is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1170, 16-02-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECEPTEN.

Soepen voor feestelijke gelegenheden.

St. Germainsoep (4 a 5 personen).

250 G. (è pond) groene erwten, bouillon van L. kokend water met 6 Maggi's Bouillonblokjes,' 1 ei, i d.L. (3 eetlepels) melk, 40 G. (2 afgestreken eetlepels) boter, wat zout, 1 eetlepel fijngehakte peterselie, ï L. blikje jonge doperwtjes.

Laat de gewassen groene erwten een nacht weken in zoveel water, dat ze onder staan; kook ze de volgende dag in hetzelfde water gaar (ongeveer li uur) en voeg er, als de hoeveelheid vocht niet toereikend blijkt, een gedeelte van de bouillon bij (echter niet meer dan i L.). Wrijf de erwten door een zeef, zet de verkregen purée weer op, verdun ze met de overige bouillon en laat de soep nog een ogenblik doorkoken.

Klop in de soepterrine het ei, voeg er de melk bij, de fijngehakte peterselie en de in kleine klontjes verdeelde boter. Giet er onder voortdurend roeren de hete soep bij en maak die af met de in het blikje gewarmde doperwtjes en met misschien wat zout en peper.

Kastanjesoep (4 a 5 personen).

500 G. (1 pond) kastanjes. J L. melk, 1 laurierblad, plukje tijm, paar takjes peterselie en selderij, 40 G. (2 afgestreken eetlepels) boter, 1 L. water met 4 daarin opgeloste Maggi's Bouillonblokjes, wat zout.

Was de kastanjes, kruis ze en kook ze gedurende 15 minuten in ruim kokend water; pel ze en laat ze; ia de kokende melk met de verschillende kruidpn en wat zout verder gaar worden (nog ongeveer i uur).

Wrijf alles door een fijne zeef, zet de verkregen purée weer op het vuur en verdun ze geleidelijk met de Maggi's Bouillon; voeg er, als het mengsel nog te dik mocht blijken, een scheutje melk bij en laat de soep even doorkoken.

Leg in de soepterrine de in kleine klontjes verdeelde boter en 1 eetlepel gehakte peterselie; giet daarover — flink roerende — de hete soep en maak ze tenslotte op smaak af met wat zout en misschien wat Maggi's aroma

(Vervang voor extra-gelegenheden een klein gedeelte van de melk door room.)

Bewaart alle kïnderblaadjes

opdat U door een abonnement op de ,.Prol. Vrouw" het volgend jaar voor Uw kinderen tegen geringe prijs een kostelijk boek zult hebben gespaard.

Tegen een kleine bijbetaling

zijn — ook van de afgelopen jaargang — nog oude nummers verkrijgbaar. Wendt U tot de administratie.

Complete jaargangen

Gebonden met bijlevering van de blaadjes f2.-.

N.V. DE ARBEIDERSPERS AMSTERDAM

CLUBBERICHTEN

Clubberich+en moeten gezonden worden naar mej. Kist, p/a Arbeiderspers Hekelveld 15, Amsterdam.

AALSMEER EN AALSMEERDERDIJK. Wij dachten dat meer vrouwen belangstelling hadden voor het, voor ons arbeidersvrouwen, zo funeste „ontwerp-Romme". Pge. M. Kist heeft niet alleen de financiële, maar ook de principiële zijde belicht en die is veel en veel schrijnender dan men zo oppervlakkig denkt. Pge. Kist is niet alleen een goede inleidster, ook als zanglerares hebben wij ons hart aan haar verpand. Donderdag 17 Pebr. gaan we met 12 vrouwen naar de Gew. verg. in het IJ-paviljoen. iWe mee wil, geve zich op bij pge. Onas. Vrouwen, volgende maand spreekt voor ons pg Van de Woestijne, met een heel belangrijk onderwerp. Ontbreekt er dan niemand van onze leden? Want een goede vergadering beurt op en geeft werklust. C. S. T.

