is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 1, 15-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTERNATIONAAL VERSLAG.

Uitgebracht door Mej. Rosa Manus.

I

Hoewel het een onomstootelijk feit is, dat in verschillende landen de vrouwen haar zoo moeizaam verkregen rechten weer ontnomen zijn, begin ik liever met enkele feiten op den voorgrond te brengen die, niettegenstaande alle moeilijkheden, toch op een vooruitgang wijzen, allereerst dan dat in Zuid-Amerika de vrouwen van Brazilië, na een strijd van 15 jaar, het kiesrecht verkregen hebben, zoodat zij nu haar volledige burgerschapsrechten kunnen uitoefenen. Zij beoogen doelmatige toepassing der grondwettelijke bepalingen in het belang der vrouwen, allereerst wijziging van burgerlijk-, straf- en handelsrecht; wettelijke bescherming van vrouwenarbeid; instelling van een speciaal departement voor moeder- en kinderzorg; actieve deelname van vrouwen in de vertegenwoordigende lichamen, bij publieke administratie en bij de Rechtspraak; verbetering van wetten waarbij de begrooting voor Defensie niet hooger mag zijn dan die voor onderwijs, openbare gezondheid. Gelijk loon bij gelijken arbeid is voor de vrouwen ingevoerd. De Minister van Oorlog wilde den militairen dienstplicht ook voor de vrouwen instellen, doch haar sterke vredeswil heeft doorgezet dat zij van dezen plicht zijn uitgesloten.

In Chili hebben de vrouwen thans kiesrecht voor de gemeenteraden verkregen en bij de verkiezingen van 7 April j.1. hebben zij meerdere zetels veroverd.

Verder is voor de eerste maal in de geschiedenis van Zuid-Amerika een vrouw tot burgemeester benoemd, n.1. in Calera, een stad van 50.000 inwoners, knooppunt van spoorwegen en centrum der Chileensche cement-industrie.

In Rhodesië werd Mrs. C. Olds als eerste vrouwelijke afgevaardigde in het Parlement gekozen.

In Canada hebben de vrouwen reeds gelijke rechten als de mannen, doch nu is een wet uitgevaardigd waarbij de gehuwde vrouw zonder toestemming van haar man nooit meer dan 2000 dollar op de bank kan zetten.

In de Vereenigde Staten zijn verschillende vrouwen bij den diplomatieken dienst geplaatst, waar zij Amerika in het buitenland vertegenwoordigen.

Miss Sarah Wambaugh werd benoemd tot een der experts in het Saar-Plebisciet. Haar naam werd door de gezamenlijke vrouwenorganisaties bij den Volkenbond naar voren gebracht. Door haar jarenlange ervaring heeft zij aan de Saar-Commissie groote diensten bewezen.

President Roosevelt heeft een verbod uitgevaardigd voor kinderarbeid onder de 16 jaar, waardoor dit jaar reeds 200.000 kinderen méér de scholen bezoeken.

In den gemeenteraad van Weenen hebben thans vier vrouwen zitting, die door den burgemeester benoemd zijn.

In Zweden heeft het Parlement besloten een enquête in te stellen om te onderzoeken welke vrouwen dubbele inkomens hebben; de Eerste Kamer heeft echter bepaald dat deze enquête de rechten der gehuwde vrouw niet zal beperken. De vrouwenorganisaties hebben geëischt dat vrouwen, en speciaal Miss Ingeborg Walin, presidente van ons Comité voor Gelijk Loon en Gelijke Arbeid, lid van deze enquêtecommissie moeten zijn.

In Luxemburg is een wet aangenomen waarbij de vrouw bij huwelijk met een vreemdeling de nationaliteit van haar man aanneemt; zij kan echter zes maanden na haar huwelijk de eigen nationaliteit weer terugkrijgen indien zij een officiëele

PH. MANUS, AMSTERDAM Opgericht 1812

Firma Jacobson & Manus Tafel- en Bedlinnen - Huishouddoeken

WEESPERZIJDE 2 TEL. 53266 Lingeries enz. - Uitzetten