is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1240, 21-06-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE LES

61. Leesoefening.

LA SOMERO La vetero estas tre bela. La suno estas varma, e6 varmega. Dum tri semajnoj ne falis pluvo. La tero estas tro seka, la herbo malbone kreskas. Ankaü multaj aliaj kreskajoj ne bone kreskas pro la senpluva vetero.

La infanoj iras al la akvo. Ili banas kaj nagas por igi fresaj. Cu vi povas nagl? Tio estas agrabla sporto en la varmaj tagoj. Sed estu singarda! Ne nagzt en dangera akvo! Ofte oni legas, ke homoj dronas dum nagado. Do. atentu!

52. Gebiedende wijs.

Van de werkwoorden hebben we tot dusver geleerd de vormen met -as (tegenwoordige tijd), -is (verleden tijd), -os (toekomende tijd).

De gebiedende wijs (Leer! Luister! Let op!) vormt men met de uitgang u achter de stam (Lernu! Aüskultu! Atentu!).

Nog enkele voorbeelden:

Skribu klare. Schrijf duidelijk..

Ne laüte parolu. Praat niet luid.

Estu kontenta. Wees tevreden.

Infanoj, estu bravaj. Kinderen, weest zoet.

53. Woordafleiding.

Door het achtervoegsel -eg wordt de betekenis van een woord in de allerhoogste mate vergroot, b.v.:

bona bonega bela belega varma varmega pluvi pluvegi ridi ridegi vento ventego pordo pordego

goed

best

mooi

prachtig

warm

heet

regenen

stortregenen

lachen

schateren

wind

storm

deur

poort

54. Woordafleiding.

Het achtervoegsel -aj vormt namen van dingen, zaken, b.v.:

lavi lavajo kreski kreskajo legl legajo nova novajo alta altajo mangi mangajo cirteftü öirkaüajo

wassen

wasgoed *

groeien

gewas

lezen

leeswerk

nieuw

iets nieuws

hoog

een hoogte

eten

eetwaar

rondom

omgeving

55. Vertaling van de leesoefening.

DE ZOMER Het weer is erg mooi. De zon is warm, zelfs heet. Gedurende drie weken viel (er) geen regen. De aarde is te droog, het gras groeit slecht. Ook veel andere gewassen groeien niet goed door (wegens) het droge (regenloze) weer.

De kinderen gaan naar het water. Zij baden en zwemmen om fris te worden. Kunt u zwemmen? Dat is een aangename sport met de warme dagen. Maar wess voorzichtig! Zwem niet in gevaarlijk water! Dikwijls leest men. dat mensen verdrinken gedurende het zwemmen. Dus, pas op!

Verbetering: negende les, par. 49: hemisto moet zijn hemiisto (2 maal ij. M. v. E.

31 Mei

Eindelijk was het dan 31 Mei geworden. De dag, waarop de vrouwen uit Buinerveen met elkaar naar „De Born" zouden gaan. Het was wel een hele onderneming deze reis, want twee jaar hadden de vrouwen ervoor gespaard en het zou nu deze dag worden. Zouden de vrouwen het prettig vinden zo een hele dag in een rustige omgeving te zijn? En wat zouden ze zeggen van De Born zelf?

Enkelen van ons hadden er al eens een week kunnen zijn, terwijl de overige vrouwen door al het mooie wat hun verteld was van „De Born" deze dag met spanning tegemoet zagen.

En of het nu de hartelijke ontvangst de prettige gezellige sfeer, die er altijd op De Born, de wandeling of de heerlijke maaltijd is geweest, ik denk dit alles met elkaar; maar het is voor de 22 vrouwen van Buinerveen een dag geweest om niet te vergeten.

Ik heb gewacht met schrijven tot na de vergadering van de vrouwenclub, hoewel het 's avonds in de autobus wel al tot uiting kwam, hoe voldaan de vrouwen waren over dit eerste bezoek aan „De Born" Wij hebben direct besloten om weer te gaan sparen, en al moeten wij er weer een paar jaar over doen, dan proberen wij het zo te doen, dat we er ook een nacht over blijven Toen ik met een van de vrouwen van de vergadering naar huis liep, zei ze tegen mij: ik had ze nog zo graag eens hartelijk willen bedanken voor de prettige dag, die we daar gehad hebben, maar je kunt het zo moeilijk onder woorden brengen. Ik heb haar toen beloofd nog een briefje te schrijven en nog eens de dank van allen over te brengen, ik doe het dan bij dezen en pge. Ribbius Peietier kan er van verzekerd wezen, dat de vrouwenclub van Buinerveen haar bezoek aan „De Born" nog eens weer zal herhalen.

Buinerveen.

A. BOES—PIETERSEN.

9-12 Juni

Drie dagen hebben we gezworven door bossen, heide en langs korenvelden.

Drie dagen zijn wij verzorgd, als wij huisvrouwen andere dagen voor onzen man en kinderen zorgen. Een zorg, die ons innerlijk wel eens verlegen maakte, maar ook rijk deed zijn.

