is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 1, 1927, no 10, 01-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijer om naar Indië te komen. Is men bevreesd, dat zij hier te spoedig in het huwelijksbootje zullen stappen, wel, dan stelt het gouvernement immers den eisch, dat, wanneer zij binnen den vastgestelden tijd haar overeenkomst verbreken, zij verplicht zijn passage en andere kosten te restitueeren.

Verschillende verlangens als o. a. verbetering van het gymnastiek-onderwijs op de M. S. werden naar voren gebracht, wie zóu het daar niet mee eens zijn?

In een lezing voor de ver. voor Vrouwenkiesrecht te Soekaboemi gehouden, zeide de heer Schotman het zoo juist: In de Philippijnen maakt het gymnastiekonderwijs een integreerend deel uit van de opvoeding.* Waarom kan dat hier niet?

Waar zelfs in Spanje het gymnastiek-onderwijs verplichtend is gesteld zoowel voor meisjes als voor jongens, daar hopen wij, vrouwen, dat ook hier, om het evenwicht tusschen lichaam en geest te bewaren, gymnastiek verplichtend gesteld zal worden.

Van het Hooger Onderwijs slechts een enkel woord. Hoewel eenige leden er zeer sceptisch tegenover staan, gelooven wij, dat het goed gezien is van de Regeering, hen, die daarom vragen, de gelegenheid tot het bekomen van hooger onderwijs te verschaffen. De uitkomsten zullen moeten aantoonen, in welke mate deze de verlangens dekken, eerst dan zal men de al of niet gegrondheid van die verlangens kunnen toetsen. Maar boven die wenschen uit gaat de noodzaak om in zoo'n uitgestrekt gebied als het Indische, gelegen tusschen landen, die hoe langer hoe meer waarde hechten aan wetenschappelijk onderzoek, een wetenschappelijk centrum te stichten.

De vraag is gedaan of de Regeering door hare maatregelen t.o. van de medische hoogeschool deze op den duur wel gelijkwaardig kan doen blijven aan de geneeskundige faculteiten der Ned. Universiteiten. De Regeering meent, deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden; de te onderwijzen vakken toch zijn volledig overgenomen uit het Nederl. academisch statuut.

De • leerlingen van de A. M. S. AI en AII, kunnen worden toegelaten tot de medische hoogeschool na een aanvullingsexamen in wiskunde en natuurwetenschappen.

Ditzelfde geldt ook voor leerlingen der A. afdeelingen van de H. B. S. en der Lycea.

Op de vraag of bij de opleiding van den medicus spe ciaal aandacht gegeven moge worden aan de studie wn de gerechtelijke geneeskunde, antwoordde ds Regeeringsgemachtigde, dat de arts door zijn studie hier volkomen in staat gesteld wordt den rechter van advies te dienen. Als dit advies ook geldt psychologische gevallen, hopen wij, dat dit antwoord in de praktijk zal blijken juist te zijn, want vele gevallen, vooral van jonge menschen, die voor den rechter komen, zouden eerder naar den humanen geneesheer verwezen kunnen worden, en wat van nog meer urgentie is: zal de rechter daar in de toekomst voldoende gebruik van maken?

DE VOLKENBOND OP DE SCHOLEN.

B. en W. van Amsterdam droegen, dank zij het initiatief van de vrouwelijke raadsleden, Mevr. KoekMulder, Mevr. Mr. Frida Katz en Mevr. Tilanus, eind 1925 aan het schooldepartement op, om een rapport uit te brengen over het vraagstuk of en zoo ja, op welke wijze de Volkenbonds-gedachte in de lagere school haar intrede zou kunnen doen.

Dit rapport verscheen in 1926, uitte zich in gunstigen zin en beval in een circulaire aan alle gemeentescholen voor lager onderwijs, uitsluitend 4 boekjes aan, die als handleiding dienst zouden kunnen doen, n.1. No. I, 3 en 4 van de serie, die onder aanvoering van Dre. Van

Heerdt-Quarles het licht zien, n.1. „het Pact," „Onderwijs en wereldvrede," „Wereldvrede ien vooruitgang eischen een nieuwe opvoeding," en „Internationale welwillendheid in verband met het onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde!"

Deze opvoeding in public spirit vindt dus eindelijk officiëele sanctie.

Verder is door Douairière Van Heerdt een voordracht ontworpen over den Volkenbond met lantaarnplaatjes voor kinderen van 9-12 jaar, getiteld: de groote Vredesmachine, de mooiste uitvinding van' onzen tijd!

Deze voordracht werd door de Ver. Volkenbond en Vrede goedgekeurd en zal opgenomen worden in de officiëele lichtbeelden catalogus van den Volkenbond te Genève; ze wordt daar volgens een nieuw procédé niet op glas, maar op een soort micapapier vervaardigd.

Aanvragen van copieën der voordracht en van een stel lantaarnplaatjes worden gaarne ingewacht bij: Van Douairière Heerdt-Quarles, Propagandaleidster Vrijheidsband te Bloemendaal.

Is hier niet wat te doen voor onze lagere en middelbare scholen, evenals voor de Vereeniging Volkenbond en Vrede? Zou een gemeentelijke schoolbioscoop niet kunnen helpen, die gedachte ook hier te brengen onder de opgroeiende jeugd?

Zoo er vrouwen in de gemeenteraden zaten, twijfelen wij niet, of zij zouden hier evenals te Amsterdam eveneens de Raden beinvloeden in deze richting en niet alleen de gemeenteraden, maar ook de Regeering. In ieder geval hopen wij, dat deze gedachte post zal vatten bij den Directeur van Onderwijs, die naar wij weten, voelt voor alles, wat kan bijdragen tot verbeteringvan het onderwijs, speciaal ook in den zin van opvoeding tot een goed staatsburger- en wereldburgerschap; bij de Burgemeesters en gemeenteraden van de verschillende gemeenten, in één woord bij allen, die aan dezen arbeid mee kunnen werken.

MOEDERS, HEBT GIJ UW PLICHT GEDAAN?

Maarschalk Foch, de bekende Fransche generaal, die nu zoo te zeggen den oorlog al ruikt, lang voor een ander begrijpt, dat er iets aan de hand is, voorspelt, dat binnen 15 jaar een geweldige oorlog zal uitbreken.

De wereldoorlog van 1914 was ook vele jaren van te voren voorspeld, hij kwam alleen wat eerder, dan men hem verwacht had; zoo'n stoute oorlog toch!

Als men zich indenkt, dat deze komende oorlog, misschien door den generaal gedroomd ter meerdere eere van „das Militar", maar in ieder geval veroorzaakt door verkeerde verhoudingen in de wereld en door de lakschheid der massa, zoowel van mannen als vrouwen, die die verkeerde verhoudingen maar lieten groeien wellicht ook eerder over >de menschheid zal komen dan de groote generaal ons voorspelt, wat hebben wij dan gedaan, moeders en vrouwen om hem te voorkomen?

Want het zullen onze mannen, onze zoons zijn, die direct geofferd worden en ten slotte zullen wij allen verliezen, èn zedelijk èn geestelijk èn materiëel.

Hebt gij, Moeders, alles gedaan in Uwe omgeving om de gedachte van oorlog als een afschuwelijke gedachte te brandmerken.

Hebt gij U zelf, Uw man en kinders geleid tot de gedachte aan samenwerking? lederen dag weer?

Houdt gij LTzelf, Uw man en kinders voldoende voor, eikaars oordeel te respecteeren en van anderen te denken, dat ook zij motieven hadden waardoor zij tot een zekere daad kwamen?