is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 32, 1937, no 1131, 12-05-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANGLA ESPERANTISTO VIZITAS SOVETION. (daürigo)

Sovetio vere estas kiel fermita pordo por la vizitano. La turisto povas vlzitl tiun landon kaj pasigi tre agrablan tempon, sed li vidos nur la lokojn jam antaü-arangitajn de la hotelo. La ordinara turisto povas viziti model-fabrikojn, infanvartejojn, model-malliberejojn, parkojn. k.t.p., sed neniu povas vidi la internon de ordinara fabriko. Mi kaj alia esperantistino povis eniri kaj Interrilati kun personoj, kiuj havas gravajn direktorajn poziciojn, car nl estas esperantistoj.

Preskaü ciu instruita persono en Sovetio estas «sperantistö. Mi renkontis multajn esperantistojn, kiuj estas studentoj aü instruistoj. Du el miaj Leningradaj vizitintoj estis universitataj profesoroj. Kamarado Majzel estas prezidanto de la teknika universitato. Li respondecas pri la esperanto-disaüdigoj ce la Leningrada radio-stacio. Tiuj homoj, vestitaj kiel ciuj ce la sovetaj lernejoj per belaj blankaj uniformoj, tute senaJekte kondutas kaj interamikigas kun ordinaruloj. Tion mi substrekas por montri la formalaperon de la klasoj en Sovetio.

Libertempado en Sovotio estas kiel vizito al alia mondo kie kutimoj, moralo kaj ideoj estas malsanaj. La unua aspekto por vizitanto al Sovetio estas tiom stranga! Kial, mi demandis min mem, la virinoj laboras sur la stratoj kiel viroj, dum fortaj viroj plenumas facilajn taskojn en domoj?

En Britio ni ne konsentus, ke virinoj faru penigajn laborojn, riparu soseojn. portu pezajn êargojn sur la dorso. Alia estas la spiricostato en Sovetio. En Moskvo oni largigas la Moskvan riveron, car oni intencas kunligi gin kun la Volga, por ke la marsipoj povu gisiri Moskvon mem. Tie, sur la bordoj de 1'riveroj kaj sur grandaj drag-boatoj laboras virinoj, ec maljunaj, preskaü kiel sklavoj. La virinoj faras la saman

CLUBBERICHTEN

Daar ons blad in verband met de a.s. Pinksterdagen eerder ter perse gaat, maken wij de clubs erop attent, dat alleen die clubberichten opgenomen kunnen worden, welke uiterlijk Vrijdagmorgen a.s. in ons bezit zijn.

AMSTERDAM. GROEP 11. In aansluiting op een door pg. Faber gehouden lezing, ging onze groep op 15 April met 26 vrouwen op excursie naar het tehuis voor onbehuisden, en speciaal naar de kinderafdeling. Op onderhoudende wijze vertelde directeur Paber over het onstaan en doel van deze inrichting. De vrouwen hebben een indruk gekregen van de grote sociale en opvoedkundige betekenis van dit werk. Terecht legde de directeur er de nadruk op, dat in eigen omgeving nog zeer veel te doen valt voor de misdeelde kinderen. De wegblijvers hebben een mooie middag gemist! G. H.—G.

APELDOORN. Vrijdag 16 April kwam onze Vr. club bijeen om de instructies in ontvangst te nemen voor het Meifeest. Ruim 40 vrouwen waren aanwezig, welke met een opgewektheid, die het beste deed hopen voor die Meidag, aan 't werk zijn gegaan, om de verdere benodigdheden in orde te brengen, welke fleur en kleur aan onze kinderoptocht zal geven. De avond werd gevuld met 't zingen van onze strijdliederen. Als passend slot werd door één der leden het koorwerkje van M. Vos „Weest bereid" voorgelezen, wat wel gewaardeerd is geworden.

R. P.—V.

BEVERWIJK. Onze 1 Meidag is schitterend geslaagd. 200 kinderen namen er aan deel. De

laboron kiel la viroj. Ili fosas, sovelas. martelas, kaj kompreneble ricevas la saman pagon. Sed al mi ne placas la virino tiele laboranta. Plenumo de peza vira laboro malbeligas kaj malhonoras virinojn, ankaü en fabrikoj. En paperfabriko mi sidis kun grupeto da virinoj, kiu faras tre lacigan laboron. Tiuj virinoj senescepte estas malbelaj, fumas kaj bierdrinkas kiel malgentilaj viroj.

lam mi vidis grandan, atendantan homamason apud granda konstruo en Leningrado. Mi supozis ke estas malriculoj, kiuj atendas sian vicon por aceti nutrajojn. Sed esperantisto gust-informis min, ke la kartetoj por sistemigi la aceton de mangajoj ne plu necesas, kaj, ke la atendantoj deziras akiri biletojn por fervoja veturo. La fervojoj en Sovetio estas tro sargitaj, tial oni devas antaümendi biletojn tri-kvar tagojn antaü la ekveturo.

