is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1266, 20-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.INGEZONDEN Huiselijke ketterij

Ik zou graag iets zeggen als vervolg op het onderwerp „Huishoudelijke Ketterij" van E. J. Bruins.

Ik heb dit met genoegen gelezen en ik hoop, dat vele vrouwen het ter harte zullen nemen. Een vrouw, die altijd in haar huis ploetert en zogenaamd nooit klaar is, moest eens meer om zich heen zien en eens wat meer aandacht schenken aan de natuur, zij moest 's avonds eens naar de sterren zien, eens een blik werpen in het grootse heelal. Zij zal zich dan klein gevoelen, en misschien denken waarvoor dat geploeter altijd, er is werkelijk iets dat toch belangrijker is.

Een vrouw is hier om een taak te vervullen. Zij moet natuurlijk haar huishoudelijke bezigheden verrichten, maar zij mag het niet beschouwen als de hoogste plicht.

Ook in verband met het dienstbodenvraagstuk, lijkt mij deze kwestie van veel belang. Worden nog niet steeds de huishoudelijke bezigheden als minderwaardig beschouwd? En zou dit niet hoofdzakelijk komen, door het vele en overdreven werk, dat vaak de gehele dag in beslag neemt, zodat er bijna niets voor ontwikkeling en ontspanning overblijft? Dat moest menige mevrouw eens bedenken en daarom niet meer geneigd zijn deze al te ouderwetse ideën, slaafs te volgen.

Groningen. E. SINNEMA.

UIT DE GEWESTEN

GEWESTELIJKE VERGADERING TE ASSEN. 5 NOVEMBER 1939.

Aanwezig voor het H.B. p.ge Meijboom Broersma; voor de „Prol. Vrouw" p.ge Buis— Groeneveld, 12 afgev. van 11 clubs, 8 best.leden en 43 belangstellenden.

De voorz., p.ge S. v. Essen, wees op de geringe opkomst, als gevolg van de slechte economische toestanden, die in Drente heersen. Vervolgens besprak zij de oorlogstoestand en het deelnemen van onze Partij aan de Regering.

Uit het jaarverslas bleek, dat het' aantal clubs 21 was gebleven, doch het aantal p.gen •was achteruitgegaan.

Verschillende afgev. spraken er hun teleurstelling over uit, dat de reis door Drente niet is doorgegaan.

De voorz. deelde mede, dat de reis aanmerkelijk duurder was als oorspronkelijk was gedacht. Het best. kwam pl.m. 60 gld. tekort en moest de reis dus laten overgaan.

Het fin. verslag van p.ge R. v. Kampen— v. d. Spoel vermeldde een voordelig saldo van ƒ32.33, waarvan de kosten der jaarverg. nog betaald moeten -worden.

Jaarverslagen goedgekeurd.

Alle aftredende bestuursleden zijn herkozen, uitgez. p.ge W. Jonkers, die zich om studieredenen niet weer beschikbaar stelde. Besloten werd de vacature voorlopig aan te houden.

Door Eelde werd voorgesteld de jaarverg. in verband met de bieten-campagne vroeger te houden, opdat er meer vrouwen aan kunnen deelnemen. Hiertegen kwamen talrijke bezwaren, daar men ginds dan weer met de aardappel-oogst zit. Het bestuur zal dit bespreken.

Door de afgev. werd verslag uitgebracht van het werk der clubs. Een aantal had aan de verkiezingsactie geholpen, de prop. voor de „Prol. Vrouw" was door vele clubs gevoerd en ook de ontwikkeling der leden was niet vergeten.

P.ge Meijboom vroeg de clubs, te antwoorden op de gezonden circulaires voor propagandamateriaal. Zij wees op de mooie gelegenheid voor best.leden hun kennis uit te breiden door de cursus in Drente van het H.B. te bezoeken.

P.ge Buis—Groeneveld stelde voor, ingaande Nov., een maand, actie op te zetten voor de „Prol. Vrouw". Zij was genegen daarbij hulp te verlenen; tevens zette zij uiteen, hoe de actie gevoerd kan worden.

Door de voorz. van het Gewest, p.ge Duinkerken, werd daarna een inleiding gehouden over de politieke toestand in binnen en buiten-

Prcpagan da-hoekje

De lijst van nieuwe abonné's:

Aalsmeer 1

Enschede IV 4

's Graveland—Kortenhoef 2

Meppel 13

Middelburg 2

Nijverdal 3

Peize 2

Vlaardingen 1

Vlissingen 6

Zuidbroek 1

Zuilen 6

Zwolle 1

Langzaamaan winnen we terrein. Er wordt vooral in de kleine clubs hard gewerkt! Waar blijven de grote? Moge de Kerstdagen alle vrouwen de nodige rust en bezinning geven, waardoor weer met vernieuwde krachten verder gewerkt kan worden.

J. BUIS—GROENEVELD, Propagandiste „De Prol. Vrouw".

land. Met zeer grote belangstelling werd de mooie rede gevolgd.

Door het kinderkoor „De Kleine Stem", werd onder leiding van den heer L. v. Aalst, een 10-tal liederen gezongen. A. L.

NOORD-HOLLAND-NOORD. De Gewestelijke Vrouwen-prop. comm. vergaderde op 18 Oct. en 18 Nov. j.1. te Alkmaar. De toestand van alle clubs en prop. commissies in het Gewest besproken, waarbij tevens de commissieleden verslag uitbrachten van de door haar verleende medewerking aan de onderscheidene clubs. Voortgegaan zal worden met het streven om in meerdere afdelingen ook een vrouwenclub te vormen. Besloten werd de Gewest. Vrouwenvergadering te houden op Zondag 10 December a.s. te Alkmaar. De nadere regeling en de agenda voor deze vergadering werden vastgesteld. P- S. V. d. VAART.

GEWESTELIJKE VROUWENPROPAGANDACOMMISSIE NOORD-BRABANT.

„In ,De Graanbeurs" te Breda kwamen Zondag 10 Dec. 47 afgevaardigden uit acht verschillende vrouwenclubs in gewest Noord-Brabant bijeen om het werk van het afgelopen jaar te bespreken en dat voor de toekomst vast te stellen.

Aanwezig voor het Bondsbestuur mevr. H. Verweij—Jonker en voor de „Prol. Vr." mevr. J. Buis—Groeneveld. Voor het gew der S.D.A.P. de voorzitter C. J. van Lienden en voor de afd. Breda der S.D.A.P. de voorzitter R. Heer.

Het jaarverslag van den secretaris van de Gewestelijke Commissie Kees Andriesse werd zonder enige aanmerkingen goedgekeurd.

Bij enkele candidaatstelling werd de Gew. Comm. opnieuw samengesteld door G. Pont—v. Dijk, J. ten Brink—Koenen, Too Janssen en Marian Wijnhoven.

Voorstel v. d. Commissie de financiën zelf te regelen aangenomen, waarna de begroting van het boekjaar 1939—1940 wordt vastgesteld.

Vervolgens brengen de verschillende afgevaardigden der clubs een mondeling verslag uit van het verrichte werk. Hieruit spreekt een grote activiteit. In het grote moeilijk te bewerken Brabantse gewest is veel zegenrijk werk door de Soc-Dem. vrouwen verzet.

Mevr. H. Verwey—Jonker vatte de verschillende verslagen juist samen uit de discussies.

De propagandiste van de „Prol. Vrouw" gaf een korte zakelijke uiteenzetting over de propaganda-mogelijkheden met de „Prol. Vrouw". Langzaam aan is en moeten we als soc. vrouwen trachten het zaad van het socialisme te

zaaien doormiddel van onze krant. Ook het winterwerk stelde men vast.

De voorzitter van het Partijgewest C. J. v. Lienden sprak enige woorden van waardering voor het werk door de vrouwen verzet. Hij spoorde de afgevaardigden aan het werk met volle kracht voort te zetten.

Mevr. H. Verwey—Jonker hield een knappe en leerzame inleiding over het vraagstuk: „De oorlog en onze kinderen", waarbij zij vooral wees op de taak, die de ouders, doch vooral de moeders, in deze oorlogstijd hebben.

