is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 13, 1929-1930, no 11, 15-11-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoerd

Sarover vooraanstaande personen het woord hebben

t- een middagbijeenkomst, o.a. Prof. Quidde, die de Nobelprijs ^Wonnen had. Na afloop der redevoeringen werd van gedachgewisseld. Er is een lunch georganiseerd, die door Mej. hebt)118 ^e^,reS'^eerc' weri^> waar een aantal personen gesproken

^ u'*en'ar,dsche gezanten en Dresdener autoriteiten waren aanI 6z'S- ^es avonds werd een diner ten stadhuize van ongeveer 0 personen aangeboden door de burgemeester. Ook werd een

jj Penbaie avondvergadering belegd, waar internationale sprekers

^ spreeksters het woord voerden. Deze bijeenkomsten kunnen s zeer goed geslaagd beschouwd worden en waren een goede r°paganda en voorbereiding voor het Berlijnsche congres.'

Hier wil ik tevens vermelden dat de bekende Frau Marie ^ r'tt, die medeoprichtster van de Wereldbond was, plotseling verleed. Ik maakte hiervoor een zeer indrukwekkende „Erinnel,ngsfeier" te Dresden mede.

De boodschappenweek die in Amsterdam georganiseerd werd, 'Ornameliik rinnr Mp\rr Hiffnn

-j— - """Ug I 1CIUI, UIJgCSlclclH UUUI IV1CVI.

^ en Tex Dikkers en mej. Manus, heeft groot succes gehad. Een 'antal zaken zijn bereid gevonden hieraan deel te nemen. Bijpakspieren werden in een vijtigduizendtal verspreid, en hoewel de

^cl n PI P£»10 rncuHo+AM /4i± ^ i ~ ^ l ... _ _. .

,vivwv< ^ouuaiLii uit kcci mei uvci weiuigenu waren, mogen

V0i

Vi

Financieele

°mité kwam. De penningmeesteresse van de Wereldbond was

'^uurlijk zeer dankbaar voor deze groote gift en voor de moeite,

toch voor deze eerste poging van succes spreken-. De nette

Pbrengst was ƒ 1400, terwijl er ongeveer ƒ 500 voor allerlei nkosten waren afgetrokken. Een gedeelte van deze opbrengst wam ten goede aan het Nationaal Comité van Internationale

e'angen, terwijl de rest aan het Internationale

x

O

ri:

U r»

^ ae dames zich getroost hadden. Ik geloof dat hier een spe. ®al woord van dank aan Mw. Hartog voor al haar bemoeij^en zeer zeker op zijn plaats is. Het is wel jammer dat deze °odschappenweek, die zeker ook in andere plaatsen zou kunnen te°rganiseerd worden, dit jaar niet tot stand is gekomen. Met ^"ige moeite en overredingskracht zou men zeker erin slagen in plaatsen buiten Amsterdam een dergelijke BoodschappenBek te houden, en zou het zeker de moeite waard zijn om nog 6r|s een dergelijke poging te wagen.

Er was een schrijven ingekomen van Mlle. Gourd om mede 'e ... . ..

uai er een vacature dij net internationaal Arbeidsbureau

en of wij een Hollandsche vrouw daarvoor konden aan-

as

^ J2en. Men was van meening, dat wij voor deze hooge betrek((lrig geen vrouwelijke candidate konden noemen, die terecht ^rop aanspraak mocht maken en besloot men hierop niet in gaan.

^Medegedeeld werd, dat op het Berlijnsche Congres in 1929 ^ige nieuwe bestuursleden van de Wereldbond zouden moeten ^°rden gekozen en Mej. Manus stelde voor twee candidaten van u"and te benoemen. Het Nationaal Comité wilde Mei. Manus

vVo J

er als candidate stellen en Mw. Bakker-v. Bosse werd gesd om de tweede candidate te zijn, doch deze meende te veel q op haar schouders te hebben en wenschte zich niet candite stellen, waarop besloten werd dat Nederland alleen Mej. atlus zou noemen.

