is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1073, 01-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Born staat vast; als het enigszins kan gaan we eind Juni. We gebruiken daar ons middagmaal en komen 's avonds om ongeveer 9 uur terug. Vrouwen die nog wensen mee te gaan geven zich spoedig op. Op onze Meimiddag zal pge M. Kist komen spreken. De soc.-dem. Vrouwenclub alhier zal declameren en een toneelspelletje laten zian. Ook zal er een spreekkoor gevormd worden. Vrouwen, houdt er rekening mee om de Meimiddag vrij te houden! A. d H.—D.

LEKKUM. 26 Maart een prettige verg. Van onze afgev. naar de jaarverg. een boeiend verslag. Ze vertelde het zo mooi, dat we allemaal ervan genoten. Besloten werd de volgende week een colportagetocht met de brochure „De Vrouw en het Plan" te houden. Eén lezeres gewonnen voor de Pr. Vr., en nog een aantal nieuwe proefadressen. Na de pauze voorlezen. G. S.

MAASSLUIS. Dinsdag hielden we weer een clubavond, waar 12 leden aanwezig waren. De vrouwen werden opgewekt om de Planvergadering in Maassluis bij te wonen. Voorz. vertelde ons iets van de jaarvergadering in Arnhem. Het adres van de secretaresse is thans: Noordvliet 18. P v. A.

MENALDUM. Op 19 Maart hielden we onze eerste clubavond. Onze leesclub is veranderd in een Vrouwenclub. Er werden 3 bestuursleden gekozen, n.1.: de pgen P. Wagenaar—Douma, J. Kuiper—Rienks en N. Kikstra—de Jong. Als leidster hebben we pge. Molenaar—Lijstesdorf.

P. W.—D.

MINNERTSGA. Op 25 Maart hebben we onze 3e jaarverg. gehouden bij pge Vogel—Loodsma. Waarom waren voor deze extra gelegenheid niet alle vrouwen present? Onder het genot van een kopje melk met koekje, werd de agenda vlug afgewerkt. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen. De kas sloot met een batig saldo van ƒ 1.25. Verder vulden we de middag met zang enz. Ook werd er door pge. Holwerda een brochure gelezen uit het jaar 1922. De vrouwen werden opgewekt de federatieverg. op Zondag 5 April bij te wonen. De volgende bijeenkomst bij de secr. op Donderdag 9 April a.s. Vrouwen, zorgt nu eens allen aanwezig te zijn! A. B.-K.

OOSTZAAN. Maandag 23 Maart hebben wij onder een aandachtig gehoor van ongeveer 150 personen een prachtig geslaagde cursusavond gehouden. Spreker was de heer Faber, directeur van de kinderafdeling van Hulp voor Onbehuisden met als onderwerp ,,'t Verwaarloosde Kind". Het ligt in de bedoeling eerstdaags een excursie naar de kinderafdeling te houden.

C. H. L.—S.

OUDESCHILD. Maandag 23 Maart, hielden we onze huish. verg. in „Ons Gebouw". De opkomst was goed. Na behandeling van de ingek. stukken, werd de brochure voorgelezen van „De Vrouw voor het Plan". Besloten werd hiervan 300 ex. te bestellen en er a.s. Dinsdag mee op stap te gaan. Zes vrouwen gaven zich hiervoor op. N. B — H.

SCHAGEN. Op 24 Maart hielden we onze h.h.-vergadering met 13 leden. Bespreking over ons uitstapje naar De Born, wat in Juni plaats • zal vinden. Congresverslag wordt voorgelezen. Bespreking gehouden om op 1 Mei een kinderfeest te houden, wat met alle verenigingen zal worden besproken. Er zal ook om 10 uur 's morgens een bezoek aan de begraafplaats gebracht worden om de overleden strijders(sters) bloemen te brengen. Partijgenoten, er is weer druk werk in zicht, helpt ons, opdat alles goed mag slagen. Tot slot werd de Internationale gezongen.

