is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 5, 15-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4de JAARGANG 15 OCTOBER 1933

NUMMER 5

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

D HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84, DEN HAAG. TEL. 180231 □

HOOFDBESTUUR:

Presidente : E. H. PIEPERS ; Vice-Presidenten Mr. B. BAKKER-NORT, ROSA MANUS; ie Secr.: A. E. v. BRAAM HOUCKGEEST-SCHROOT; ze Secr.: Mr. D. J. VEEGENS; ie Penn.: C. M. MEIJERS, Giro-nummer 110444; 2e Penn.: J. POLAK-KIEK; Leden: Mr. A. v. DULLEMEN, Prof. Mr. H. v. GOUDOEVER, CH. L. POLAK-ROSENBERG, J. W. HUIZENGA-HUISMAN, Mr. B. C. GOUDSMIT, S. v. d. HOEVE-BAKKER.

Abonnementsprijs per jaar f 2.50

COMMISSIE VAN REDACTIE:

E.H. PIEPERS, S.v. d. HOEVE-BAKKER, L.KAPPEYNEv. d.COPPELLO-WIJGERS, Mr. A. v. DULLEMEN, A. E. v. BRAAM HOUCKGEEST-SCHROOT, M. A. COHEN TERVAERT - ISRAELS, Zeekant 104a, Scheveningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken voor de redactie moeten worden gezonden.

Vaste medewerkers: Mej. Mr. M. GOEE>HART, J. W. HUIZENGA-HUISMAN, Prof. Mr. H. v. GOUDOEVER.

Leden ontvangen het blad gratis

INHOUD: V. Twiss-Schmidt Ernsthausen, De Verantwoordelijkheid van de Vrouw. B. B. N., Extra verlaging van salarissen. E. H. P., Contributie. M. C. T Ons verweerschrift. Boekbespreking: Dr. Marie Löbnis, De Vrouw als tuinierster. R. de Vries-Brandon, Opleiding tot het huwelijk door Fr. v. Raalte. Binnenland. Buitenland. Uit de Vereeniging. Uit de Afdeelingen: Leeuwarden, Haarlem, Amsterdam. Betere vrouwenrubrieken. Bibliotheek. Premie voor onze Leden.

„DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VROUW".

50 % Vrouwen in de Kamer.

De opmerkingen van Mw. Sypkens-van Andel, welke in het mnbld. van Sept. j.1. onder dit veelzeggend opschrift zijn opgenomen, nopen mij de aandacht der lezeressen en lezers van ons Blad te vragen voor de volgende uiteenzetting.

Laat mij beginnen met te bekennen, dat het zeer moeilijk is om in onze tijden van lauwheid en van fatale meegaandheid het op te nemen tegen de activiteit van één onzer, die den strijd om de „verantwoordelijkheid van de vrouw" schijnt aan te durven. Het is moeilijk, omdat men niet den schijn wil aannemen in de bezieldheid en den goeden wil van een ander niet te gelooven: er is zoo weinig bezieldheid en offervaardigheid, dat wij behooren blijde te zijn met elk arbeidsverzet in dienst van onzen strijd, die... nu of nooit gestreden moet worden!! Ware het niet dat het hoofdartikel van dezelfde aflevering zulk een voortreffelijk „voorstel voor een nieuw werkplan" inhield, dat binnen de grenzen onzer werkmethoden en programmapunten uitgevoerd kan worden, zoo zou men geneigd zijn den goeden wil van deze bezielde strijdster voor de daad te nemen en het af te wachten, dat deze in bruikbaarder banen wordt geleid. Thans echter, nu onze zaak met den dag terrein verliest, nu het er op aankomt géén fouten te maken acht ik het niet verantwoord te zwijgen op de aankondigingen, die Mw. Sypkens bezig is in ons land te verspreiden.

Het gaat n.1. inderdaad om „aankondigingen" die door haar o.m. op een bijeenkomst in den Haag verspreid werden en die het adres: van Hogendorp-