La publikaj transport-servoj estas ankoraü tre primitivaj. La cevalcaro estas videbla sur la stratoj tage koj nokte. Planke de aütobusoj kaj tramoj oni vidas la primitivajn droskojn, la kvarradojn veturilojn tiratajn de kaduka cevalo kaj veturigistojn, kutime maljunajn kun longa barbo La veturiloj estas samspecaj kiel tiuj, en kiuj vojagis Tolstoj antaü duona jarcento.

Je la tago de 1'salajro-pago granda elcento da viraj laboristoj estas en ebria stato. La metodo trakti ebriulojn estas amuza kaj originala. La instancoj sajne ne muite faras, por malebligi la ebrion. Oni kvazaü kuragigas al drinkado de biero, car virinoj estas dungataj kiel publikaj biervendistoj. Ili pusas biercarojn tra la stratoj kaj okupas sin pri la disvendo. Kiam laboras grupo da laboristoj sur la strato, certe apud ili sin tenas virino kun biercaro. Sed kvazaü konkuranto iu kun mineralakvo.

En Moskvo mi vidis grupeton da stratriparistoj, apud kiu atendis biervendistino kun sia caro. Unu laboristo vizitis sin tro ofte, car li ebriigis. Tiam liaj kunuloj decidis lin prefere transporti hejmen. Du el ili subtenis la ebriulon kaj tiris lin laülonge de la cefstrato. Car la ebriulo ne povis uzi siajn krurojn, li estis tirata. La zono milligigis, kaj lia pantalono defalis. La du tirantoj ne rimarkis, ke ili tiras senpantalonulon. Nu, laüdire rusoj ne scias kiel ridi, sed en tiu okazo ili fakte ridegis. Ciuj pasantoj haltis kaj preskaü krevis pro la ridado.

(sekvos daürigo) M. v. E.

A.J.C. deed met de kinderen spelletjes. Daarna de gezamenlijke maaltijd. Het is een volle maar gezellige dag geweest. Dank aan allen vooral het werk wat zij voor die dag hebben gedaan voor de kinderen.

M. D —C.

CULEMBORG. Op Donderdag 29 April hield onze club een h.h. vergadering, welke niet zo goed bezocht was. Er werden 250 brochures uitgezet, waarmede in de eerstvolgende weken zal worden gecolporteerd. Op de 1 Mei-avond hebben we aan de vrouwen invulformulieren voor de Prol. Vrouw uitgereikt met als resultaat 5 nieuwe lezeressen. En nu aan het werk voor de a.s. verkiezingen. Laat vooral niemand thuis blijven als er weer vergadering is.

C. v. d. B.

DEVENTER. Dit jaar hebben heel wat vrouwen onze Meidaag gevierd 's Morgens om 6 uur werd de Meiboom geplant. De kinderen gingen dit jaar met de tram naar Lochem. Een 20-tal vrouwen gingen mee als leidsters, 's Avonds in de grote optocht demonstreerden een 200-tal vrouwen achter onze vlag. Ook werkten enkele vrouwen mee aan het Meispel „Worsteling der Vrijheid". 4 Mei hebben wij een Vrouwenverklezingsvergadering gehad. Pge. Weersma v. Duin uit Zutfen. en zang der Deventer Volksstem. Er werden 6 abonnees op de „Prol. Vrouw" gewonnen. g. B.

EINDHOVEN. Dinsdag 20 April hielden wij de sluitingsavond van de gezamenlijke leesclubs. Ondanks het slechte weer was de opkomst goed. De voorzitster wekt in haar openingswoord de vrouwen op om mee te werken in de verkiezingsstrijd. Pge. Hilda Verwey—Jonker hield een Inleiding en gaf de vrouwen verschillende wenken die pns van dienst kunnen zijn met de a.s. propaganda voor de verkiezingen. Pge. Houtzager

las een gedeelte voor uit „Het vrije kwartiertje". Voor muziek was gezorgd en tot slot declameerde Marie Jansen. Het was een mooie avond. Wij hopen in het najaar het leesclubwerk nog uit te breiden. J. v. R.—v. M.