ALPHEN A.D. RIJN. Dinsdag 1 Febr. vergaderde onze club. Mevr. de Cler hield een inleiding over het ontwerp Romme. Op de Gew Vergadering in Gouda zal pg. Houtman onze club vertegenwoordigen. Op Dinsdag 8 Maart zal de club weer bijeen komen. J. v. E.—Kr.

AMMERSTOL. Op Maandag 7 Febr. was onze club in h.h. vergadering bijeen. Aan alle leden werd een reglement uitgereikt, waaruit onze voorzitster de voornaamste punten behandelde. Naar de jaarvergadering te Amsterdam zullen 2 van onze vrouwen gaan. Daarna werd besloten om gezamenlijk naar de jaarlijkse bijeenkomst te Gouda te gaan. Alle vrouwen wilden er graag heen, omdat we in Gouda ieder jaar een fijne dag beleven. A. B.—L.

AMSTERDAM, GROEP 2. Met 30 wouwen maakten wij Vrijdag j.1. een excursie naar de V.A.M.I., hetgeen zeer interessant en leerzaam is. Deze excursie durde wel ruim 4 uur, maaide V.A.M.I. weet deze tijd te breken, door allerlei producten uit eigen bedrijf te presenteren Wij namen kennis van de hygiëne, welke betracht wordt met het zuiveren der melk en het bereiden van andere producten. Vele vrouwen meldden zich als verbruiksters. Het is een zeer aanbevelenswaardige excursie. K. S

AMSTERDAM. Groep 4. In de j.1. Donderdag 10 Febr. gehouden jaarvergadering werd ons bestuur als volgt samengesteld; pge. Kalsbeek, voorz.; Jeanne Mug, secr.; de pgen. Mouwes. Romijn en De Wolf leden. Na het huish. gedeelte vertelde pge. Mar. Viskoop ons van haar reis naar Palestina. Haar inleiding werd met grcte belangstelling aangehoord. J. M.—De G.

AMSTERDAM (Groep XI). 27 Jan. heeft onze groep weer een goed geslaagde contactvergadering gehouden. Wegens ziekte van de voorzitster opende pge. Holwerda de vergadering. Pge. v. d. Berg las enige gedichten van Adama van Scheltema, waarvoor zij een dankbaar applaus oogstte. Enige mededelingen volgden hierop. Toen kreeg mevr. Gerhard—Brandon het woord, die voor ons sprak over Henriëtte Roland Holst. Zij deed dit op zo'n fijne wijze, dat vele van ons haar werken beter hebben leren begrijpen. In de pauze werd een kopje thee gedronken. Wij zongen tot besluit uit volle borst het lied „Kameraden". Het was een fijne avond.

H. B.—K.

.ANNA PAULOWNA. 22 Januari hebben we onze vrouwendag gevierd. Pge. Machielsen-Velhuis van Hoorn heeft een mooie rede voor ons gehouden. Enkele leden voerden het toneelstukje „Maskerade" op. Verder heeft de zangvereniging meegewerkt en p.g Woudenberg heeft nog een paar gedichten gedeclameerd. Voor het Tiele Wibautfons brachten we ƒ7.50 bijeen. Het was een gezellige avond. 10 Febr. hielden we een h.h.-vergadering met 12 leden. 5 zangboekjes worden besteld. Dan kregen we nog een verslag van de gewestelijke jaarvergadering te Hoorn. Daar onze voorzitster wegens drukke

werkzaamheden voorlopig haar functie wilde neerleggen, werd in haar plaats gekozen p.ge. Woudenberg-Langedijk. Daarna hebben we voorstellen voor de aanstaande jaarvergadering behandeld. Tot afgevaardigden werden benoemd N. Wiggers en E. Hahof-Woudenberg, plaatsvervangster is Polter-Rieks. Besloten werd om de volgende week p.ge. Smit-Fluiter van Den Helder uit te nodigen, om een inleiding voor ons te houden. We hopen op een goede opkomst.

