is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 4, 15-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5de JAARGANG

15 SEPTEMBER 1934

NUMMER 4

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 — DEN HAAG Abonnementsprijs per jaar f 2.50 — Leden ontvangen het blad gratis.

INHOUD: Een week-einde 6 en 7 Oct. te Amersfoort S.v.d.H.B. - De brochure Joh. Naber. Mr. D. J. Veegens. - Een waan, antwoord aan de dames Naber en de Vries Bruins. - Oproep aan de Vrouwen. Dr. A. C. de Kinderen, Prof. R. Kranenburg, Mr. IV. C. Wen delaar, Drie art. over Vrouwenarbeid. - Mr. A. v. Dullemen, Zeggen en Doen. - Uit de Pers. - Personalia. - Uit de Afd. Alkmaar. - Aanbieding Gelukwensch - Statengeneraal - Binnenland - Mevr. A. C. Luyten—Block f - Lijst secretaressen. - Propagandageschriftje. - Van de Redactie.

EEN STUDIE-CONFERENTIE TE AMERSFOORT

Op voorstel van een op 2 Juli te den Haag gehouden Kringvergadering, waarbij afgevaardigden uit bijna alle afdeelingen tegenwoordig waren, werd — na minder omvangrijke plannen — o.a. verspreiding van kleine en grootere geschriften, besloten tot het houden van een week-einde conferentie in de School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, ter voorbereiding van een grootere studie-conferentie hier te lande, waarvoor aan de Alliance voorstellen zullen worden gedaan. Het onderwerp zal zijn: Vrouwenarbeid in den ruimsten zin.

Oproep

voor de Studie-Conferentie over Vrouwenarbeid, te houden in de School voor Wijsbegeerte te Amersfoort op 6 en 7 October '34.

Deze conferentie kan bezocht worden door ieder, die belangstelling heeft voor het die dagen te behandelen onderwerp.

Mevr. Mr. B. Bakker-Nort, Mevr. A. E. J. de Vries-Bruins, Mevr. Mr. E. RibbiusPelletier, Mej. Mr. Estella C. Simons en Mevr. Ch. L. Polak-Rosenberg hebben de uitnoodiging om te spreken aangenomen. Met Mevr. E. A. J. Scheltema-Conradi en Mevr. Mr. C. C. Bakker-v. Bosse zijn onderhandelingen gaande, beiden konden geen definitieve toezegging doen, daar het niet zeker is, dat zij in het land zijn.

Mevr. MarieHeinen, adj.-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid zal spreken over „Vrouwenarbeid" in het Buitenland.

Bij het ter perse gaan van dit blad was van Prof. Joh. Westerdijk, Dr. Marian A. Tellegen en Dr. J. J. van Dullemen nog geen antwoord op de uitnoodiging binnengekomen.

De kosten van deelname zijn ƒ4.10 per persoon (logies en maaltijden), die gegireerd moeten worden aan Mevr. C. J. Onvlee-Cavaljé, Amersfoort, Beekensteinschelaan 40, gironummer 161827, onder vermelding van „kosten studieconferentie", zoo mogelijk vóór Woensdag 3 Oct.

De conferentie begint Zaterdagmiddag, 6 October om 3 uur n.m. einde Zondagmiddag ongeveer om 5 uur n.m. Zij, die Zondags een warme maaltijd en een middagthee wenschen, moeten ƒ5.60 storten. Zij, die vegetarische maaltijden gebruiken, moeten dit eveneens vermelden.

Voor vervoermiddelen van stations naar de School zal gezorgd worden.

Opgaaf van aankomst s.v.p. tijdig melden aan Mevrouw Onvlee.

De „School" v. Wijsbegeerte is zeker een uitgelezen oord voor een derg. samen-