is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 2, 15-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22. (13 en 14, 4e en 5e lid).

Art. 26. (36).

Stemmen.

Het aantal stemmen door de leden van het hoofdbestuur, de afdeelingen en de leden, die niet tot een afdeeling behooren (algemeene leden), op de vergadering uit te brengen, wordt bij het huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 23. (27).

Over alle voorstellen op de agenda vermeld, wordt bij meerderheid van stemmen beslist, voor zoover deze statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen heeft een tweede vrije stemming plaats. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt steeds bij ongeteekende, gesloten briefjes. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats; is dan nog geen meerderheid verkregen, dan heeft een stemming plaats tusschen die twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Bij de bepaling eener gewone of gequalificeerde meerderheid van stemmen worden blanco stemmen als geldige stemmen beschouwd.

Art. 24. (29). HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Het huishoudelijk reglement der vereeniging wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemeene vergadering. Het regelt de onderwerpen, waarvan de nadere uitwerking in deze statuten aan dat reglement wordt overgelaten, en andere punten van huishoudelijken aard.

Het mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

Art. 25. (31).

WIJZIGING DER STATUTEN.

Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit der algemeene vergadering, genomen met ten minste 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Het voorstel daartoe moet schriftelijk zijn toegelicht en ten minste zes weken vóór de vergadering aan de leden bekend gemaakt zijn.

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat zij Koninklijk zijn goedgekeurd.

ONTBINDING.

Tot ontbinding der vereeniging kan niet worden overgegaan dan krachtens een besluit der algemeene vergadering, genomen met ten minste 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Het voorstel daartoe moet schriftelijk zijn toegelicht en ten minste zes weken voor die vergadering aan de leden zijn bekendgemaakt.

Art. 27. (37).

Ingeval tot ontbinding wordt besloten, moet met de gelden en bezittingen der vereeniging worden gehandeld "als door de algemeene vergadering, waarin het besluit tot ontbinding is genomen, zal worden beslist met gewone meerderheid. Een en ander met inachtneming van art. 1702 B.W. Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van de personen, aan wie de vereffening der zaken wordt opgedragen.

Art. 28. (38). SLOTBEPALING.

Deze statuten treden in werking op den dag, waarop zij Koninklijk zijn goedgekeurd.

Vervallen artikelen (oude nummering).

Art. 5, 2e lid, 2e zin (thans zonder belang).

9, 2e, 3e en 4e lid (over te brengen naar het huishoudelijk reglement).

„ 15.

,, 20, gedeeltelijk bekort.

22, vervallen.

32, 33 en 35 (thans zonder belang) en

34, ongewenscht in verband met de nieuwe contributieregeling.

Het concept huishoudelijk reglement zal opgenomen worden in het Augustusnummer. Amendementen op beide concepten worden gaarne vóór 18 September bij het Secretariaat ingewacht, dit met het oog op de Hoofdbestuursvergadering van 23 September, waarin deze amendementen behandeld moeten worden.

Buitengewone Algemeene Vergadering.

De Buitengewone Algemeene Vergadering tot wijziging der Statuten, waarop de Najaarsconferentie volgt, zal niet gehouden worden op 29 en 30 October in het Oolgaardthuis te Arnhem, maar Zaterdag 5 en Zondag 6 November in de School voor Wijsbegeerte te Amersfoort.