is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 12, 1928, no 6, 15-06-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdbureau Den Haag, Jacob Hopstraat 12.

Voor aangeteekende zendingen: Bijkantoor Willem de Zwijgerlaan.

12e Jaarg, No. 6

15 Juni 1928

MAANDBLAD

2*1 4 TT . . r» . . «

van-xléPncderlandscrie vereemqinq van ataatsDurqeressen

w* « v

(vroeger Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht)»

Doel der vereeniging: Wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw.

In verband met onze Algemeene Vergadering verschijnt ons blad eenige dagen later.

ALICE HUDSON,

Lord Mayor van Eastbourne in ambtsgewaad.

Benoeming eener vrouw tot Burgemeester.

Afschrift van een adres aan Zijne Exc. den Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw.

Excellentie,

Nu er kans schijnt te bestaan dat het Wetsontwerp van 1923 tot wijziging der Gemeentewet niet zal worden gehandhaafd en een nieuw wetsontwerp in voorbereiding is, verzoekt het Hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen Uwe Excellentie dringend, niet alleen de benoembaarheid der vrouw tot Secretaris en Ontvanger der Gemeente voor te stellen, doch ook tegelijkertijd dit beletsel tegen de benoeming eener vrouw tot Burgemeester en ambtenaar van den burgerlijken stand te willen schrappen, opdat het nieuwe nog te verwachten ontwerp in dezen voor de vrouw geen terugtred zal zijn vergeleken bij het ontwerp 1923 dat gebouwd was op het Rapport der Staatscommissie-Oppenheim.