is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 8, 15-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, n.1. doordat zij er meer gebruik van maakt dan de man: Immers zij heeft meer tijd om boeken en tijdschriften te lezen, tooneel, concert en bioscoop te bezoeken, e.d. dan de man, en het is dan ook begrijpelijk, dat deze zich min of meer naar de smaak van de vrouw moeten oriënteeren. Of dit nu deze kunstuitingen zoo heel veel anders of slechter heeft gemaakt, zooals de schrijver van bovenstaand artikel beweert, betwijfel ik intusschen zeer, gezien het feit, dat de Amerikaansche literaire, muzikale en filmproducten ook elders in de wereld grooten afzet vinden; m.i. zijn er meer belangrijke factoren dan de sexe van het publiek, die hier vorm en peil bepalen.

Dat overigens de „heerschappij der vrouw", voorzoover zij op bepaalde gebieden bestaat, wel degelijk invloed heeft op maatschappelijke toestanden en verhoudingen, lijdt m.i. geen twijfel. Doch hierover een volgende keer.

E. C. LEKKERKERKER.

EENDRACHT MAAKT MACHT.

Het is mij opgevallen hoeveel verschillende vrouwenverenigingen ons kleine land telt, de politieke of godsdienstige niet medegerekend, o.a. de Ned. Ver. van Huisvrouwen, de Nat. Vrouwenraad, de Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, de Ver. voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, Onderlinge Vrouwenbescherming, e. a. In de door onze vereeniging uitgegeven kalender kan men een groote lijst van dergelijke vereenigingen vinden.

Het doel door al deze vereenigingen nagestreefd lijkt oogenschijnlijk verschillend. Bij nadere beschouwing komt het mij voor, dat zij allen de zelfde belangen behartigen, al doen zij dit niet op dezelfde wijze, n.1. de belangen der vrouw, de belangen van het kind en die van den wereldvrede. Laten we eens een vergelijking maken tusschen de bovengenoemde vereenigingen.

„Vrede en Vrijheid" werkt hoofdzakelijk voor den wereldvrede. Ook onze vereeniging heeft het vredesvraagstuk op haar programma, terwijl in het maandblad van de Ned. Verg. v. Huisvrouwen ook aangespoord wordt de vredeszaak te helpen bevorderen.

Onze vereeniging ijvert voor afschaffing van de dubbele moraal. De vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming sticht en onderhoudt tehuizen voor haar, die veelal het slachtoffer zijn van die dubbele moraal.

De Ver. van Huisvrouwen behartigt de belangen der vrouw op economisch gebied. Daardoor zal ze er belang bij hebben, dat de vrouwen alle rechten krijgen, waarop ze als vrouw en moeder recht hebben, zoodat ze benoemd zullen worden in commissie's, waarin ze noode gemist kunnen worden, dat de huwelijkswetten worden verbeterd, waardoor ze eindelijk ook eens zeggingschap over haar kind zal krijgen. Ook de opvoeding, het onderwijs, de positie van het onwettige kind, praktische woningbouw, enz.: het zijn alle problemen, die ook onze ver. nauw aan het hart liggen, evenals genoemde vereeniging.

Is het niet jammer, dat al die vereenigingen elk voor zich werken? Waarom zouden ze niet één groot geheel vormen en zich vereenigen tot één groote vrouwenvereeniging, die alle belangen van de vrouw en het kind behartigt, waardoor indirect de belangen der geheele menschheid worden bevor¬

derd. Wat een kracht zou er van zulk een vereeniging kunnen uitgaan. Wat zou het een besparing geven van tijd en geld: één hoofdbestuur, één orgaan, één algem. vergadering, enz. wat een veel krachtiger propaganda zou er gevoerd kunnen worden. Om iets te bereiken, moet men flink actie kunnen voeren, maar daarvoor ontbreekt thans meestal het geld.

Ook voor de leden zou het groote voordeelen opleveren. Vele vereenigingen zien het ledental verminderen, in plaats van toenemen. Geen wonder! Wie kan zich thans de luxe veroorloven van al die verschillende vereenigingen lid te zijn? Hoe anders zou het voor velen zijn, als ze met één contributie klaar waren.

Natuurlijk zijn er groote bezwaren verbonden aan de samensmelting der vereenigingen. Men zou de werkprogramma's der aangesloten vereenigingen moeten combineeren tot werkprogram der nieuwe vereeniging. Voor de punten, welke vroeger speciaal door een der vereenigingen werden bewerkt, zou men uit die vereeniging een commissie kunnen vormen, die de bijzondere behartiging dezer punten wordt opgedragen. In de afdeelingen zou men, al naar behoefte, een of tweemaal per maand een bijeenkomst kunnen houden, waarvoor de aangesloten vereenigingen bij voorkeur gelegenheid krijgen het programma vast te stellen, op dezelfde wijze als zij dit ook vroeger voor hare leden deden.

Mogelijk zou een of andere vereeniging zich een opoffering moeten getroosten, maar dit zou ruimschoots opwegen tegen het groote voordeel van algeheele samenwerking.

Vooral dringt men tegenwoordig aan op internationale samenwerking. Om daartoe te geraken, moet men in. i. beginnen met nationale samenwerking.

Laten wij vrouwen eens probeeren het goede voorbeeld te geven. Nog altijd geldt de spreuk: „Eendracht maakt macht".

Leeuwarden, Dec. 1931.

C. M. BUSSCHER—SJERP.

Naschrift van de Redactie.

De geachte inzendster ziet voorbij dat de Nationale Vrouwenraad, die een Bond is van alle Nederlandsche Vrouwenverenigingen, al voor een deel aan haar wenschen tegemoet komt, en dus niet op één lijn met andere, zich met speciaal doel bezig houdende Ver. geplaatst kan worden. Overigens meenen wij dat Mevr. Busscher de bezwaren van de door haar voorgestelde samensmelting zeer onderschat, terwijl zij er de mogelijkheid en de wenschelijkheid weer van overschat. Toch is er veel sympathieks in haar voorstel, waarop wij later uitvoerig hopen terug te komen, terwijl wij nu al gaarne onze lezeressen in de gelegenheid willen stellen er haar oordeel over te geven.

VERVOLG VAN HET RAPPORT VAN HET COMITÉ „OPVOEDING TOT DE GEZINSTAAK."

Voor dit plan is een extra leider of leidster noodig en wel een oudere. De uurtjes direct L. O. kan men wel aan een beginneling voorschrijven en overlaten, mits men oplette, dat bij het schrijven niet te veel tijd worde verdaan. Dit zij ook in de groepjes hoofdelijk.