is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 10, 15-10-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J'Kardag nadert, nu begin ik angstig te worden dat mijn jptste interesse - gedurende mijn leven met mijn dood zal r'gen. En daarom heb ik dit legaat gemaakt, dat hoewel klein,

p zal blijven voortbestaan.

3- bijna een halve eeuw van theoretische studie en praktische

r'd in de Vrouwenbeweging, ben ik nu meer dan ooit over-

P&rl _ l _ i _ . • a^ TTin r\a ]V/\r*pHpt* \rr\rx "hpt

^ uai ae veroeiering van uc puaiuc van

het uitgangspunt moet zijn van alle ras-verbetering. Want

die leven geeft met pijn en levensgevaar, zij zal het behoeden |en gebrek en vernietiging. Er zijn bewijzen te over, dat vrou-

ernstiger, werkzamer en ondernemender in de vredes-

r Seiner 7iin dan mannen fietuisre de vrouwen Vrede s Tocht in

feland in het afeeloopen jaar, waarbij de mannen stonden toe

r'jken, onverschillig, sommigen met lauw-warme sympathie,

POf Ar i 11 Kolnnrf io 7no crhiint VlPf

vreae aneen vuur vruuwen vau uciaug io*

'8 inHpfriaari. T.aat ons eens voor een ooeenblik ons veroeei-

'een „vrouwen-regeering" te hebben. Zou die niet heel

'edig er in slagen den weg te vinden om de bewapening te

inderen, ia zelfs door internationale * overeenkomst en door

tieene verolichte arbitrage, die seheel te doen ophouden te

^an? Want voor de vrouwen geldt, waar een Wil is daar is

weg.

et is nu eenoee aangetoond. dat de man. de maker van

"O - O O ■ ' 7

°8i nog niet de wil ontwikkeld heeft om den oorlog uit te l'en en de hemel mag weten hoe lang hij nog zal doorgaan f te nraten over oorlog in mooie nhrases.

4 jr

aarorn, tot de Vrouw moeten wij onze oogen richten, van

Pr zal onze hulp moeten komen.

lfs

enwerking met de mannen kunnen bereiken.

'«ti

ef pan deze brief voegt de redactie van „Jus" een uittreksel toe

een brief aan I Prelonker. van Sir Tnhn Cnhkhnrn. een ander

Fnationaai bekende vriend van de vrouwenbeweging. Hij

'jft: Wat gij mededeelt over de ontwikkeling van uwe in-

iien omtrent de positie der vrouw in het Jodendom tot aan ! emancipatie, zal op vele mannen een diepen indruk maken.

ondervinding is ongeveer gelijk aan de uwe. Ik ben als deling tot de politiek overgegaan met het doel het onrecht, "loeder van het ras aangedaan, te helpen verbeteren. Als "verneur van Zuid-Australië in 1895 kon ik daar toen de "^en politiek ontvoogden en zooals gij weet heb ik, sedert ik i ingeland terug ben niet opgehouden aan de zijde van de ,felsche vrouwen te staan, die werkten voor gelijke politieke

Lfcn als de mannen.

'e diensten die gij aan de grootste beweging van de wereld 'e2en hebt, zullen zeker nooit vergeten worden.

^ Reeds in 't vorig Maandblad vermeld.

STRIJD TEGEN DEN VROUWENHANDEL.

!lii de behandeling van dit onderwerp in de desbetreffende Missie v. d. Volkenbond bleek meer en meer dat de oplos8 van dit vraagstuk gezocht wordt in sluiting der bordeelen. !'tschland zou hiertoe op 1 Oct. overgaan. Duidelijk kwam ook

L "oe gunstig op dit gebied de opneming van vrouwelijke

I Qff>i-,~ ..... 1 i 1 „1 ~

^■IIMron m nnlitiQ/int-npan ufpr^T PT f llf. V wr

N-ll 1X1 JJU11ULI.U1 pO*_ll VV i IVI. — •

rankrijk. Bij gelegenheid van R.K. Vrouwenweek in Nancy, 'lrvan wij in ons vorig Maandblad melding maakten, hield Mgr. uPin een vnnrHmrlit nver De vrouw in het Internationale

Monseigneur Beaupin liet zich daar zeer gunstig uit

over den Internationalen Vrouwenraad als een der groote vrouwenorganisaties, die haar medewerking geven en bijdragen, tot het initiatief van de overheid voor de opvoeding der jeugd voor de doeleinden en idealen van den Volkenbond.

O zoo !

Spanje. — In de Nationale Vergadering die Maandag a.s. bijeenkomt, zullen vijftien vrouwelijke leden zitting hebben. Dit is voor de eerste maal in Spanje, dat vrouwen in het parlement zitting nemen.

Het Omroep-Station WJZ, te Nieuw York, behoorende aan de Radio Corporation of America, staat onder leiding van een dame, genaamd Bertha Bramard. Aanvankelijk was zij aangesteld om voor de theaterberichtgeving te zorgen. Zij voldeed zoo uitstekend, dat zij inmiddels tot directrice van dit station is benoemd. Zij is de eerste vrouw in deze functie . i

J 1 . •

Amerika zal spoedig een derde vrouw in diplomatieken dienst plaatsen. Miss. Florence E. Willis van Califor,nië is een van de 26 die met schitterend resultaat het examen voor den diplomatieken dienst hebben afgelegd uit 150 sollicitanten. De twee eersten zijn Miss Lucille Atcherson, die nu secretaris van de Amerikaansche Legatie in Panama is en Miss Pattie Field, die vice-consul is in Amsterdam.

Uit de Afdeelingen.

Amersfoort. 3 Oct. huishoudelijke vergadering. Na lezing der notulen, ingekomen brieven, brengt de afg. naar de gehouden Zomervergadering haar verslag uit, levendig en allen boeiend. Na de pauze houdt Mej. v. d. Hoeven een bespreking over „Het minderwaardigheidsgevoel der Vrouw". Deze zeer belangwekkende voordracht kon dien avond niet tot een einde gebracht worden en zal de volgende maand worden voortgezet.

Apeldoorn. -— De bijeenkomst op onzen Herdenkingsdag, 27 dezer, die 's middags in den keurig gerestaureerden en gezellig aangekleeden foyer van Minerva is gehouden is wederom een groot succes geweest, dank zij de pittige en aardige causerie van Mej. Groot over Huwelijkswetgeving. Ongeveer 70 leden en belangstellenden waren aanwezig. Het warme pleidooi voor onze taak (van Marijtje) bleef niet zonder resultaat, drie nieuwe leden gaven zich aan 't eirtd van den middag op.

's-Gravenhage. — Den 2den September belegde onze afdeeling een ledenvergadering, die, hoewel nog in het begin van het seizoen en in aanmerking nemende, dat nog vele menschen met vacantie waren, tamelijk goed bezocht was.

Tot Bestuurslid in de vacature van Mej. A. Prins werd gekozen Mi*- Hetty Gijse Weenink.

Punt 5 der agenda, bevatte de bespreking van een „nauwere" samenwerking met de Unie voor Vrouwenbelangen, gaf aanleiding tot velé discussies.

Reeds in het afgeloopen seizoen heeft onze afdeeling met de afdeelingen van de Unie en Onderlinge Vrouwenbescherming gecombineerde Openbare vergaderingen gehouden. Deze vergaderingen waren een groot succes en werden druk bezocht. Het Bestuur vond hierin aanleiding om van deze samenwerking een „nauwere" samenwerking te maken; dit is echter, met het oog op de reglementen, niet mogelijk met O. V.

Het Bestuur stelde deze „nauwere" samenwerking als volgt voor: