is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 2, 15-07-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Zij draagt het Hoofdbestuur op, om de balans en de begrooting kloppend te maken op de basis van de nieuw toegezegde ontvangsten, en het reserve-kapitaal dat voorhanden is, slechts in de uiterste noodzakelijkheid te gebruiken.

III. De Conferentie draagt het Hoofdbestuur op een Commissie van 5 Leden (zoo noodig met nog twee uit te breiden) in te stellen, welke Commissie verslag moet uitbrengen op de eerstvolgende bestuursvergadering, om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van samenwerking met andere Internationale Vrouwen-Organisaties en wel over:

a. Het gezamenlijk uitgeven van een blad en

b. Gezamenlijke Internationale Conferenties over speciale onderwerpen.

De voorstellen door deze Commissie opgesteld zullen aan de verschillende

aangesloten vereenigingen worden toegezonden voor schriftelijke stemming.

Ook in Marseille hadden wij vier groote druk bezochte Openbare Avondvergaderingen, gewijd aan Vrouwenkiesrecht en aan vraagstukken van deze drie Comité's. Aan den Vredesavond nam ook deel een groep jongeren van de Alliance, die een symbolisch tooneel opvoerden, de verbroedering van alle landen voorstellende. Ook door deze jongeren werden verschillende bijeenkomsten gehouden, waarop gedelegeerden van verschillende landen het woord voerden.

Waar het voor Mejuffrouw Manus en mij niet mogelijk was, alle vergaderingen der Comité's bij te wonen, daar deze meestal tegelijk gehouden werden, hebben twee van onze Leden die mee naar Marseille zijn gegaan, deze voor ons waargenomen. Mevrouw van der Schuyt uit Voorburg, het Comité voor Vrijheid van Arbeid en Mevrouw Evers uit Middelburg, het Comité voor Moraal. Wij zijn deze twee dames dankbaar voor hare hulp.

Nadat de Conferentie te Marseille afgeloopen was, ging de propaganda-tocht voor het Vrouwenkiesrecht verder. Vele dames liepen met linten rond den hoed, waarop stond „Les femmes veulent voter", ook hingen er groote doeken in de straten met dit opschrift, terwijl onze autobussen, waarmede wij onzen reis vervolgden eveneens van deze opschriften waren voorzien. Na s morgens nog een tocht in Marseille door de havens te hebben gemaakt, ging de reis verder naar Toulon, waar wij in het groote Opera-Gebouw door den Burgemeester werden ontvangen. Den volgenden morgen van Toulon vertrokken, kwamen wij eerst in Hyères, waar wij door het Gemeentebestuur in het Casino werden onthaald en daarna verder naar Nice. Van Nice uit bezochten wij Grasse, Vence, Menton, Caen, Cap d'Antibès, en waar wij ook kwamen, overal had weer een officieele ontvangst plaats en overal moesten wij weer spreken over het kiesrecht, telkens eenige afgevaardigden afwisselend en overal vonden wij een aandachtig gehoor. Het leek nu en dan wel een zegetocht, overal ontvangen met groot enthousiasme en overal werden wij overstelpt met bloemen. Aan hartelijkheid heeft het zeker niet ontbroken.

Laten wij hopen, dat al ons spreken met tevergeefs is geweest, en dat onze Fransche zusters weldra het recht zullen verwerven deel te nemen aan s lands Regeering en daarvoor de mede-verantwoordelijkheid te dragen. ^ Piepers

PROMOTIE AAN DE SORBONNE.

Te Parijs promoveerde den 12den Mei aan de Sorbonne Mej. S. W Holsboer tot Docteur de 1'Université. Haar dissertatie behandelt L'Histoire de la mise en scène dans le Théatre Francais de 1600-1657. Haar Promotor was de ook ten onzent bekende Prof. Gustave Cohen. De promotie geschiedde met lot.