A. B.—N.

SEXBIERUM—PIETERSBIERUM. Woensdag 24 Maart hielden wij onze h.h. verg. Aanwezig waren 15 leden. Na de opening zongen we „Morgenrood" Daarna het verslag van de jaarverg. te Arnhem. Voor medewerking in het toneelstukje voor 1 Mei worden de pgen M. Bouma— Lautenbach en T. Kikstra—Terpstra benoemd. Vrijdag 26 Maart zullen we Sexbierum bewerken met de lijst voor het Wereld Vredes Petitionnement. De in Tjummarum overgehouden brochures ,De Vrouw voor het Plan" zullen later in

O, BLANKE VREDE!

O, blanke Vrede, gij zijt ons zo zoet;

Gij golft door alle stromsn van ons bloed.

Uw zachte dromen dreven aan uit zwarte hellenachten

Toen d'aarde brandde. De brute, felle fhachten.

Die d'oorlog stookten, dachten U vermoord.

De weel'ge wereld was verstankt, vergoord.

Maar toch, o, blanke Vrede, hoogverheven,

Won over 't droeve dodenrijk het Nieuwe Leven,

En met het Nieuwe Leven verwon gij.

Vrede, schone, stille, in onze mijmerij

Werd alles, wat gij bracht, ons goed,

Want Liefde volgde U met vlugge voet.

En onze harten smartverschroeid en moegesdhreid,

Verdronke' in Liefde, als in zoetste zaligheid:

Want waar de Vrede in harten kwam, werd Liefde 't hoogst.

De nieuwgeboren mensheid werd met haar melk gezoogd.

Maar d'oorlogsmachten droomden niet;

Die hielden 't haatvuur heet, dat vonken schiet.

En in de wereld vreet weer vuur'ge vlam

Aan Vrede's vrucht: de Liefd', en legt haar lam.

O, Vrede, heeft de mens te veel van U gedroomd,

Heeft hij te veel tot daden-doen geschroomd?

Hij heeft maar steeds gepraat; gezegend en geprezen

Uw zaligheid, maar niet de aard' genezen

Van oorlogsvloek, die weer de land' doorgloeit,

En straks opnieuw vernielt al 't schoon, dat blankt en bloeit.

O, vrome Vrede, gij zijt ons zo zoet;

Helpt gij uw wank'lend kind aan moed,

De moed tot bouwen aan eert Vr ede-heerschappij Waar Liefde wet is, en de mensheid vrij!

JAAP VAN STRATEN.

onze eigen dorpen verkocht worden. Na sluiting wordt nog even gerepeteerd voor het Meifeest.

B. P. H.

SNEEK. Donderdag 19 Maart hield de S.D.V.C. te Sneek een huishoudelijke vergadering, waar mevr. Brummer—Nierstrasz uit Bergum een mooie inleiding hield over het alcoholvraagstuk. Er werd met grote aandacht naar deze duidelijke, gedocumenteerde lezing geluisterd. Besloten werd een bedrag voor het Plan-Meispel beschikbaar te stellen. Mededeling werd gedaan, dat een uitnodiging is ontvangen van de Vereniging „Huishoudschool" om met onze club de nieuwe school te komen bezichtigen. Voor de colportage met de brochure „De vrouw voor het Plan" gaven zich 15 vrouwen op. Er waren 2 gasten aanwezig.

ST. JACOBI-PAROCHIE. Op 19 Maart hield onze club vergadering; 14 vrouwen waren aanwezig. Opening met de „Internationale". Met de brochure „De Vrouw voor het Plan" zal gecol¬

porteerd worden. Pge. Boerlage hield een inleiding. Volgende verg. op 16 April. Tot slot werd de Socialistenmars gezongen. G. H.

STIENS. Op 26 Maart hield onze club een huish. verg. De contröle-comm. had de boeken in beste orde bevonden. De 175 brochures van „De Vrouw voor het Plan" zijn allemaal verkocht. Pge. Trijntje Jongsma bracht verslag uit van het congres, pge. D. Dijkstra—Anema van de verg. van huish. voorlichting. De volgende verg. is gesteld op 16 April, waar we dan ds. Bruins zullen vragen voor ons een kleine inleiding te houden. Om ruim 10 uur sloot de voorzitster deze goed bezochte verg. D. D.-A.

TIEL. Op Maandag 23 Maart hielden wij onze jaarvergadering in „Opwaarts", die door 31 leden, alsmede de gedelegeerde der partij-afd. was bezocht. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen. Door pge Vos—Fleischer werd verslag uitgebracht van de jaarverg. te Arnhem. Een