is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1201, 21-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT. 15 Sept. huishoudelijke vergadering, waar het .winterwerk geregeld werd. De October-actie zal meer wijksgewijs geschieden. Reeds 30 werksters gaven zich op. De datum en het voorlopige programma van de Vrouwendag werden vastgesteld. De leesclubs zullen in October beginnen. Er zijn middag- en avondclubs. Men melde zich tijdig aan! In de muziekgroep zal dit jaar behandeld worden: „De zang door alle tijden heen". Ook de. samenzang zal beoefend worden. Op alle clubs zijn de lezeressen van de Prol. Vrouw, die nog geen clublid zijn van harte welkom. De colportage met onze laatste brochures zal plaats vinden op Dinsdagmiddag 27 Sept. Samenkomen om 2 uur W. v. Noortplein J. v. d. W.

WARGA Woensdagavond 14 Sept. kwam onze club huish. bijeen ten huize van pg. S. v. d. Mark—v. d. Meulen. Aanwezig waren twaalf leden. Voorstellen voor de gewestelijke vergadering werden niet ingediend. De October-actie werd besproken Proefadressen op de Prol. Vr. zullen worden aangevraagd, eveneens een spreekster voor de in November te houden Vrouwendag. Nadat de agenda was afgehandeld, onthaalde onze gastvrouw ons op een kopje thee met koekje, waarna zij nog een bijdrage gaf uit het boek „De wijde kim". Het was een gezellige avond, jammer dat er niet meer vrouwen aanwezig waren. J. H. H.

WORMER. Dinsdag 13 Sept. kwam onze club voor het eerst na de vacantie weer bijeen. Onder de aanwezigen heette de voorzitster welkom 2 gasten, alsmede den heer Pasma, inspecteur bij „De Centrale", die een heldere uiteenzetting gaf van het werk en doel van de Centrale Arbeiders Verzekeringbank, wat door velen in onze arbeidersbeweging niet wordt begrepen. De Oct.-actie werd besproken en zal verder door het bestuur worden uitgewerkt. We rekenen op de medewerking van de leden om de achteruitgang weer in te halen, en dat we aan het einde weer een vooruitgang kunnen boeken en dat kan, als we- er allemaal aan meewerken. Besloten werd de Vrouwendag dit jaar in een intieme kring te vieren. Nadere gegevens hierover de volgende maarfü. C. J.—D.

IJMUIDEN. Dinsdag waren wij in h.h. verg. bijeen, de eerste na de vacantie, jammer, dat de opkomst niet was, zoals wij die verwacht hadden. De vaste kern was aanwezig, doch het is nodig, dat er steeds weer nieuwe leden zich gaan interesseren voor ons clubwerk. Vrouwen het is toch zo nodig, als wij de internationale spanning meeleven, moet het besef tot ons doordringen, dat wij nog beter en harder moeten vechten, om te komen tot een maatschappij waar het woord oorlog uit verdwenen is. Het was evenwel een belangrijke vergadering. In ons bestuur had een wisseling van bestuursfuncties plaats. Pg. Pelgrim welke door verhuizing uit onze afdeling gaat, legt haar functie als penning.esse neer. Voor haar werd gekozen pg. Ter Haar. In de vacature Ter Haar, werd gekozen pg. de Boer als 2e penning.esse. Voor de a.s. Oct-actie zijn 100 kranten besteld. Vrouwen deze verschijnen 5 Oct., 12 Oct. en 19 Oct. Als onze agentesse u dus bezoekt met haar krantjes, hopen wij u als van ouds op uw post te vinden. Dit laatste behoeft er eigenlijk niet bij, want het is uitgesloten dat onze werksters hun plicht in deze zouden verzaken. Ook werd reeds een begin gemaakt voor het vieren van onze vrouwendag, datum is nog niet bepaald, doch er is reeds een zanggroepje gevormd. Ook voor het toneelstukje 3 Novemberdagen zijn de rollen reeds uitgezet. Dan was er nog een gebeurtenis, die niet ongemerkt mag blijven. Pg. Holtes die gedurende 12 jaar trouw een wijk van de P.V. heeft verzorgd, heeft hiervoor nu bedankt, zij behoort tot een van de oudjes van onze club, en het werd haar te bezwaarlijk het langer te doen. Wij blijven haar dankbaar voor wat zij in het belang der club heeft gedaan. Daar pg. Pelgrim naast penning.esse ook 2e voorzitster is, rest mij nog te melden, dat zij deze functie blijft waarnemen zolang pg. Thomassen dit nog niet kan doen. C. J.—G.

ZALTBOMMEL. Dinsdag was het voor onze club een belangrijke dag. Bestonden we voordien nog maar „voorlopig", nu hebben we een afdeling van „De Bond v. Soc. Dem. Vr. Clubs".

Dinsdag was de oprichtngsavond met 14 leden en de volgende bestuursters:: E. Mooring— Kraay, D. de Ruiter—Eiserman en G. C. de Klerk—Vos. De geest was prettig en we besloten, vol moed aan de October-actie met abonnée-werving Prol. Vrouw te beginnen. Het nieuwe toneelstukje van mevr. Pothuis-Smit zal worden ingestudeerd.. G. C. de K.—V.

ZUTFEN. Onze club hield 12 Sept. haar eerste h.h. verg. na de vacantie, aanwezig waren 32 leden. Pge. Weersma roept de nieuwe leden en hen, die een tijd onze club niet bezochten, welkom en hoopt dat het vergaderingbezoek steeds groter wordt. Notulen werden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Pge. Nijland bracht verslag uit over het kinderuitstapje. Tot leesclubleidsters werden pge. A. Secreve, J. Busch en A. Lintvelt benoemd. Bij eerstgen. pge. begint de leesclub 3 Oct. De andere worden nader bekend gemaakt. Er wordt een ééndaags uit¬

stapje naar de Dierense possen gemaakt, onder leiding van mevr. Weersma op 15 Sept. Het 20-jarig bestaan en Vrouwendag worden gecombineerd en gehouden op 20 November a.s. Spr. mevr. Weersma—van Duin, terwijl ook een H.B.-lid is verzocht aanwezig te zijn. Voor de film van Ned. Fabrikaat, te geven op 19 Oct., in de Grote Sociëteit, om 2.30 uur, werden 25 kaarten aangevraagd. In de Culturele Raad jubileum Stem des Volks afgevaardigd pge. M. Brandsma. C. A. B.—T.

ADVERTENT1ËN

Meisje, 17 j., in bezit v. diploma . I.H.S., zoekt betrekking als

HULP IN DE HUISHOUDING in veget. gez. en liefst bij kinderen. Te Amsterdam. Brieven onder no. A 3748, bureau van dit blad.