is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 7, 15-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw.

Het werkcomité meldt ons het volgende omtrent den gang van zaken betreffende het voorontwerp van wet Romme:

De Hooge Raad van Arbeid heeft dit voorontwerp van wet niet zeer gunstig ontvangen: het advies luidde afwijzend en wel met een zeer groote meerderheid van stemmen. Wij moeten dus afwachten, of de Minister zich bij dit advies zal neerleggen; wij achten het oogenblik om verdere stappen te doen dus niet gekomen, en dit te minder, waar in de Troonrede van boven¬

bedoeld wetsontwerp geen melding werd gemaakt.

Om den tegenstand tegen het voorontwerp te wekken in kringen, die wij met onze actie nog niet hadden bereikt, meenden wij een speciaal geschrift te moeten uitgeven, dat zich wenden zou tot de Nederlanders van Protestants Christelijke levenshouding. Tot ons groot genoegen vonden wij Mevrouw S. M. Patijn— van Citters bereid zulk een brochure te schrijven. Van deze publicatie werden ruim 4500 exemplaren verspreid, die zeker hun goede werking niet zullen hebben gemist.

BUITENLAND.

Bij het overlijden van Atatürk.

De onlangs overleden president van de Turksche Republiek, die getracht heeft zijn vaderland naar Westersch model te reorganiseeren, door bijvoorbeeld het Turksche schrift door het Latijnsche te vervangen en de Westersche kleeding in te voeren, verdient, wat ook zijn eigenaardige dictatoriale manieren geweest mogen zijn, door de vrouwen van zijn land in dankbare herinnering gehouden te worden. Hij haalde de vrouw uit den harem en zette door, dat zij ongesluierd aan het maatschappelijk leven deelnam. De 28-jarige Dr. Hanoum Faize werd als eerste vrouwelijke professor in de economie aan de Universiteit te Istanboul aangesteld; een van de pleegdochters van den president is thans vice-presidente van het Turksch „Historisch Genootschap", een andere pleegdochter is een beroemde militaire aviatrice. Deze maand nemen de Turksche vrouwen voor het eerst deel op den zelfden voet als de mannen, aan de Gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor zij zoowel het actief als het passief kiesrecht hebben.

Egypte.

Onder de 200 Mohammedaansche gedelegeerden, die in het begin van October te Kaïro bijeenw'aren ter bestudeering van de Arabische kwestie in Palestina, namen voor de eerste maal in Egypte Mohammedaansche vrouwen deel aan een internationale bijeenkomst.

In de eerste plaats was dit te danken aan het initiatief van den feministischen leider Hudahanem Sharawy.

Belgische Gemeenteraadsverkiezingen.

In België bestaat, zooals men weet, voor de vrouwen — met enkele uitzonderingen na — geen actief, doch passief kiesrecht voor het

parlement. Dit passief kiesrecht sorteert dan ook maar bij uitzondering effect. Zoo is bijv. de Moeder van den tegenwoordigen MinisterPresident Spaak lid van den Senaat, maar voor de Gemeenteraden bestaat het actief kiesrecht wel en volgens de Telegraaf zijn 2.782.820 vrouwen kiesgerechtigd. Zij zijn zelfs sterker in aantal dan de mannelijke kiezers, van wie er slechts 2.621.451 mogen stemmen. Sinds de vrouwen haar kiesrecht bezitten, maken zij — volgens dit blad — goed gebruik van haar recht.

Verdraagzaam Frankrijk.

Naar de Frangaise met voldoening mededeelt, heeft de Parijsche Hoogeschool — brekend met het vooroordeel tegen de gekleurde rassen — een jonge vrouw, geboren en getogen op het eiland Martinique (KI. Antillen), Mlle Marie Thérese Gertrude, benoemd tot „Maitre de Conférences" in de faculteit der Botanie, aldaar.

De Frangaise voegt er met voldoening bij: „Eindelijk heeft hier de stelregel „Gelijke titels, gelijke rechten" de overwinning behaald!"

Hulde aan de nagedachtenis van Maria Vérone.

Ten gevolge van een huldigingsbijeenkomst, die op 20 Juni j.1. te Parijs plaats vond, werd besloten een vereeniging te stichten met den naam „de Vrienden van Maria Vérone".

Deze vereeniging heeft tot doel de herinnering aan Maria Vérone in Frankrijk en in het buitenland wakker te houden en de kennis te verspreiden van haar buitengewonen levenswandel, haar belangeloosheid en haar toewijding aan de groote idee van vrijheid en rechtvaardigheid.

Reeds werd tot den Gemeenteraad van Parijs het verzoek gericht een straat naar Maria Vérone te noemen.