De vrouwenclub uit Den. Bosch voerde tot slot „Schijn en werkelijkheid" op. Met primitieve decors slaagde de club er in, het spel goed te vertolken.

Al met al een zeer geslaagde vergadering.

K. A.

CLUBBERICHTEN

Clubberich+en moeten als volgt geadresseerd worden: Propagandiste „De Prol. Vrouw", p/a. N.V. „De Arbeiderspers", Hekelveld 15, Amsterdam-C.

ALKMAAR. 6 Dec. hielden wij een verg.; jammer dat de opkomst zo slecht was. De leden, die de kunstavond eind Pebr. van het I.V.A.O. willen bezoeken, kunnen sparen. Het belooft een mooie avond te worden met Jan Musch en Rolien Numan; opgeven bij de secr. Op 21 Dec. houden, wij onze gezellige Kerstverg. Het bestuur hoopt, dat alle leden hun belangstelling tonen.

A. O.—V. O.

AMSTERDAM. Groep 8 hield 8 Dec. haar jaarverg., opkomst had beter gekund. Jaarverslagen secr. en colp: goedgekeurd. Een paar hartelijke woorden sprak de voorz. tot pge. v. Masfcbergen, die 10 jaar haar beste krachten gegeven heeft als colportrice van de groep. Het bestuur is als volgt: pge. G. Sanders—M. voorz.;. J. Kaarsgaarn—v. d. T., secr.; M. v. Mastbergen— v. N., colportrice; P. Kreugel—v. M., 2e voorz.; J. Hillebregt 2e secr. Ledenwinst-actie is nog in volle gang; gewonnen 2 pgen. en 3 clubl., terwijl vele clubleden opgewekt werden, wat meer belangstelling te tonen. Kaarten voor de Kerstverg. op 22 Dec. uitgezet. J. K. v. T.

AMSTERDAM. Groep XI: Onze groep belegt Donderdag 21 Dec. een Kerstbijeenkomst in „de Rietwijker", 3de Schinkelstr. 9. Spreekster: Carrie Nederhorst—Pothuis. Kaarten a 15 cent bij de secr. M. de Bruijn, Olympiaweg 381 verkrijgbaar, ook aan de zaal. Vrouwen bezoekt allen deze avond, 't beloofd goed te worden. M. de B.

— Groepen 12 en 16. 21 Dec. houden wij een Kerstbijeenkomst. Spreker is pg. Bronkhorst, 2de voorzitter, afd. 12. Verder een goed verzorgd programma. De avond wordt gehouden, Karei du Jardinstr. 70. C. V.—W.

St. ANNAPAROCHIE. — 7 Dec. kwamen we h.h. bijeen, opkomst kon beter. Mededelingen gedaan over het kamp voor meisjes op De Born. 2 bonboekjes en 5 spreuken v. T.W.fonds en 100 kerstgeschriftjes besteld. „Levensgang" wordt opgevoerd op Kerstverg. De secr. bracht verslag uit van de gewest, jaarverg. Tot slot werd gelezen. M. S.

APPINGEDAM. Huish. verg. op 7 Dec. Door ziekte van de voorz. werd de verg. geopend door de penn. Actie „Prol. Vrouw" gewonnen 10 abonné's en 1 lid. Onze Vrouwendag wordt gehouden op 1 Febr. Spreekster pge. Aarsen— Jansen, 3 bonboekjes, 15 spreuken voor T.W.fonds en 100 Kerstbrochures besteld. 2 leden gaan naar de gew. verg. te Groningen.

S. H.—D.

EINDHOVEN. 13 Dec. hielden wij onze jaarverg., die door 17 leden bezocht was. Vijf nieuwe leden verwelkomd. Jaarverslagen van secr. en penningm. goedgekeurd; het bestuur is weer voor een jaar gekozen, met een kleine verandering: pge. Helden is penningm. en pge. Van Raaij bestuurslid, voor pge. Knollema is pge. Jager—Sitsema gekozen. Pge. van Raay bracht