is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 10, 1939, no 7, 15-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verzoekt ons plaatsing van den onderstaanden

Open brief aan

Mevrouw de Koning-Siemens.

Zeer geachte Mevrouw,

In „Vrouw en Gemeenschap" van 15 Nov. las ik" met belangstelling en waardering Uw artikel over het door U geleide Contact Bureau van de V.V.H. verenigingen.

Mag ik U naar aanleiding van Uw in bedoeld artikel herhaald aandringen „de ideële kant van deze vrouwenbeweging niet over t hoofd te zien", vragen, of U het met mij eens zijt, dat het zeer te betreuren is, dat over het algemeen deze V.V. worden gedwongen tot beperking van haar goede diensten tot hulp aan -.eigen volk". Dit wordt in sommige dezer plaatselijke orqanisaties zó ver gedreven (o.a. in Amsterdam) dat zij die zich als helpsters opgeven, haar lidmaatschap van vredesorganisaties moeten opzeggen om als lid van het Korps te worden aangenomen.

Meent U niet dat meraoor een naam deel van de ideële kant van elke vrouwenbeweging ernstig wordt teniet gedaan?

U begrijpt wel hoe teleurstellend, en voor ons pacifisten zelfs stotend, een dergelijke eis is? Want hiermede wordt wantrouwen getoond tegenover leden van verenigingen die den oorlog haten, doch bereid zijn de ellende van de gevolgen van den oorlog te helpen lenigen.

Onze Hoofdbesturen hebben bij herhaling onze leden volkomen vrij gelaten zich al of niet bij de K.V.V. aan te sluiten, omdat wij in de persoonlijke conflicten in deze, geen beslissing mogen dwingen.

U zult echter eveneens begrijpen, dat wij helaas door de genoemde eisen der besturen der V.V.H. gesterkt worden in de mening, dat deze korpsen sterk onder militairen invloed staan.

Een ideële kant van de vrouwenbeweging kunnen we hier moeilijk in zien.

Derhalve is ons verzoek aan U, ons Uwe zienswijze in deze kenbaar te maken en voor t geval dat U de onze deelt, Uw invloed ten goede zo mogelijk met enige nadruk te laten gelden.

Hoogachtend,

voor de Intern. Vrouwenb. voor

Vrede en Vrijheid, J. Repelaer van Driel.

voor den Alg. Ned. Vr. Vredebond, M. v. Ree-Behsma.

UIT DE VEREENIGING.

De H B.-vergadering had op 1 December te Amsterdam plaats. Van de H.B.-leden waren met kennisgeving afwezig de dames Posthumusvan der Goot, Tendeloo en van Es, als mede Mr. Goudsmit.'De Presidente begon met het verheugende feit te memoreeren dat de Minister van Sociale Zaken verklaard had, dat het geenszins in zijn bedoeling lag den arbeid van de qehuwde vrouw te beperken.

Besloten werd dat de Vereeniging niet zou requestreeren bij de Regeering over een te verwachten wetsontwerp betreffende de verhooqinq van belasting voor ongehuwden, daar, na een ingesteld onderzoek, gebleken was, dat dit niet op den weg ligt van de Vereeniging.

De Presidente deelde mede, dat een schrijven tot den Minister van Economische Zaken was qericht, om mede 'te deelen dat het H.B. zich bereid verklaarde, vrouwen uit de Vereeniging aan te wijzen om zitting te nemen, zoowel in den op te richten Centralen Distributieraad als in de gemeentelijke instanties. Bevestiging van ontvangst van dit schrijven is ortvangen.

De organisatie van de Winterconferentie

werd besproken.

Voorts deelde de voorzitster mede, dat z\\ hét bestuur vertegenwoordigd had op de receptie ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Mej. Baelde. Ook had zij in de afgeloopen maand voor de afdeeling Eindhoven gesproken. Mevr. Posthumus had de Vereeniqinq vertegenwoordigd op de receptie van den Toodschen Vrouwenraad ter gelegenheid van diens 10-jarig bestaan, waar zij ook het woord had qevoerd. Ook had Mevrouw Posthumus qesproken voor de Vrouwen-Electriciteitsvereeniging. Mevr. Boissevain had voor de Plattelandsvrouwen gesproken te Zutphen in een bijeenkomst van 350 menschen en had te Deventer een Hutspot opgericht. Ten slotte 1V/T »i Orf m pHp dat zii den stoot had

ucc1uc ^ ^ ' .

gegeven om in Den Haag alsnog te komen tot een vrouwen-organisatie om hulp te bieden in oorlogstijd, aangezien haar de noodzaak hiervan gebleken was. In dit verband werd zij qevraagd zitting te nemen in het wervingscomité van den Bloedtransfusiedienst te 's-Gravenhage.

UIT DE AFDEELINGEN.

Voorburg. — Onze afd. belegde Donderdag. 2 November j.1. haar eerste winterbijeenkomst

met introductie.

Spreekster was Mevr. Mr. Brugmans-Martens, met het onderwerp „Van huifkar tot vliegmachine; het leven der Vrouw in Amerika".