N. W.

APPINGEDAM. Onze Vrouwendag, gehouden op 27 Januari, is uitstekend geslaagd. Mevr. Aarsen—Jansen hield een duidelijke rede. In de pauze kregen we mooi muziek en zangnummers en werden we getracteerd op koffie en koek. Na de pauze speelden enkele het toneelstukje „Maskerade". Drie bonnboekjes Tiele Wibautfonds werden vlot verkocht. Het was een mooie avond. Op 3 Febr. waren we huish. bijeen. Opkomst was vrij goed. 1 gast konden we welkom heten. Verslag secr. onder dankzegging goedgekeurd. De boeken en kas penningmeester in orde bevonden. Naar de jaarvergadering te Amsterdam gaat p.ge Van der Abuilen—Houwer Uit Mededelingen is behandeld „Het voorontwerpRomme op de „Arbeid der gehuwde Vrouw."

S. H. D.

BERKHOUT. Onze club vergaderde op 7 Febr. De vergadering werd door 11 vrouwen bezocht. Er had een kleine wijziging in het bestuur plaats, wegens aftreden van onze voorzitter. Tot voorzitter werd pge. Bakker—Barmentloo en tot secr. pge. Zaal gekozen. Twee afgevaardigden zullen de jaarvergadering in Amsterdam bijwonen. Tot slot las onze voorzitster uit Merijntje. De volgende bijeenkomst is op Woensdag 23 Febr. om half 8 Bets Z.

BERGEN. Woensdag 9 Febr. hield onze club een h.h.-vergadering ten huize van Mevr. Kuiper. De opkomst was best. De voorstellen voor de jaarvergadering werden behandeld. Als afgev. naar de jaarvergadering werden gekozen de p.ge. de Moor en Bakker, als plaatsvervangsters de p.ge. Koning en Mol. Bijna alle leden gaan 14 Febr. naar Alkmaar, protestvergadering Min. Romme. P.g. Den Das sprak over armenzorg, waar met aandacht naar werd geluisterd, en verschillende vragen werden beantwoord. Vijfti enzangbundels werden besteld. Hierna sloot de voorzitster deze gezellige vergadering. T. B.-K.

CAPPELLE A. D. IJSEL. Huishoudelijke vergadering op 5 Januari. Alle commissieleden aanwezig. De voorzitster sprak een woord van welkom aan ons nieuw commissielid Mevr. Noorlander-v.d. Heiden. Op 2 Febr. was een avond belegd met medewerking van Mej. Treurniet, lerares van de school van Vrouwenarbeid. Dit was een mooie avond voor moeders met dochters die deze school willen bezoeken, prachtige foto's van de oprichters dier scholen en van het inwendige van de school..Vrouwen ge weet toch dat de leesclub er is onder leiding van Mej. Leussink. Kom toch vooral eens op een Donderdagavond. Wij schreven in het begin van dit jaar al weer enige abonné's in voor de Pr. Vr. en gaan steeds door. Vijf proefnummers worden er voorlopig uitgezet door Mevr. van Beek-Verhoef die nu subagentesse is voor de Pr. Vrouw.

G. W.-V.

DOETINCHEM. 12 Jan. werd onder leiding van p.ge Van Dijk—Lub uit Arnhem een leesclub opgericht. Door het slechte weer was de opkomst zeer slecht. Vijf vrouwen gaven zich op. De leesavond wordt gehouden iedere Donderdag ten huize van p.g. Tolhuizen, die ook de leiding op zich heeft genomen. Thans zijn er 8 vrouwen die aan de leesclub deelnemen en hopen we dat het spoediger groter zal worden. H. C. T.—v. L.

DONGJUM. De club kwam 9 Febr. bijeen in huishoudelijke vergadering. Aanwezig 17 leden. Als afgevaardigde naar de jaarvergadering gaat pge. J .Plantinga—0?gema. Als plaatsvervangster is pge. R. Mieaema—Hoogehuis benoemd. Voor de pauze las pge. Bleeksma—Pons ons voor „Uit het leven van Adelheid Popp'. Na de pauze behandelde pg. Bleeksma—Pons voor ons uit „De Mededelingen" het voor-ontwerp-Romme over de arbeid der gehuwde vrouw. Daarna werd nog een gedeelte uit het boek „Wat nu kleine man" voorgelezen. Tot slot zongen wij uit de nieuwe liederenebundel. A. S.—K.