DEN HAAG, groep 2. De leesclubs zijn thans stopgezet. Aan pge Lena Moll, die sinds de oprichting als leidster optrad van de leesclubs onzer groep, waaraan steeds veel vrouwen deelnemen, werd, nu zij door familie-omstandigheden genoodzaakt is, dat werk op te geven, tijdens de feestelijke sluitingsavond een fraai en practisch afscheidsgeschenk overhandigd. De partijgenoten Beukman en v. d Putten, die hun huis voor de leesclubs hadden beschikbaar gesteld kregen ook woorden van dank en bloemen. Op de enige dagen later gehouden groepsvergadering trad Lena Moll ook af als bestuurslid en werd pge Berkhout in het bestuur gekozen. De voorzitster Lien Huurman, dankte de scheidende secretaresse voor het vele werk, dat deze voor de groep had gedaan en overhandigde haar een herinnering en bloemen. Die avond hield pge Lien Huurman een inleiding over de taak van de vrouwengroepen bij de verkiezingsactie, waarin zij tot krachtdadige hulp aanspoorde, en declameerde Dirk de Haan op voortreffelijke wijze gedichten van Adama v. Scheltema en van Lena Moll. Zoals de voorzitster van ons verwacht had, zijn wij thans druk bezig met colportage, verspreiding en huisbezoek en hopen ons steentje bij te dragen voor een fikse overwinning van de S.D.A.P. N. K.—L.

HAARLEM. Woensdag 21 April hielden we een goed geslaagde h.h. vergadering. Hieraan ging vooraf een inleiding van pge Barbiers—Seelemeijer uit IJmuiden, over de betekenis van en het werken voor de a.s. verkiezingen. Zij deed dit op een uitstekende wijze en werd door de aanwezigen aandachtig gevolgd. In de plaats van pge Joosten werd in het bestuur pge. Van Sinderen gekozen. Van het extra Mei- en verkiezingsnummer van de Prol. Vrouw werden er 200 besteld. De komende week zetten we alle schoonmaakwoede aan de kant en gaan er met de geschriftjes op uit, laat nu niemand zich aan dit werk onttrekken. Van onze vaste bezorgsters van de Prol. Vrouw (losse nummers) gaan er twee naar een driedaagse bijeenkomst op De Born en een van de spaargeldophaalsters.

K. v. d. S.—d. J.

HOEK VAN HOLLAND. Dinsdag 13 April kwam onze leesclub voor het laatst bijeen met 12 vrouwen. Van onze leidster pg. Kranenburg Klein hadden we 30 Maart reeds afscheid genomen onder vriendelijke dank voor haar leerzame leiding. Aan pge. Smit werd dank gebracht voor het beschikbaar stellen van haar huiskamer en werd haar namens de vrouwen een tinnen bonbonschaaltje aangeboden. Deze laatste avond werd voornamelijk besteed aan het uitlezen van „Bartje" welk boek allen geboeid heeft. We hopen bij de hervatting in 't najaar alle vrouwen weer aanwezig te zien. Wij wonnen vier vr. partijleden. A. S. V.

ILPENDAM. De 1 Meidag is uitstekend geslaagd. 's Morgens om 8 uur vertrok de vr.club met 34 kinderen naar Purmerend waar ze volop genoten hebben van allerlei spelletjes en een mooie film. 's Avonds een openbare vergadering, verzorgd door de afdeling en vr. club. Spreker pg. Nederhorst, de vrouwen voerden op „Buurpraatje". „Morgenrood", zorgde voor de zang, en er werden door een pg. nog enkele liedjes gezongen. De opkomst was best. Voor het eendaags uitstapje naar „de Born" hebben 13 vrouwen zich opgegeven. H. F.—de H.

JUTPHAAS. Dinsdag 27 April vergaderde onze club met 10 leden en een gast, bij de secr. Ons reisje werd besproken en wij zullen half Juni naar Ons Honk gaan. Drie Mei hielden wij hier onze Meiviering die feestelijk was opgesteld. De honderd brochures „Waar gaan wij heen?" zijn al reeds aan de man en vrouw gebracht. Nu gaan we zo gauw mogelijk met onze kranten op stap. Volgende vergadering wordt gehouden derde Donderdag in Mei. E. W.—Kr.

KRIMPEN a.d. IJSSEL. Er werd door onze club aan de Meidag medegewerkt Door ons werd gezongen en gedeclameerd o.a. Roode tulpen, de Meiboodschap en de Rooden roepen. Als