^sloten was dat iedere Commissie in dit jaar . ten hoogste ^ee resoluties zou kunnen indienen. De Commissies zouden ^ rst van te voren in Berlijn bijeenkomen en de resoluties, die c'ar dan in de Commissies werden aangenomen, zouden het ^gres voorgelegd worden, waar zij dan besproken konden °rtfen en aangenomen of verworpen, maar niet geamendeerd.

Ook was besloten dat een openbare avondvergadering in Berlijn gehouden zou worden tijdens het Congres vanwege de Commissie „De Vrouw bij de Politie".

Het Bibliografisch Bureau, dat te Parijs is opgericht en nu gevestigd is in het gebouw van de Amerikaansche University Women, 4 rue de Chevreuse, staat onder leiding van Mlle. Le Marchand, die te Berlijn met vele documenten aanwezig was. Er worat van dit Bibliografisch Bureau nog te weinig gebruik gemaakt, hetgeen jammer is. Daar dit voorstel om het bureau op te richten van Holland is uitgegaan, zouden de Hollanders meer contact met dit Bureau moeten houden. Er moeten zoowel gegevens verstrekt, als aanvragen gedaan worden. Een aantal korte biografieën van belangrijke Internationale vrouwen in de verschillende landen zijn vanwege het Bureau uitgegeven. Er zijn allerlei statistieken aanwezig en zij, die eens naar Parijs gaan, raad ik zeer aan een bezoek aan dit Bureau te brengen.

Er was besloten dat voor de opening van het Congres een uitnoodiging zou worden gezonden aan die pioniersters, die indertijd in 1904 de oprichting van de Wereldbond hebben meegemaakt. Zij zullen als de speciale gasten van het Jubileumscongres gevierd worden.

Mej. Meta Kehrer, Inspectrice bij de Kinderpolitie te Amsterdam, heeft een zeer interessant geschriftje geschreven over het werk der'Vrouwelijke Politie in Nederland, wat een zeer goed overzicht van het werk geeft.

Daar Mw. Polak-Rosenberg, de waarnemende Secretaresse, liet secretariaat niet langer op zich wenschte te nemen en Mej. Manus genoodzaakt was reeds weken van te voren naar Berlijn te gaan voor de regeling van het Congres, werd besloten in haar plaats Mej. Blaauw te benoemen, doch daar zij niet genoeg tijd beschikbaar had om alles zelf te doen, wenschte zij een betaalde secretaresse aan het Comité toegevoegd te zien en werden de kosten hiervan bestreden uitde fondsen die van de Boodschappenweek aan het Comité waren gegeven.

Dr. Jacobs en Mw. Cohen Tervaert zijn naar den Minister geweest om Mr. Bakker-Nort aan te bevelen als Vrouwelijk Afgevaardigde naar de Codificatie Conferentie van het Internationaal Recht, waar ook de nationaliteit van de gehuwde vrouw zal besproken worden. Deze Conferentie zal echter eerst in Maart 1930 gehouden worden en het zal dus noodig zijn nogmaals bij het Ministerie hierop aan te dringen.

Mw. Kehrer had.zich bereid verklaard om voor Nederland de kieine gaven te verzamelen, die mede zouden genomen worden naar Berlijn om in de „International Stall" te worden verkocht ten bate van de Internationale financiën. Naderhand is echter gebleken dat de Nederlandsche gedelegeerden niets hadden medegebracht, hetgeen heel jammer was. Er waren van andere landen mooie inzendingen en de „International Stall" heeft weer veel geld opgebracht. Indien men zich een beetje moeite had gegeven had ook Nederland hieraan kunnen medehelpen.

Langdurig is gesproken over de amendementen van de Constitutie van de Wereldbond, maar het wordt te uitvoerig om hierover de besprekingen mede te deelen. Ook werden de resoluties, die op het Congres behandeld zouden worden, besproken.

Mej. Blaauw heeft zich zeer veel moeite gegeven om de reis van de gedelegeerden zoo goedkoop en goed mogelijk in elkaar te zetten en ook om geschikt logies te Berlijn te krijgen, waarin zij uitstekend geslaagd is. Een woord van dank aan Mej. Blaauw voor al haar bemoeiingen mag hier zeker wel in dit verslag verschijnen.