is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 13, 1929-1930, no 11, 15-11-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 3 Juni kwam het Comité nogmaals bijeen. Mej. Kenrer was genoodzaakt zich wegens drukke werkzaamheden als lid van de Commissie van Politie terug te trekken, Mr. Bergsma werd bereid gevonden ons land in deze Commissie te vertegenwoordigen, terwijl zij ook op de Avondvergadering te Berlijn een spreekbeurt zou vervullen. Zij heeft speciaal verlof verkregen om eenige dagen naar Berlijn te gaan.

Er was een schrijven ingekomen van Mlle Gourd om te herinneren aan de International Labour Conference, te Genève. De dames Cohen Tervaert en Blaauw hebben een bezoek gebracht bij onze regeering en vernomen dat Mej. Mr. Stemberg de technisch deskundige van regeeringswege naar de Arbeidskonferentie zou gezonden worden.

De delegatie naar Berlijn werd als volgt samengesteld: de dames Dr. Aletta Jacobs, Mr. Cohen Tervaert, Mr. Franken van Driel, Belinfante, Blaauw, Heynen, Kappeyne, Kehrer Stuart, Mr. Goedhart, Dr. van der Pijl, Van Wulfften Palthe.

Als plaatsvervangsters de dames: Buysman, Mr. Bakker-Van Bosse, Groot, Hoefer, Idzerda, Meyers, De Veer, Roos, v. d. Schuyt, Kann en Die Hoean Thun. Maar Mw. Kappeyne en Mr. Goedhart waren op het laatste moment verhinderd te gaan.

De vertegenwoordigsters van de Commissies waren : Committee for the work in the enfranchised countries :

Mw. Kappeyne. Plaatsvervangster

Committee for Peace and the League of Nations ; Mw. Bakker-Van Bosse. Plaatsvervangster: Mej. N. Idzerda.

Committee for Family Allowances :

Mw. Cohen Tervaert. Plaatsvervangster: Mej. Heinen.

Committee for Equal Moral Standard :

Dr. van der Pijl. Plaatsvervangster: Mej. Blaauw.

Committee for Like Conditions of Work for Men and Women : Mej. Heinen. Plaatsvervangster : Mej. Meyers.

Committee for the unmarried Mother and her Child : M)w. Cohen Tervaert. Plaatsvervangster: Mw. Roos-Vos.

Committee on the Nationality of married Women : Dr. Jacobs. Plaatsvervangster : Mr. Goedhart.

Committee for the Equal St'atus of Women under the Law : Mw. Mr. Dr. Franken van Driel. Plaatsv. : Mr. Goedhart.

Committee for the Police :

Mej. Mr. Bergsma. Plaatsvervangster: MW. Van der Schuyt.

Finance Committee:

Mej. Meyers.

Ik vrees dat dit verslag niet een duidelijk overzicht geeft van het werk van het Nationaal Comité, noch van de groote correspondentie die er met het Hoofdbestuur van den Wereldbond gewisseld is. Het resultaat van de vele besprekingen is natuurlijk te vinden in het rapport van het Berlijnsche Congres, waarin van iedere Commissie een rapport is uitgebracht en waar de aangenomen resoluties $nz. gedrukt staan. Het is hier niet de plaats om over het Congres te spreken; daarover zal de Presidente zelf berichten, maar toch moet in dit verslag vermeld worden, dat het Jubileumscongres van de Wereldbond indrukwekkend en zeer interessant geweest is.

De samenwerking tusschen de leden der Unie en de leden der Vereeniging van Staatsburgeressen was ook dit jaar buitenwoon aangenaam.

Hier wensch ik dan ook tevens te herdenken de bekende Engelsche Suffragiste Dame Millicent Fawcett, die op meer dan

'tl

80-jarigen leeftijd in Juli van dit jaar is overleden en tot laatste toe de vrouwen ter zijde stond en aanvoerde.

Toen ik bezig was dit verslag op te maken en de notu'

doorlas van de gehouden vergaderingen, was het opvallen1

zien, hoe telkens en telkens weer Dr. Jacobs, de Eere-Preside'j

van dit Comité, voorstellen deed en raad gaf. Ook in deze Cot'e

missie zal het verlies van deze groote vrouw zwaar gevol);

worden. ROSA MANlJS

b

1

IN MEMORIAM MEJ. F. DE KADT 13 Juli 1858—22 October 1929.

De afd. Enkhuizen der Ned. Vereeniging van Staatsbu'»

ressen heeft een gevoelig verlies geleden door het overlijden 1

haar Presidente Mevr. F. de Kadt. Zij was toch degene die jongeren tot voorbeeld strekte, en steeds weer met nieuwe p1

nen voor den dag kwam. Steeds was zij onze afgevaardigde Hl

c'e vergaderingen en bracht altoos een volledig en keurig vef5'

uil van deze vergaderingen. Haar leven had ten doel anderef

helpen en te steunen, wij zullen haar dan ook noode misset1 wenschen haar de rust toe die zij zoo echt verdient.

De Ned. Vereeniging voor Staatsburgeres1

Afd. Enkhuizen

P. N. v. ROSSEM—v. d. EINDE, S^1

Bij de vriendelijke woorden, door het bestuur der Afd. Écj

huizen rrpwiirl anrt harp vnn hpfrpnrrlp vnnrvifctpr wil ik rtnff'!

o—M— —.... ... ..«c

persoonlijk woord toevoegen.

Het bericht van het overlijden van Mw. de Kadt heeft mij

getroffen en ik ben buiten het Enkhuizer bestuur, misschien'

der weinigen, die beseffen kunnen dat haar dood voor

Vereeniging van meer beteekenis is dan men zoo oppervla zou vermoeden.

Want wie haar jaar in jaar uit op de Jaarvergadering Z'1r

voelden wel haar groote belangstelling voor onze zaak, f' wisten niet dat in die krachtige energieke oudere vrouw 1 werkster onvermoeid en volhardend stak, één die nooit gaf, nooit den moed verloor en zich door ontmoediging en heid der genooten niet van haar stuk liet brengen.

Ik ontmoette haar voor 't eerst toen ik propaganda maken voor Vrouwenkiesrecht in Vlaardingen, waar zij desf

vroedvrouw was. En direct vond ik in haar steun en mede^1 king. Want zij was niet alleen vroedvrouw, zij was een wa3( vroede vrouw, die met klaar besef van de wantoestanden f arbeidstoestanden en salarieering in haar eigen vak de latente onbewuste vakgenooten trachtte te overtuigen, 1 alleen door eigen werkzaamheid verbetering in die toesta^ te wachten was. Zij werd de altijd waakzame voorgangster1 den Bond van Vrouwelijke Verloskundigen in Nederland, W3' van zij na het neerleggen harer functie eerelid was. Zij *

i

vanzelfsprekend voorstandster van Vrouwenkiesrecht, later werkzaam Staatsburgeres en waar zij kwam, wist deze

kwame vrouw van nederigen huize en gebrekkige opleiding te doen gelden, door hare gaven van hart en hoofd. Met ^

is een onzer meest getrouwe werksters heengegaan. Wij z11 haar missen !

De rijen dunnen ! Waar blijven de invallers. Vrouwen als ^ de Kadt hebben recht op krachtdadige erkenning van ^ arbeid ! Zij ruste in Vrede.

Rotterdam, 3 Nov. 1929. C. S. GROO1'

T

b