is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 4, 15-09-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuwde vrouw voor Fokker benoembaar diende te wezen.

Maar niet alleen als het om toelating tot ambten ging waarvoor alleen de ontwikkelde en ter zake geschoolde vrouw in aanmerking kwam, zooals notariaat en magistratuur, ook als het de eenvoudigsten gold, ontging aan den overledene niets. Toen Roosje Vos, gekozen in de Kamer van Arbeid door B. en W. van Amsterdam niet werd toegelaten, meende hij dat het onjuist was, dat op die wijze de naaisters-thuiswerksters niet vertegenwoordigd zouden zijn.

Toen het ontwerp Ziekteverzekeringswet was ingediend, was het alweer Mr. Fokker die onmiddellijk een hoofdartikel in Belang en Recht schreef, waarin hij wees op de achterstelling van de vrouw uit de arbeidende klasse bij den man. In het begin van deze eeuw was er sprake van de instelling van Provinciale Landbouwraden en een Rijkslandbouwraad. Natuurlijk was er in het ontwerp niet aan de vrouwen gedacht en het bekende achttal E. Fokker, Molengraaff, D. Simons, J. C. Overvoorde, Jeltje de Bosch Kemper, A. L. van der Laan de Joode, H. H. Scholten—Commelin en H. Boddaert Schuurbeque Boeye kwam onverwijld op de bres om de belangen van de boerenvrouwen te verdedigen.

Tot in hoogen ouderdom toe bleef de overledene ons met zijn gezag en zijn groote kennis van het staatsrecht steunen, een verzoek om medewerking aan het blad van de Unie voor Vrouwenbelangen (de fusie van den bovengenoemden „Rechtstoestand" en den Bond voor Vrouwenkiesrecht) werd nimmer door hem afgeslagen.

W. W. F.-D.

Door plaatsgebrek eerst in dit nummer geplaatst.

ZIJN ER SPECIFIEK-VROUWELIJKE BEROEPEN?

Ziehier een vraag, die vooral in dezen voor den vrouwenarbeid zoo benarden tijd dikwijls wordt gesteld en beurtelings in bevestigenden en ontkennenden zin wordt beantwoord. De een erkent een aantal beroepen, waarvoor de vrouw krachtens haar aard en aanleg speciaal en

meer dan de man geschikt en bestemd zou zijn; de andere ziet in deze erkenning van specifiek-vrouwelijke beroepen slechts een op menschelijke willekeur berustende traditie. Gene acht het daarom wenschelijk, dat de vrouwen speciaal in deze tijden van algemeene werkloosheid haar beroepskeuze tot deze spec.vrouwelijke beroepen beperken; deze wil van geen beperking inzake beroepskeuze op grond van sekse weten, aangezien volgens haar opinie niet de sekse maar de persoon de geschiktheid voor een beroep bepaalt.

Deze dualiteit in opvatting is oorzaak, dat verschil van meening heerscht omtrent de richting, waarin de oplossing van het vrouwenarbeidsvraagstuk moet worden gezocht. Om beide opvattingen recht te doen wedervaren en tot synthese te brengen moet men zich op het standpunt stellen, dat alle vrouwen in wezen verschillend zijn en dat elke vrouw op een bij haar wezen passend beroep aanspraak mag maken. Men kan dan — onder voorbehoud, dat in deze geen scherpe grenzen zijn te trekken — principieel tweeërlei beroepen voor de vrouw onderscheiden, n.1. ten eerste die, welke bestemd zijn voor vrouwen in wie de sekse — het natuurlijk vrouw zijn — nog de overhand heeft op de persoonlijkheid — het geestelijk mensch zijn — en ten tweede die, welke bedoeld zijn voor vrouwen in wie de persoonlijkheid — de ongeslachtelijke geest — reeds domineert over de sexe — de geslachtelijke natuur. De eerste kan men in dezen zin specifiek-vrouwelijke, de tweede persoonlijke beroepen noemen.

De eerste categorie omvat die beroepen, waarvoor de vrouw krachtens haar natuur —1 oorspronkelijke en in den loop der eeuwen naar den geest ontwikkelde eigenschappen als vrouw en moeder speciaal en in het algemeen meer dan de man geschikt en bestemd is en waarin zij wederkeerig deze spec.-vrouwelijke eigenschappen in het bijzonder tot uiting en recht kan brengen. In overeenstemming daarmee zijn het die beroepen, welke op het natuurlijke en oorspronkelijke arbeidsterrein der vrouw, d.i. in het huisgezin, liggen of die zich in den loop der tijden mèt de evolutie der vrouw, uit haar gezinstaak hebben ontwikkeld en thans liggen op het — vaak nog spec.-vrouwelijk en van dat van den man gescheiden — arbeidsterrein der maatschappij; beroepen in het algemeen, waarin

Een Schrijfmachine voor iedere beurs

toonen wij U gaarne in onze nieuwe Showroom

Schrijfmachines N.V. Kalv^rstraat 103

OCymplu