is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 1, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wanneer het ons onjuiste, onrechtvaardige toestanden voor oogen voert, zullen wij ons eendrachtig aaneenscharen om die vrouwen te helpen, die in nood zijn,

want daarmee helpen wij de menschheid. .

Over de wereld valt thans de schaduw van den totalitairen staat, waarin eerbied voor den individueelen mensch wordt vernietigd, macht wordt gesteld boven recht en blinde gehoorzaamheid boven vrijwillig aanvaarde tucht. Voor alles xs dit een door mannen geschapen staatsvorm, waarin voor de vrouwen geen vrijheid is omje werken, waarin zij haar wijsheid en inzicht niet kunnen doen gelden. De gehechtheid aan de democratische gezindheid is verdwenen; door een vergiftigende propaganda in een roes gebracht, hebben de menschen hun wil, oordeel en leven prijs geseven aan de tyrannie en het egoïsme van dictatoren. Ook landen, waarin de democratie nog in eere is — zij het dan ook in naam — hebben ertoe meegewerkt om deze duisternis over de wereld te brengen, omdat zij hun woord pbroken en den Volkenbond verraden hebben, omdat zij een klem, ongewapend land heten over rompelen door een tegenstander, toegerust met alle afschuwelijke wapenen van

deMogeeheta3vers^hrikkelijk lijden in Europa en Afrika hierdoor teweeggebracht alle vrouwen in de wereld opwekken en ertoe aanzetten om met vurig vertrouwen en helder begrip mee te helpen tot het keeren van het getij. Laten we onze krachten vereenigen met die van onze mannen, om tezamen een wereld te stichten, waarin door onderlinge waardeering en oprechte wil tot samenwerking de nationale en internationale moeilijkheden worden opgelost.

PLUS £A CHANGE, PLUS £A RESTE LA MEME CHOSE.

De vrouw moet betaalden arbeid aan den man overlaten", die gedachte dringt over de geheele wereld bij de mannen naar voren. Natuurlijk wordt deze niet zoo

naZools iï ons hnïïeÏgedachte gecamoufleerd bij het ontslag van dehuwende onderwiizeres als bestrijding van cumulatie van gezinsinkomens, ook als de man geen of een uiterst gering inkomen had. Een anderen keer, bij het ontslag van de gehuwde onderwijzeres, werd haar ontslag gemotiveerd als werkverruiming (voor den

m Het aantal vermommingen, waarachter dit werkelijk motief verborgen is, schijnt

^ Zooteiezen we in Equal Rights van 15 Februari 1.1., dat de wetgeverr in het district Columbia heeft uitgevonden, ter bescherming dei^ouwelijke, gewondheid dat de vrouw niet langer mag werken dan 40 uren per week in totaal. Alleen enk ^ P > b.v. het huishoudpersoneel en de verpleegsters, etc mogen langer werken. Verwacht wordt, dat andere Amerikaansche staten zullen volgen en eveneens deze beperking

van vrouwenarbeid zullen invoeren. H nr te

Het is de bedoeling, de veertigurige werkweek voor vrouwen zeer streng door te

V°Denvrouwen achten zich door deze zoogenaamde bescherming ern^ig bedreigd in haar bestaansmogelijkheid. Zij vreezen dat, als dit ontwerp wet wordt, dit een

OCyntple*

Schrijfmachines N.V.

EEN SCHRIJFMACHINE VOOR IEDERE BEURS

toonen wij U gaarne in onze nieuwe Showroom

KALVERSTRAAT 103

Telefoon 35960