ik dit het laatste wenschen. Misschien, redactrice, zou er met uw steun een andere weg openstaan.

Misschien zijn er onder uw lezers partijgenooten die bereid blijken een van mijn jongens tegen een kleine vergoeding in hun gezin op te nemen.

Er staat voor mij geen andere mogelijkheid open, dan langs dezen weg een beroep op de p.gn. te doen.

Met vriendelijken dank voor de plaatSlng' F. J. J. v. d. B.

Naschrift.

Wie helnt dezp t.wpp ~

T . * '&/ u,u//iöuri,e

kinderen? Adres bij de redactie te bekomen , REDACTIE * * *

NEEN, GEEN BOYCOT.

Als wij met boycot beginnen van Duitsche waren, gaan wij dzn weg op die wij bij onze tegenstanders afkeuren Boycot is ook strijden met de wapenen der barbaren, even goed als vechten met geweren. Welke gevolgen heeft de boycot in den oorlog gehad voor Duitschland? De dood van talloozen, de verzwakking van duizenden, eindeloos wee en ellende. Boycot gaat tegen de internationale gedachte in. Het is een oorlogsmiddel, dat weerwraak wekt, een schakel in de keten van geweld 'tusschen de landen. Alle pogingen om de landen voor elkaar af te sluiten gaan m tegen de voortbrenging in socialistische richting, zeker, wij trillen van verontwaardiging bij hetgeen in

uuitscmand geschiedt en hebben behoefte, te protesteeren! Dat moeten wij zekei doen, maar niet door handelingen die tegen ons beginsel in gaan.

Er is geen reden om als' „brave" Nederlanders tegen de booze Duitschers op te treden. Ook hier wordt de vrijheid van denken bedreigd. Ook hier zien wij hoe medestrijders worden vervolgd, terwijl alle burgerlijken zich vereenigen tegen ons.

T it beste protest tegen de Duitsche

//

Der Vrouwen Weg'

spreekkoor door H. Roland Holst

egm van et 2e bedrijf bij de opvoering op onze 25e Jaarvergadering

DE VRAGENDE STEM.

ik zie een groot licht

doordringen de duisternis-

ik zie de vrouwen der dagen die waren gistren-vandaag;

ik zie ze komen.

O ze zijn nog een schuw geslacht;

Maar niet slaafs meer, niet verslagen; ik zie elk van haar aandragen tot dien bouw, waarvan d'eeuwen gewagen

ut" steen van haar kracht.

Vrouwen, staat stil! Zegt mij, vrouwen,

zijt ge gestegen?

zijt ge ontbloeid?

Werd om uw hart de nijping ontregen? Kan 't zich ontvouwen? Is ander met eigen

in U saamgegroeid?

wandaden is: strijd te voeren voor het

Cn/linlinwi/% i 1. i

net eigen land, door ons te geven aan de Kiesrechtactie met alle offervaardigheid die mogelijk is.

M. WIBAUT—B. v. B.

BOYCOT ALS VERWEER.

Wij zijn het niet eens met het bovenstaande. Wél natuurlijk met het laatste gedeelte, waarin betoogd wordt, dat de vrijheid van denken in ons land ook bedreigd wordt. Maar wii -zi^n in to«YA»

stelling met de schrijfster de boycot van

Duitsche waren als een verweermiddel

cv,yewem, aat goeae uitwerking zou kunnen hebben. Evenals wij alle fascistisch-gezind Duitsch huispersoneel — dat is er — zouden willen uitnoodigen naar hun heilstaat te verhuizen. Evenals wij ieder zouden willen ontraden om vacantie in Duitschland door te brengen, ook niet met 'n gezelschap, of in clubs van trekkers of wat dan ook! Dit alles zou groote scharen van misleide Duitschers de oogen kunnen openen. redactt^