Naast de natuur hebben wij genoten van de goede en mooie inleidingen, die beide leidsters voor ons hielden. Pge. Beider gaf een kijk op het schoolleven van onze kinderen en leerde ons begrijpen, dat kleine dingen van zulke grote waarde in een klas kunnen zijn.

Het boek „10 millioen kinderen" van Erica Mann, dat pge. Heroma—Meilink voor ons op de regenachtige Zondagmiddag in de gezellige huiskamer besprak, wekte ons op, om toch vooral te zorgen, dat wij moeders nooit zo tegenover onze kinderen mogen staan als in dit boek.

Ook werden nieuwe vriendschapsbanden gelegd.

De Zondagavond om het haardvuur is onvergetelijk, als ook het verhaal over den bouwer van de Domtoren. Wij mensen van deze tijd, waarin alles „tempo, tempo" gaat,

kunnen ons moeilijk indenken, aat dit het werk van jaren en jaren is geweest.

Zo brak al ras de laatste ochtend aan. Met een gevoelvol woord nam pge. Heroma afscheid van ons, met een gedicht van Henriëtte Roland Holst, waarvan de eerste versregel luidt: „Vrouwen bouwt aan Uw eigen leven", en ik geloof dat wij allen ons in deze mooie ogenblikken voornamen dit te doen.

Den Haag.

P. C. DEURLOO—ROTTEVEEL.

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten als volgt geadresseerd worden: Propagandiste „De Prol. Vrouw", p/a. N.V. ,,De Arbeiderspers", Hekelveld 15, Amsterdam-C.

AMSTERDAM (Groep 2). 5 Juni hielden we een h.h. verg. Aanwezig 31 partijgenoten. Besloten werd voor het eendaags uitstapje naar Arnhem en Nijmegen te gaan. Ter completering van 't bestuur werd mej. Jo Bakker gekozen. Haar functie is: 2e voorzitster en 2e secretaresse.

J. A. de B.—v. L.

AMSTERDAM (Groep 13). Op 13 Juni hielden wij een excursie naar het Kinderhuis van de Ver. Hulp voor Onbehuisden op de Stadhouderskade. De heer Paber hield eerst een inleiding voor ons ,waarna wij het gebouw bezichtigden. Wij hebben gehoord en gezien, welk een prettig en goed tehuis de kinderen hebben. Wij kunnen deze middag, waaraan 31 vrouwen deelnamen, als zeer goed geslaagd rekenen. Op 11 Juli hebben wij ons uitstapje naar Ons Honk, waarbij we tevens Zonnestraal gaan bezichtigen. Wij hopen, dat ook deze dag vele vrouwen mee gaan.

L. DE B.—K.

APELDOORN .Op 7 Juni hielden wij een avond voor de lezeressen der Prol. Vr. en leden van Beekbergen, Epe en Vaassen—Uchelen. Ondanks de grote hitte was de opkomst bevredigend. Mw. Hoogstraal—de Haan hieid een inleiding over de gemeenteraadspolitiek der afgelopen periode, getiteld: „Waar vrouwen belang in stellen". Verder verleende de A.J.C. met haar muziekgroepje hun gewaardeerde medewerking, waarvoor ze door ons met een lint voor hun mandoline beloond werden. Declamatie en verloting van enige handwerken en boeken voltooiden deze goede avond, waarvan we het vertrouwen hebben, dat het een goede inzet voor de verkiezingsactie is geweest. R. P.—V.

APPINGEDAM. Op 6 Juni hielden we onze laatste h.h. verg. Van de brochures „Vrouwen stemt voor uw kind" en „Wij vrouwen en onze woning" zijn van iedere 100 ex. besteld. 600 foldertjes zijn verspreid. Nadat het h.h. gedeelte was afgehandeld, hield pg. L. Smit een korte inleiding over gemeentepolitiek. Het was een mooie avond. Op 13 Juni hebben we ons jaarlijks uitstapje gehouden naar het Natuurvriendenhuis in Noordlaren. Als was het 's morgens eerst donker, toch hebben we een mooie en gezellige dag gehad. Op de terugreis hebben we gewandeld in 't Stadspark, wat ook wel de moeite waard was. Tegen acht uur waren we in onze woonplaats terug. S. H.—D.

BEDUM. Verg. op 28 April ten huize van pge. De Jong. Aanw. waren 7 leden en 3 gasten. De secr. was wegens ziekte verhinderd.* De voorz. behandelde artikelen uit de „Pr. Vr.". Vervolgens las zij uit de „Mededelingen" de door mevr. Aarsen—Jansen gehouden radiorede voor. Er volgde na de beide onderwerpen een levendige gedachtenwisseling. Daarna werden nog enige practische dingen besproken over de Meiviering. Vervolgens kwam onze club bijeen op 22 Mei, waarop mevr. Segaar het laatste deel van ons boek las. Op deze vergadering waren aanw. 8 leden en 3 gasten, waarvan er zich 2 opgaven als lid. M.—M.

FRANEKER. Onze club kwam 8 Juni in jaarverg. bijeen. De opkomst was goed. Er is dit