is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 1, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkaar brengen of het etend of roeiend of pratend is, maar breng ze bij elkaar, kweek solfdaritelt^aan en maak ze warm voor het ééne, groote ideaal: Vrede Leer ze den weg kennen om dat ideaal te bereiken, n 1. een betere maatschappeli,ke orde steu de mannen en vrouwen, die in staat zijn deze orde te scheppen. Mrs. Corbett Ashby moest in haar rede getuigen, dat in den laatsten tijd de moed voor actie heeft ontbroken. Met grooten ernst voegde zij er aantoe God geve, dat onze generatie niet hoeft te lijden onder wat onze ouders niet hebben gedurtd .

Daar ligt onze taak.

Terwiil 7aterdasmiddag en Zondagmorgen de ideeële kant van een eenheidsfront der vrouwen is bespfoken, waS de Zondagmiddag gewijd1 aanmtstrppelen van lünen waarlangs men een actie kan opbouwen. Beide dagen was er groote belangstelling Het staat wel vast, dat de eerste jongeren-conferentie m Bi ov de stoot gegeven heeft voor een opleving der vrouwenbeweging in ons land Van heinde en ver waren tenminste thans de belangstellenden gekomen, zoowel leden

taSdwSdï standen en beroepen warer de groote zaal van het American hotel bijeen, toen de presidente van het J. W. U, mF mt. NS Corry Tenieloo de conferentie opende. Zi> verwelkomde m het biizonder de leden van het hoofdbestuur en van de International Board, de afgevaar ^ van de Selingen en van velerle. vrouwenvereringendevertgenwoordigster van den Nat. Vrouwenraad en zeer in t bijzonder Mrs Corbett Ashby, Z^vriendelijk was een rede te wUlen houden. „De wereldvrede'»zoo ze TenHelno staat zoo centraal in de belangstelhng van allen, dat ook de vrouwen zich er op' moeten bezinnen. We zullen niet spreken over politiek.of o^eoorilogskansen We wülen ons alleen afvragen of ten opzichte van den wereldvrede een

speciale taak is weggelegd voor de vrouwen; welke dietaa^!d^

Blonde krullen die aüeen aan het voorhoofd grijs worden,gedstingeerae^ v schiinine in zwart met wit, milde oogen en een steeds bereide glimlach, zoo stond de presidente van de Alliance voor ons. Ze sprak langzaam en duidelij

begon haar rede over „Opkomst en bedoeling der h^fZe]f Jcjaren

schuldieins dat ze niet in 20 minuten zou kunnen behandelen, wat haar zeil 35 jaren had gekost Zeer beknopt ging Mrs. Corbett Ashby dan ook het ontstaan der vrouwenbewSing nf Zij bSon in de Fransche revolutie, toen de vrouwen zich rekenschap gingen geven van haar persoonlijkheid. Langzamerhand gingen zij zich ïoelegge ^pSefe opvoeding van" het meisje, om de vrouwen aldus los te ventie Er ontstond sohdariteit tusschen de vrouwen over de geheele werem, ai dezelfde problemen hadden op te lossen. Deze leidde na een eeuw van zoeken e Strijden tot de groote congressen, waarvan de eerste ons heugende jtohjU Berlijn in 1904. Daar openbaarden zich twee stroomingen: de eene helft ^r vrouwe wilde haar doel bereiken door propaganda en betere■ °pvoechng, e door het verkrijgen van politieke rechten. Deze laatste helft ontketendedenst] voor het vrouwenkiesrecht, waarbij ook spr. zich aansloot. Zoo onmond de Wo e^ bond voor Vrouwenkiesrecht, die thans .44 landen omvat.Tot ^18 n

t.PWP(,intr 9terk gegroeid. De opkomst der industrie en het steeds verminaercu va

de werkzaamheden in eigen huis gooiden de vrouwen als het ware; m eJoep t Met den arbeid buitenshuis veroverden de vrouwen ook in de meeste ^

stemrecht In 1920 hadden de vrouwen m 20 landen stemrecht. Op d^vraaEot stemrecht nu wel voor de vrouwen veranderd heeft

A«V.hv met ia en neen. Ta — want ze heeft nu haar lot in eigen panden, in een want overal is reactie De vrouwen worden weer teruggedrongen uit haar beroepen behalve van het terrein van het sociale werk, dat voor 90 % in handen der vrouwe is Er is dus volgens spr. nog heel veel te doen. Bereikt is, dat de sociale positie der vrouw zoowel politiek als economisch gewijzigd is. In Geneve zijn verschdle